Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) На Острова отказват да плащат за ток и газ

На Острова отказват да плащат за ток и газ

Хиляди домакинства участват в инициативата, след като сметките им се увеличиха тройно

Миналата зима Шийла Ърдли не е пус­кала отоп­лението. “От тази пролет спрях да гледам и телевизия и да слушам музика през деня, раз­казва 74-годишната пен­сионерка, която живее в двус­таен апар­тамент в Брен­т­форд, пред­г­радие на Лон­дон. По време на пос­лед­ните жеги дори не пос­мях да включа вен­тилатора“. Преживяваща с ниска пен­сия, тя вече няма сред­с­тва да плаща смет­ките си за газ и елек­т­ричес­тво. “Те се увеличиха от 37 на 304 паунда месечно в рам­ките на една година“, раз­казва Шийла в репор­таж на френ­с­кият в. „Фигаро“, преведен от сайта „Гласове“.

Британ­ците преживяват без­п­рецеден­тен скок на смет­ките си за енер­гия. Сумата, поис­кана от средно домакин­с­тво, се е повишила от 1277 на 1971 паунда през април. През октом­ври се очаква да дос­тигне 3582 паунда, след което да се покачи до 4426 паунда до средата на 2023 г., според кон­сул­тан­т­с­ката ком­пания „Кор­нуол инсайт“. Това пред­с­тав­лява общо повишение от 247 процента.

“Вой­ната в Украйна тласна цената на газа нагоре“, отбелязва Дъг­лас Макуилямс, който ръководи Цен­търа за икономически и биз­нес изс­лед­вания. Лон­дон внася малко газ от Русия, но тъй като става дума за регионален пазар, недос­тигът в Европа се отразява на цените в Обединеното крал­с­тво, уточ­нява екс­пер­тът.

Феноменът се усилва поради сил­ната зависимост на страната от газа. “Изпол­з­ваме го, за да отоп­ляваме домовете си и да произ­веж­даме елек­т­ричес­тво“, добавя икономис­тът. Газът пред­с­тав­лява 42 на сто от британ­с­кия енер­гиен микс и половината идва от чуж­бина. Основ­ният му дос­тав­чик е Нор­вегия, която зап­лашва да ограничи дос­тав­ките си на елек­т­роенер­гия. Кон­курен­цията може да се увеличи и при дос­тав­ките на втеч­нен газ от САЩ и Катар.

За да избегне най-лошото, правител­с­т­вото насър­чава бол­ниците да се оборуд­ват с аварийни генератори и се готви да пусне отново две спрени елек­т­роцен­т­рали, работещи на въг­лища. Това вероятно няма да предот­в­рати спирането на тока, което може да нас­тъпи за четири дни през януари, според сценарий за бед­с­т­вие, изгот­вен от правител­с­т­вото.

Сред населението наз­рява гняв. Появи се анонимно движение, наречено “Не плащай, Обединено крал­с­тво“, което призовава британ­ците да спрат да плащат смет­ките си за елек­т­роенер­гия и газ от 1 октом­ври. До чет­вър­тък над 99 400 души се ангажираха да го нап­равят.

Нийл Сан­дърс, глава на четирич­ленно семейс­тво в Уорик­шър, е сред тях. “Вече изпол­з­ваме перал­нята по-малко и включ­ваме освет­лението само в една стая, но ако цените се повишат още тези зима, няма да можем да плащаме, казва 48-годишният мъж. Нямам друго решение, освен да анулирам автоматич­ните удръжки“. Той смята да ги замени с месечна вноска на сума, съот­вет­с­т­ваща на сегаш­ната му сметка. “Приоритетът ми е да храня децата си и да плащам ипотеката си, казва той. Ако трябва да ме съдят, така да бъде“.

Шийла Ърдли вече е нап­равила тази крачка. “Спрях да плащам смет­ките си това лято, казва тя. Ще възоб­новя плащанията в деня, в който дос­тав­чикът ме так­сува на разумна цена“. Тя приз­нава, че е ужасена от мисълта да я посети събирач на дъл­гове, или да ѝ спрат тока, но твърди, че няма друг избор. Шийла не е един­с­т­вената в този случай: неп­латените сметки за елек­т­роенер­гия са се утроили през пос­лед­ните дванадесет месеца и са дос­тиг­нали 1,3 млрд. паунда.

Извън еднок­рат­ното изп­лащане на 400 паунда на всяко домакин­с­тво, обявено през май, правител­с­т­вото досега не е взело мерки, за да помогне на пот­ребителите, които са в зат­руд­нение. Двамата кон­сер­вативни кан­дидати за премиер­с­кия пост, Лиз Тръс и Риши Сунак, няма да променят курса. Пър­вата изк­лючи допъл­нителни помощи, а вторият само се ангажира да премахне ДДС върху смет­ките за енер­гия за една година.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие