Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос­тави газовия капан, в разяс­нител­ната дей­ност се включи и “Газ­п­ром“. Там раз­тъл­куваха как антирус­ките сан­к­ции доведоха до положението “Северен поток-1“ да работи само с една тур­бина и следователно с много малка част от неговата мощ­ност. Разяс­ненията на рус­ката газова ком­пания бяха предиз­викани от обвиненията на кан­ц­лера Олаф Шолц, отп­равени към Русия, на която никой и нищо не пречело да вземе ремон­тираната в Канада тур­бина, но тя не искала да го нап­рави. Отказът на Европа да приз­нае реал­ните причини зап­лашва не само ней­ната икономика, но и силно удря по ней­ните граж­дани.

Шолц се въз­мущава, четур­бината стои в Гер­мания, а по нея не тече газ. В ком­панията Siemens Energy — отговорна за със­тоянието на съоръжението, тутакси се присъединиха към кан­ц­лера. Според тях не било вярно твър­дението на “Газ­п­ром“, че тран­с­пор­тирането на тур­бината се препят­с­тва от сан­к­циите на ЕС, Канада и Великоб­ритания. Фак­тът, че капитален ремонт на тур­бините в завод­ски условия е задъл­жителен след 25 хил. часа работа, въобще не се обсъжда, защото графикът на ремонта е фик­сиран предва-рително. Проб­лемът е в то-ва, че договорът за ремонт на двигателите е под­писан с британ­с­ката ком­панияIndustrial Turbine Company (UK) Limited, която учас­тва в групата от ком­пании на Siemens Energy. Именно тя наруши договора: срокът за ремонта над­вигателя изтичаше в края на май и той тряб­ваше вед­нага след това да бъде предаден дирек­тно на “Газ­п­ром“. По договор не се пред­виж­даше никакво прес­тояване в Гер­мания като меж­динна спирка. Именно заради сан­к­циите тур­бината от Канада беше изп­ратена в Гер­мания вместо в Русия. А това вече не съот­вет­с­тва на договора и не беше съг­ласувано с “Газ­п­ром“.

Кол­кото до съп­ровож­дащите документи — тези, които Канада е издала, въобще не са свър­зани и не съот­вет­с­т­ват на под­писания договор. Ако при така съз­дадените условия Русия приеме тур­бината, Канада би могла да обяви това за нарушение, и да заб­рани изпол­з­ването на тур­бината и да отмени ремонта на останалите. Рис­кът двигателите да останат без ремонт се крие в самите сан­к­ции. Те заб­раняват продаж­бата, дос­тав­ките, прякото и кос­веното предаване на газови тур­бинни двигатели и тех­нологии. Ако ремон­тираната тур­бина бъде изп­ратена от Гер­мания в Русия, това може да се въз­п­риеме като нарушение на сан­к­циите. Така Евросъюзът сам изкопа ямата, в която днес се озова, и “Северен поток-1“ ще продължи да работи с една тур­бина и да тран­с­пор­тира не повече от 33 млн. куб. м газ за де-нонощие. Вероят­ността Европа да се окаже с голям дефицит на газ не само през близ­ките месеци, но и през отоп­лител­ния сезон се увеличава многок­ратно.

В момента “Газ­п­ром“ дос­тавя в Европа 110120 млн. т газ в денонощие по три мар­ш­рута: “Северен поток-1“, украин­с­кия мар­ш­рут и втория ръкав на “Тур­ски поток“. Вече станаха ясни причините, поради които север­ната тръба работи само с 20% от своята мощ­ност. Украин­с­кият мар­ш­рут се изпол­зва само наполовина, защото украин­с­ките власти така пожелаха. А Полша спря газоп­ровода “Ямал — Европа“, който минава през нейна територия. В такъв случай не може да ни учудва фак­тът, че дос­тав­ките на “Газ­п­ром“ рязко са намалели. Един­с­т­веният засега стабилен мар­ш­рут на руски газ за Европа е “Тур­ски поток“, но уви, Бъл­гария сама си отряза дос­тъпа до него.

Има опас­ност обаче тех­ният обем да спадне още повече. Първо, срокът на екс­п­лоатация на тур­бините не е без­к­раен и на всяка от тях ще се наложи ремонт, който сега е невъз­можен заради сан­к­циите. Второ, има риск от спиране на тран­зита през Украйна. Украин­с­кият депутат и бивш пред­седател на Вър­хов­ната рада Дмит­рий Разум­ков пуб­лично призова украин­ците още сега да започ­нат тайно да тег­лят газ от тран­зит­ната тръба, защото те отдавна официално се отказахада купуват руски газ. Ако Киев отново прибегне до кражба на гориво, пред­наз­начено за Европа, “Газ­п­ром“ ще бъде принуден да прек­рати тран­зита, както това се наложи през 2009 г. Дори да се запази сегаш­ното рав­нище на дос­тав­ките за Европа, това вече е изпитание за европейс­ката енер­гетика и икономика. При това положение далеч не всички европейски страни ще се справят с наз­ряващите труд­ности.

Въз­никва още един важен въп­рос: готови ли са европей­ците да проявят солидар­ност в слож­ната енер­гийна ситуация? “Ако обс­танов­ката продължи да се влошава, национал­ните правител­с­тва ще започ­нат да вземат повече самос­тоятелни решения. Това вече се вижда и тази тен­ден­ция ще набира сила. Полша нап­ример заяви, че няма да дава на Гер­мания от своите газови запаси. Еднов­ременно с това бе съоб­щено, че хранилищата в страната са запъл­нени 100 процента“, комен­тира екс­пер­тът Сер­гей Кон­д­ратиев от Инс­титута поенер­гетика и финанси.

Според него особено нап­режение ще изпитат страните, които очак­ват втеч­нен газ, свър­зано с натовареността на тер­миналите по европейс­ките крайб­режия. Друг сериозен фак­тор, от който зависи съд­бата на европей­ците през зимата, се със­тои в това дали те ще успеят да получат газ от алтер­нативни източ­ници. Твърде малка е вероят­ността да прис­тиг­нат дос­тавки с втеч­нен газ от САЩ или Близ­кия изток. Въобще въз­мож­нос­тите за увеличаване на обемите на газ на пазара прак­тически са нищожни. “Сега дос­тав­ките на втеч­нен газ в Европа са изгодни за дос­тав­чиците, тъй като там той е с около 500600 долара по-скъп, откол­кото на азиат­с­кия пазар. Скоро обаче и тази въз­мож­ност може да изчезне, защото азиат­с­ките страни ще пред­почетат да запазят резер­вите за своя вът­решен пазар.

Всичко сочи, че така, както в момента се раз­виват събитията на енер­гий­ния пазар, за Европа пос­ледиците ще бъдат печални. Редица страни ще бъдат принудени да ограничат дос­тав­ките на газ за пред­п­риятията, включително и в произ­вод­с­т­вото на елек­т­ричес­тво, за да се опитат да запазят резерви, необ­ходими на домакин­с­т­вата. В такъв случай част от промиш­лените пред­п­риятия ще напус­нат без­въз­в­ратно европейс­кия пазар, под­гонени от непосилно високите цени на газа. Някои просто ще изчез­нат, други ще пренесат произ­вод­с­т­вото си. В резул­тат на това Европа ще започне да внася голям брой стоки, които досега сама е произ­веж­дала — минерални торове, стъкло, строителни материали.

“Мисля, че ограниченията ще засег­нат доста голяма част от европейс­кото население. То неп­рекъс­нато ще бъде призовавано да ограничи пот­реб­лението в бита си и на работ­ното място. Сега, когато отоп­лител­ният сезон още не е нас­тъпил, тази прак­тика вече е факт. По телевизиите се излъч­ват съвети как да сведат до минимум упот­ребата на топла вода, на освет­ление и на газ. В Гер­мания вече спряха декоратив­ното осветяване на историчес­ките забележител­ности, рязко намалиха улич­ното освет­ление, спряха топ­лите душове в къпал­ните и спор­т­ните зали. На някои места вече стиг­наха до край­ности. Тук-там на входовете на гробищата може да се видят залепени съоб­щения, че поради недос­тиг на газ и неговата висока цена кремирането вече ще става “групово“, а след това тлен­ните останки ще се раз­делят според броя на кремираните.

С приб­лижаването на зимата ограниченията ще се засил­ват. С други думи, европей­ците ще трябва да се прос­тят с ком­форта, на който от години са свик­нали и са смятали за нещо естес­т­вено, и дори задъл­жително“, казва екс­пер­тът. Нещо повече, именно обик­новените европейци ще трябва да платят за всичко, от което ги лишават. Звучи абсур­дно, но е напълно логично пос­лед­с­т­вие от енер­гий­ната политика на Евросъюза.

Пред­полага се, че поради високите цени на газа много домакин­с­тва ще решат да минат на ток, дърва или въг­лища. Проб­лемът обаче е в това, че повечето страни от ЕС не раз­полагат с големи резер­вни мощ­ности за произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия и както вече стана ясно, не са нас­т­роени да проявяват взаимопомощ.

Екс­пер­тите отбеляз­ват, че до неот­давна се е смятало, че на страните от Западна Европа няма да се наложи да прибяг­ват до строги ограничения, тъй като те по прин­цип са по-независими от рус­кия газ, за раз­лика от източно-европейските си съседи. Няколко месеца по-късно обаче прог­нозите не са радос­тни: благополуч­ните европейци ще преживеят не по-лека зима. Западна Европа се оказа по-зависима от газа в общия енер­гобаланс, докато в Източна Европа атом­ната енер­гия и въг­лищата продъл­жават да играят важна роля.

Раз­лич­ните страни по раз­личен начин ще изпит­ват труд­ности. Фран­ция и Бел­гия, които раз­читат на АЕЦ, през пос­лед­ните две години се сблъс­к­ват с проб­леми: забелязва се увеличаване броя на извън плановите ремонти. През това лято Фран­ция тряб­ваше да намали произ­вод­с­т­вото и дори да спре някои АЕЦ — причина станаха рекор­д­ните горещини и повишаване тем­пературата на водата във водоемите, които охлаж­дат реак­торите. Испания и Великоб­ритания ще усетят газов дефицит през зимата, когато се очаква мар­ш­рутът на тан­керите да завие към Азия. Като се има пред­вид, че това са големите страни на ЕС с мощни икономики, може да се очаква, че енер­гий­ната криза ще нанесе сериозен удар по европейс­ката икономическа актив­ност.

Твърде сложно ще бъде енер­гетиката и икономиката на Европа да се вър­нат към старите си док­ризисни показатели. Съдейки по изяв­ленията на пред­с­тавители на “Газ­п­ром“, в близ­ките два месеца не може да има и увеличение на дос­тав­ките, а за Европа е решаващ всеки ден, тъй като лятото е вече към края си. Затова европейс­ките политици се опит­ват отсега да нас­т­рой­ват граж­даните на песимис­тична вълна и да ги под­гот­вят за теж­ката зима.

(По материали

на “Взг­ляд“)

Страницата под­готви Свет­лана Михова,

в. „Русия днес — Рос­сия сегодня“

Бив­шият премиер Борисов, заедно с президен­тите Путин, Ердоган и

Вучич, присъс­тва на отк­риването на “Тур­ски поток“, плака на рамото

на рус­кия лидер, посипа си главата с пепел за осуетяването на

“Южен поток“, а сега кълне всяка стъпка за въз­можно

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие