Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ако не се опомни, зле се пише на Европа

Ако не се опомни, зле се пише на Европа

Екс­перти по суровин­ните пазари предуп­редиха за опас­ността от спирането на дос­тав­ките на руски газ, което може да доведе не само до рязко повишаване цената на тока, но и до колапс на европейс­ките елек­т­рически мрежи. “В елек­т­ричес­ките мрежи трябва да се под­държа определено нап­режение, а когато то спадне, мрежите може да излязат от строя. Изк­люч­ването на тока по сис­темата “дис­котека“ няма да помогне. С намаляване пот­реб­лението на ток Европа се изп­равя пред много големи рис­кове“, пояс­нява швед­с­кият анализатор Крис­тиан Коп­фер.

Той обръща внимание и на пос­ледиците от повишаването на цените, при това на фона на рас­тяща без­работица. “В най-лошия случай това може да удари по швед­с­ките домакин­с­тва с 9773 долара в месец. Ако цената над­х­върли тази сума, пред­п­риятията в редица произ­вод­с­т­вени отрасли може да фалират и ще бъдат принудени да извър­шат масови сък­ращения на работна сила“, казва Коп­фер.

Прекъс­ването на газовите дос­тавки от Русия ще засегне цяла Европа, но особено болез­нено това ще бъде за Гер­мания. В един от аналитич­ните док­лади се посочва, че при прекъс­ване на дос­тав­ките след шест месеца Гер­мания може да загуби до 200 млрд. евро. Припомня се, че когато след плановия тех­нически прег­лед миналия месец Русия отново пусна газа по “Северен поток-1“, икономиката заработи с много по-ниска интен­зив­ност, откол­кото беше преди това. Сега газоп­роводът работи едва с 20 процента от своята пълна пропус­кателна способ­ност.

Гер­ман­с­кото правител­с­тво си беше пос­тавило целта до ноем­ври да запълни своите газох­ранилища на 90 процента. Засега обаче те са пълни едва на две трети. Като се имат пред­вид две обс­тоятел­с­тва, пос­тавената цел изг­лежда недос­тижима. Пър­вото е, че играта на гер­ман­с­кото и канад­с­кото ръковод­с­тво около дадената за ремонт тур­бина, която така и не се връща в Русия с необ­ходимата съп­ровож­даща тех­ническа докумен­тация, препят­с­тва въз­с­тановяването на дос­тав­ките в пълен обем. Второто обс­тоятел­с­тво се със­тои във факта, че необичай­ните горещини и засуха в Европа наложиха още отсега източ­ването на газовите хранилища. Така все по-голяма става вероят­ността 90-процентното им запъл­ване до ноем­ври да се превърне в химера.

Не трябва да се заб­равя, че на фона на реал­ните факти и причини за намаляване на дос­тав­ките — политиката на сан­к­ции и маниакал­ната привър­заност към американ­с­ката цел за прекъс­ване на руско-европейското сът­руд­ничес­тво във всички сфери, чинов­ниците в Брюк­сел и европейс­ките лидери обвиняват Мос­ква за пос­ледиците от соб­с­т­вените им грешки. “Русия е отговорен дос­тав­чик на природен газ и как­вото и да говорят в Европейс­ката комисия, в европейс­ките столици и в САЩ, Русия ще продължи да бъде страната, която до голяма степен гаран­тира енер­гий­ната сигур­ност на Европа. Ако Европа продължи да върви по пътя на без­раз­съд­ните сан­к­ции, които бият по самата нея, то ситуацията може да се влоши“, заяви говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков.

Страницата под­готви Свет­лана Михова, в. „Русия днес — Рос­сия сегодня“

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...