Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китайската икономика - ефективно възстановяване, стабилен ръст, работеща социална държава

Китайската икономика - ефективно възстановяване, стабилен ръст, работеща социална държава

Как изглеждаше китайската икономика през първата половина на 2022 година, и как се развива днес

През пър­вата половина на 2022 г. меж­дународ­ната обс­тановка се усложни още повече и стана по-напрегната, а неб­лагоп­рият­ните пос­ледици от множес­т­вото случаи на COVID-19 в Китай оказаха влияние върху национал­ната икономика. Под ръковод­с­т­вото на Цен­т­рален комитет на Комунис­тичес­ката пар­тия на Китай (ЦК на ККП), начело със Си Дзин­пин, в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията за предот­в­ратяване на епидемията, под­дър­жане устой­чивостта на икономиката и защита на раз­витието, правител­с­т­вото и народът работиха за реализирането на редица важни мерки като осигуряване на стабилен ръст, стимулиране на пот­реб­лението и обез­печаване на без­п­репят­с­т­веното фун­к­циониране на икономичес­ките дей­ности. Бяха пос­тиг­нати значителни успехи в предот­в­ратяването на епидемията и съз­даването на надеж­дни бариери срещу раз­п­рос­т­ранението на вируса, а икономиката се стабилизира и въз­с­танови. Китайс­ката икономика показа своята значителна устой­чивост и ще продължи да дава своя принос за светов­ния ръст.

1. Своев­ременно и ефек­тивно прилагане на стратегии и мерки в мак­роикономически план, въз­с­тановяване на тен­ден­цията към нарас­т­ване на икономиката.

През месеците януари и фев­руари 2022 г. китайс­ката икономика нарас­т­ваше стабилно, но от март започна да забавя своя ръст поради ком­бинираното влияние на множес­тво фак­тори като засил­ване на глобал­ните сът­ресения и пос­ледиците от епидемията от COVID-19, и дос­тигна най-ниската си точка през април. От месец май китайс­кото правител­с­тво оптимизира мак­роикономичес­ката регулация, пред­п­рие проак­тивни финан­сови мерки, раз­п­редели нови квоти за емитирането на специални облигации и продължи със своята пред­паз­лива парична политика, реализирайки серия от политики и мерки за стабилизиране на икономиката и насър­чаване на пот­реб­лението.

В резул­тат на всичко това, през месец юни икономиката на Китай се върна към нор­мал­ния си ръст и въз­с­танови тен­ден­цията към нарас­т­ване.

През пър­вата половина на годината, бюджет­ните раз­ходи над­вишиха 12,89 трилиона юана, което пред­с­тав­лява ръст от 5,9% в срав­нение със същия период на миналата година. Гаран­тирани бяха сред­с­т­вата за ключови области, свър­зани с благосъс­тоянието на китайс­ките граж­дани, а парично-кредитната политика бе оптимизирана, като стабилизирането на икономичес­кия ръст зае по-видно място в нея. Дър­жавата продължи да увеличава под­к­репата си за реал­ната икономика с редица мерки като снижаване на съот­ношението на задъл­жител­ните резерви лих­вен процент на цен­т­рал­ната банка към депозитите и връщането на печал­бата на цен­т­рал­ната банка към бюджета, насоч­вайки пазара на кредити към понижаване на лих­вите, бяха приложени своев­ременно и редица инс­т­рументи на струк­тур­ната парична политика.

Устоявайки на натиска, през пър­вата половина на годината общите икономически показатели се стабилизираха и се въз­с­тановяват. Първо, китайс­ката икономика фун­к­ционира устой­чиво и в разумен диапазон. Брут­ният вът­решен продукт на страната дос­тигна 56,26 трилиона юана (8,68 трилиона долара) по пос­тоянни цени, нарас­т­вайки с 2,5% в срав­нение със същия период на миналата година. Второ, заетостта е като цяло стабилна. С пос­тепен­ното въз­с­тановяване на икономичес­ката актив­ност се подобри и със­тоянието на пазара на труда, като нивото на без­работица през пър­вото полугодие в градовете, които следи статис­тиката, е било средно 5,7%. Трето, цените като цяло са стабилни. За периода януари-юни индек­сът на пот­ребител­с­ките цени нарасна с 1,7%, а базовите цени, с изк­лючение тези на храните и енер­гията, се увеличиха с 1% в срав­нение със същия период на 2021 г. Индек­сите на цените на произ­водител се покачиха със 7,7% и макар, както преди да се намират на високо ниво, ръс­тът им намалява на месечна база.

2. Инвес­тициите и износът оказ­ват очевидно стимулиращо въз­дейс­т­вие по отношение на пазар­ното тър­сене, а пот­реб­лението на населението продъл­жава да расте

От началото на годината китайс­кото правител­с­тво се стреми да провежда ефек­тивна коор­динация между противоепидемич­ните мерки и социално-икономическото раз­витие, и приложи пакет от политики и мерки за стабилизиране на икономиката, укрепи допъл­нително фун­дамен­тал­ната роля на пот­реб­лението за икономичес­кото раз­витие и се със­редоточи върху стабилизиране на вън­ш­ната тър­говия, чуж­дите инвес­тиции и под­дър­жането на социал­ната стабил­ност.

Първо, въз­с­танови се промиш­леното произ­вод­с­тво, което беше започ­нало да се снижава от месец март и спадна с 2,9% през април.

През май и юни то се въз­с­танови, след като редица пред­п­риятия под­новиха работа и продължи да нарас­тва. За пър­вото шес­т­месечие добавената стой­ност на китайс­ката промиш­леност се увеличи с 3,4% на годишна база.

Второ, наб­людава се устой­чив ръст на инвес­тициите.

Увеличението им през пър­вата половина на годината бе относително стабилно и те станаха важна сила в под­к­репа на икономиката. За периода януари-юни, инвес­тициите в дъл­гот­райни активи са нарас­нали с 6,1% на годишна база, и благодарение на тях произ­вод­с­т­вото се е увеличило с 10,4%, а инф­рас­т­рук­тур­ните капиталов­ложения — със 7,1%.

Трето, въз­с­танови се ръс­тът на износа.

През пър­вата половина на годината китайс­кият екс­порт показа по-добра от очак­ванията устой­чивост. След рез­кия спад от април, логис­тиката на вън­ш­нотър­гов­с­ката дей­ност пос­тепенно се подобри през месец май, вън­ш­нотър­гов­с­ките пред­п­риятия под­новиха работа и това се отрази в нарас­т­ването на износа на стоки. От януари до юни общият обем на китайс­кия стокооб­мен с чуж­бина е бил на стой­ност 19,8 трилиона юана (2,92 трилиона долара) или ръст от 9,4% на годишна база. От тях износът е бил за 11,14 трилиона юана (1,72 трилиона долара), което пред­с­тав­лява увеличение от 13,2% в срав­нение със същия период на 2021 г.

Чет­върто, тър­сенето пос­тепенно се въз­с­тановява.

Поради влиянието на епидемията от COVID-19 общите продажби на пот­ребител­ски стоки започ­наха да спадат от март и за шес­т­месечието до юни те намаляха с 0,7% на годишна база. Със затих­ване на епидемията и поетап­ното възоб­новяване работата на биз­несите и пазара, пот­ребението започна да се оттлас­ква от най-ниската си точка и да се стабилизира, а освобож­даването на под­тис­натото тър­сене от всякакъв вид се ускори, особено на пазара за автомобили, като бе допъл­нително насър­чено от текущи благоп­риятни политики.

Пето, редица основни показатели се вър­наха на обичай­ните си нива.

С възоб­новяването на работата и произ­вод­с­т­вото, под­тис­натите произ­вод­с­т­вени нужди на индус­т­риал­ните пред­п­риятия бяха освободени, очак­ванията на биз­неса се подоб­риха, а основ­ните икономически показатели на индус­т­риал­ния и логис­тич­ния сек­тори се въз­с­тановиха.

През юни, индек­сът на мени­джър­с­ките покупки се повиши до 50,2%; индек­сът на логис­тич­ната ефек­тив­ност дос­тигна 52,1% — с 2,8 процен­тни пун­кта в срав­нение с пред­ход­ния месец; обемът на екс­п­рес­ните дос­тавки за пър­вото полугодие над­виши 50 милиарда пакета или ръст от около 3,6% на годишна база, а оператив­ните доходи на сек­тора се очаква да бъдат близо до 500 милиарда юана, което е ръст от около 2,8% в срав­нение с 2021 г.

3. В струк­турен план икономичес­ките иновации продъл­жиха да се раз­виват, а отк­ритостта на високо ниво — да се раз­ширява

От март влиянието на руско-украинския кон­ф­ликт започна да се раз­п­рос­т­ранява, повиши се инф­лацията в глобален план, а икономичес­кият ръст на света се забави, нас­ложи се влиянието на новите варианти на щама “Омик­рон“ и се изос­т­риха преч­ките пред глобал­ната индус­т­риална верига и веригата за дос­тавки.

На базата на стабилизиране пос­тиг­натото в продовол­с­т­вената сигур­ност и обез­печаване стабил­ността на пазар­ните цени на храните, Китай продъл­жава по пътя на висококачес­т­веното раз­витие, съз­дава нови кон­курен­тни предим­с­тва и акумулира нови импулси за раз­витие, за да преодолее по-сериозните неб­лагоп­риятни ефекти на услож­няващата се вът­решна и вън­шна среда.

Първо, продъл­жава основаното на иновации раз­витие, а високотех­нологич­ните сек­тори ускоряват своя ръст.

През пър­вото полугодие добавената стой­ност на високотех­нологич­ните индус­т­рии се повиши с 9,6% на годишна база, значително по-високо от ръста от 3,4% на индус­т­риите над определен раз­мер, а добавената стой­ност на услугите, свър­зани с предаване на инфор­мация, прог­рамно обез­печаване и инфор­мационни тех­нологии се повиши с 9,2%. Инвес­тициите във високотех­нологично произ­вод­с­тво нарас­наха с 23,8% и неговата водеща роля в индус­т­рията значително се повиши, прев­ръщайки се в светло петно в икономичес­кото раз­витие.

Второ, ускорява се модер­низацията на промиш­леността и се увеличават двигателите на раз­витието.

През пър­вата половина на годината традицион­ните отрасли продъл­жиха да преминават към дигитализация, инфор­матизация и „интелиген­т­ност“, задъл­бочи се интег­рацията на дигитал­ните тех­нологии и произ­вод­с­т­вото, ускори се проник­ването на модела „5G + индус­т­риален интер­нет“ в ключови промиш­лени отрасли и екологич­ната тран­с­фор­мация на традиционни сек­тори. Голямо количес­тво нови „зелени“ и нис­ковъг­леродни тех­нологии се прев­ръщат в мощна движеща сила за насър­чаване преоб­разуването на традиционни отрасли на промиш­леността в „зелени“ и нис­ковъг­леродни. Бър­зият ръст на нови продукти в сферата на автомобилите с нови енер­гии и фотовол­таиците стана мощен стимул за „зелена“ модер­низация на традицион­ната промиш­леност.

Трето, Китай продъл­жава да раз­ширява отварянето си към света и да доп­ринася за раз­витието на глобал­ната икономика.

Страната ни следва модела на двойна цир­кулация, съчетаваща вът­реш­ния и вън­ш­ния икономически цикли, продъл­жава да задъл­бочава рефор­мата, насочена към опрос­тяване на админис­т­ратив­ните процедури, предаване на пъл­номощия на по-долните управ­лен­ски звена и оптимизиране на услугата, и е ангажиран със съз­даването на пазарно ориен­тирана, основана на закона и интер­национализирана биз­нес среда, либерализирайки по-нататък пазар­ния дос­тъп, защитавайки стрик­тно правата на интелек­туална соб­с­т­веност и гаран­тирайки, че пред­п­риятията с чужди инвес­тиции ще бъдат третирани еднакво с мес­т­ните и в съот­вет­с­т­вие със закона. Вън­ш­ната тър­говия и чуж­дите инвес­тиции се стабилизираха, реално изпол­з­ваните вън­шни капитали нарас­наха с 25,6% на годишна база, а преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции във всички сек­тори се увеличиха с 5,6%, което даде позитивен принос за стабилизиране на глобал­ната индус­т­риална верига и веригата за дос­тавки и способ­с­тва за устой­чивото въз­с­тановяване на светов­ната икономика.

4. От гледна точка на икономичес­ките пер­с­пек­тиви, раз­лич­ните мерки започ­наха да дават резул­тат и тен­ден­цията към нарас­т­ване на стопан­с­т­вото ще се запази през втората половина на годината

Китайс­ката икономика е устой­чива и раз­полага с голям потен­циал, а основите за дъл­гос­роч­ното й подоб­ряване остават солидни. През второто тримесечие тя преодоля негатив­ното въз­дейс­т­вие на неочак­вани фак­тори и пос­тигна положителен ръст. След като започне да се проявява ефек­тът на политиките и мер­ките за стабилизиране на рас­тежа, икономичес­ката дей­ност ще се подобри още повече.

Първо, икономиката на голяма дър­жава като Китай е устой­чива.

Мащабът на нашата икономика е значителен и дъл­гос­роч­ното нат­руп­ване на солидна материална база и огром­ния раз­мер на пазара показ­ват своите очевидни предим­с­тва.

Второ, същес­т­вува потен­циал за въз­с­тановяване на тър­сенето.

Устой­чивите инвес­тиции продъл­жават да нарас­т­ват, ускорени бяха емитирането и изпол­з­ването на специални облигации, реализацията на мащабни проекти и инвес­тициите в инф­рас­т­рук­тура. Физичес­кото пот­реб­ление пос­тепенно се въз­с­танови и тази тен­ден­ция ще продължи с по-нататъшното прилагане на мерки в негова под­к­репа.

Трето, оказва се под­к­репа за въз­с­тановяване на произ­вод­с­т­вото.

С ускореното възоб­новяване на работата на пред­п­риятията пос­тепенно ще бъдат премах­нати препят­с­т­вията по индус­т­риал­ната верига и веригата за дос­тавки, и движещата роля на ключови отрасли като автомобилос­т­роене и елек­т­роника ще бъде усилена, а логис­тиката и тран­с­порта пос­тепенно ще започ­нат да фун­к­ционират по-оптимално, което ще помогне за по-нататъшното въз­с­тановяване на произ­вод­с­т­вото.

Чет­върто, иновациите и раз­витието набират сила.

В епидемични условия традицион­ните индус­т­рии ускориха своето циф­ровизиране, свър­заност и тран­с­фор­мацията им в интелиген­тни, а новата движеща сила на новите промиш­лени отрасли продължи да под­държа стабилен и бърз ръст.

Пето, гаран­тирана е мак­роикономичес­ката политика.

На след­ващ етап ефек­тът от такива мерки като широкомащабни данъчни облек­чения, емитирането и изпол­з­ването на специални облигации и по-голяма финан­сова под­к­репа за реал­ната икономика ще продъл­жат да се прилагат, помагайки за насър­чаване на устой­чивото икономическо въз­с­тановяване и раз­витие.

Гледайки в бъдещето, Китай ще работи с останалите страни по света, ще бъде отк­рит и иновативен, ще се раз­вива праг­матично и ще работи за насър­чаване на глобал­ното икономическо въз­с­тановяване и изг­раж­дане на общ­ност на споделена съдба за човечес­т­вото!

От в. „Китай днес“

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...