Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Клаус Ернст: Енергийните санкции срещу Русия се оказаха сериозна грешка

Клаус Ернст: Енергийните санкции срещу Русия се оказаха сериозна грешка

Клаус Ернст: Енергийните санкции срещу Русия се оказаха сериозна грешка

Москва се възползва от по-високите цени и вече е намерила нови възможности за износ в Индия и Китай, пише шефът на комисията по енергетика в Бундестага

“Енер­гий­ните сан­к­ции срещу Русия се оказаха сериозна грешка. Голяма рецесия е неиз­бежна. В енер­гий­ния сек­тор икономичес­кият спад се дължи преди всичко на сан­к­циите срещу Русия, както и на изяв­ленията, че рус­ките енер­гийни дос­тавки ще бъдат прек­ратени независимо от същес­т­вуващите споразумения или договори“, пише Клаус Ернст, ръководител на комисията по енер­гетика и климат на Бун­дес­тага в статия за в. “Бер­линер цай­тунг.

“Раз­ширяването на изпол­з­ването на възоб­новяема енер­гия въз­можно най-скоро е правил­ното нещо; също така има смисъл да се дивер­сифицира вносът на енер­гия. Зас­т­рашаването на енер­гий­ните дос­тавки на най-голямата икономика в Европа обаче е харакири, то вреди на граж­даните и индус­т­рията и не помага по никакъв начин на Украйна“, отбелязва политикът. Нап­ротив, като износител на енер­гия Русия “се въз­пол­зва от по-високите цени и вече е намерила нови въз­мож­ности за износ в Индия и Китай“, пише Ернст. Според политика през пър­вата половина на 2022 г. излишъкът по текущата сметка на платеж­ния баланс на Русия се е утроил спрямо същия период на миналата година. Той под­чер­тава: “Не трябва да очак­ваме, че в резул­тат на нашите сан­к­ции кон­ф­лик­тът ще прик­лючи по-бързо.“

Не се увен­чаха с успех и “трес­кавите опити“ на минис­търа на икономиката през пролетта в крат­кос­рочен план да замени пет­рола и газа от Русия с дос­тавки от други страни. В най-добрия случай пър­вите дос­тавки ще бъдат през 2024 г. За Шведт и намиращата се там рафинерия, която ще бъде отрязана от дос­тав­ките на руски пет­рол по решение на федерал­ното правител­с­тво, а не заради намаляване на дос­тав­ките от Русия, “все още не се вижда реална алтер­натива“, каза Ернст. Сериозни пос­ледици зас­т­рашават не само работ­ничес­кия колек­тив на пред­п­риятието, но и цялото енер­гос­наб­дяване на Източна Гер­мания.

Според Ернст, дебатът за удъл­жаване на живота на атом­ните елек­т­роцен­т­рали няма да реши проб­лема, нито пък дис­кусиите за рес­тар­тиране на цен­т­рали, зах­ран­вани с въг­лища. Допъл­нител­ното произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия няма да може да замени рус­ките енер­гийни източ­ници. “Отрицател­ните пос­ледици за пос­тигането на нашите климатични цели също правят този път съм­нителен, но той изг­лежда прием­лив за зелените политици“, твърди политикът. Ернст продъл­жава: “Как иначе можете да осигурите енер­гийни дос­тавки, освен чрез преки преговори с Русия? Да нарушаваш договорите чрез соб­с­т­вените си сан­к­ции, докато очак­ваш Русия да ги спазва, е политическа глупост. Фак­тът, че Русия все още извър­шва дос­тавки, е доста изненад­ващ. Необ­ходимо е да се премахне табуто от “Северен поток 2“. Защо, според Хабек, ще се увеличи зависимостта от рус­кия газ, ако част от него минава през „Северен поток 2“?

“Изкопаеми енер­гийни източ­ници на разумни цени ще са необ­ходими още дълго време. Споразумение с Русия може бързо да стабилизира дос­тав­ките на енер­гия, да ги увеличи и по този начин да доведе до спад в цените на енер­гията. Това до извес­тна степен би предот­в­ратило евен­туална “гореща“ есен и студена зима – и няма да пречи на Украйна!“, обоб­щава Ернст в своя статия за Berliner Zeitung.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...