Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китайската икономика продължава да расте стабилно

Китайската икономика продължава да расте стабилно

Социалис­тически Китай с активни мерки във финан­сите, енер­гетиката, валут­ния пазар, стабилизиране на инвес­тициите и стимулиране на пот­реб­лението и най-вече — гаран­тиране на социална сигур­ност на граж­даните

На 15 август се проведе прес­кон­ферен­ция за със­тоянието на национал­ната икономика на Китай. Икономиката на страната продъл­жава да се въз­с­тановява, което увеличава доверието на чуж­дите страни към китайс­кия пазар.

Дан­ните показ­ват, че през пър­вата половина на тази година БВП на Китай се увеличава с 2,5% спрямо същия период на миналата година, като увеличението през пър­вото тримесечие на 2022г. е 4,8%, а през второто — 0,4%. Пос­тигането на икономичес­кия ръст през второто тримесечие беше тежко пос­тиг­ната задача, която стабилизира икономичес­ката база на страната. През юли, въп­реки по-сложната меж­дународна обс­тановка, бав­ното въз­с­тановяване на светов­ната икономика и раз­п­рос­т­ранението на пан­демията в страната, а на всичко отгоре и няколко неб­лагоп­риятни фак­тора като високи тем­ператури и проливни валежи, китайс­ката икономика продъл­жава да расте стабилно.

Преди няколко дни Китайс­ката комисия за насър­чаване на меж­дународ­ната тър­говия пуб­ликува пос­лед­ния си док­лад за биз­нес средата с чужди капитали, в който показва, че през второто тримесечие 91% от ком­паниите с чужди капитали под­дър­жат или увеличават биз­нес мащаба си в Китай. Двете главни причини за това са увеличаването на пазара и същев­ременно по-сериозния стратегически статут на Китай за тези ком­пании.

През май тази година, китайс­кото правител­с­тво пред­п­рие 33 политически мерки в 6 сфери, сред които финанси, енер­гетика, валутен пазар, стабилизиране на инвес­тициите и стимулиране на пот­реб­лението, гаран­тиране на безопас­ността на зър­нените храни, гаран­тиране на индус­т­риал­ните вериги и веригите за дос­тавки, както и гаран­тиране на основ­ния социален живот на граж­даните.

Френ­с­кият екс­перт по меж­дународни въп­роси Себас­тиан Перимони посочи, че заради влиянието на украин­с­ката криза и редица други фак­тори, въз­с­тановяването на светов­ната икономика е изп­равено пред голямо предиз­викател­с­тво. Високата инф­лация и нисък рас­теж в някои страни носят отрицателно влияние върху реал­ната икономика, заетостта и пот­реб­лението. На този фон, стабил­ността и целенасочеността на китайс­ката икономика стават все по-скъпоценно важни за света.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...