Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Путин: Промените в света носят необратим характер

Владимир Путин: Промените в света носят необратим характер

Владимир Путин: Промените в света носят необратим характер

Изказ­ване на президента на Рус­ката федерация на заседанието на Съмета на дър­жав­ните глави — членки на ШОС в раз­ширен със­тав, 16 сеп­тем­ври 2022 г.

Уважаеми г-н президент, уважаеми Шав­кат Миромонович! Скъпи колеги!

Напълно споделям проз­вучалите вече положителни изказ­вания на колегите за работата на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво и ней­ният рас­тящ авторитет в светов­ните дела.

Дейс­т­вително, днес ШОС е най-голямата в света регионална организация. В страните учас­т­нички живее над половината от светов­ното население (вече говорихме за това), съз­дава се около една чет­върт от светов­ния брутен продукт, със­т­редоточен е мощен интелек­туален и тех­нологически потен­циал, значителна част от светов­ните природни ресурси.

При това ШОС не стои на едно място, а продъл­жава пос­тъпателно да се раз­вива, да увеличава ролята си в решаването на светов­ните, регионал­ните проб­леми, в под­дър­жането на мира, сигур­ността и стабил­ността в обшир­ното евразийско прос­т­ран­с­тво. Това е особено важно в сегаш­ната сложна меж­дународна обс­тановка, за което ние вече под­робно говорихме, уважаеми колеги, по време на срещата ни в тесен със­тав.

Сега искам да пов­торя: в светов­ната политика и икономика се обоз­начиха фун­дамен­тални тран­с­фор­мации, и те носят необ­ратим харак­тер. Все по-ясно се очер­тава нарас­т­налата роля на нови цен­т­рове на силата, взаимодейс­т­ващи помежду си не на основата на някакви налагани отвън правила, които никой не е виж­дал, а на приз­натите от всички прин­ципи на вър­ховен­с­т­вото на меж­дународ­ното право и Устава на ООН: осигуряване на равна и неделима сигур­ност, уважение на суверенитета, национал­ните цен­ности и интереси между страните.

Именно на тези прин­ципи, лишени от как­вито и да било елементи на егоизъм и в политиката, и в икономиката се изг­ражда съв­мес­т­ната работа на дър­жавите членки на ШОС, което отк­рива широки пер­с­пек­тиви за по-нататъшното взаимоиз­годно сът­руд­ничес­тво — в политиката, икономиката, кул­тур­ната, хуманитар­ната, и други области.

Раз­бира се, едно от основ­нитя нап­рав­ления на нашето взаимодейс­вие беше и остава бор­бата с тероризма и екс­т­ремизма, нар­кот­рафика, организираната прес­тъп­ност и незакон­ните въоръжени фор­мирования. Сред другите ключови дър­жави са: съдейс­т­вието на политико-дипломатическото решаване на кон­ф­лик­тите по периметъра на вън­ш­ните ни граници, в това число в Афганис­тан.

Естес­т­вено, същес­т­вена част от дей­ността на ШОС традиционо е укреп­ването на икономичес­кото сът­руд­ничес­тво. Със съв­мес­тни усилия се раз­ширяват тър­гов­ско инвес­тицион­ния обмен, реализират се взаимоиз­годни бизнес-проекти в най-различни отрасли, увеличава се делът на раз­п­лащанията в национални валути.

Както беше отбелязано, в т.ч. от президента на Казах­с­тан, ние сме отк­рити за работа с целия свят. Нашено обединение носи извън­б­локов харак­тер. Ние оказ­ваме съдейс­т­вие за решаване на нарас­т­ващите проб­леми, въз­ник­ващи в резул­тат на редица сис­темни грешки у водещите световни икономики в сферата на финан­сите и енер­гетиката. Нашата политика е лишена от какъвто и да е егоизъм. Надяваме се, че другите учас­т­ници в икономичес­кото сът­руд­нич­с­тво ще изг­раж­дат полотикита си на същите прин­ципи, ще спрат изпол­з­ването на инс­т­румен­тите на протек­ционизма, незакон­ните сан­к­ции и икономичес­кия егоизъм за нуж­дите на своите цели.

Ярък пример за такъв егоизъм е решението на Европейс­ката комисия за свалянето на сан­к­циите върху рус­ките химически торове. Ние знаем колко важни са торовете за решаване на продовол­с­т­вените проб­леми. Привет­с­т­ваме това решение. Оказва се обаче, че тези сан­к­ции в съот­вет­с­т­вие с разяс­ненията на Еврокомисията от 10 сеп­тем­ври т.г., са снети само са членовете на ЕС. Оказва се, че само те могат да купуват нашите торове. А раз­виващите се, бед­ните страни в света?

Ще изпол­з­вам присъс­т­вието на замес­т­ника на генерал­ния сек­ретар на ООН г-жа (Роз­мари) Ди Карл, за да помоля сек­ретариата на ООН, а зав­чера говорих за това и с генерал­ния сек­ретар на ООН г-н Гутериш, да пов­лияе върху решението на ЕК и не на думи, а на дела, да поиска от колегите от ЕК да свалят тези очевидно дис­к­риминационни ограничения по отношение на раз­виващите се дър­жави, и да осигурят дос­тъп на рус­ките торове до тези пазари.

Освен това инфор­мирах г-н Гутериш, че в прис­танищата на ЕС са се струпали 300 000 тона руски химически торове. Ние сме готови без­п­латно да ги предадем на раз­виващите се страни.

Искам да отбележа, че Русия увеличава износа на зърно за светов­ните пазари. През тази година това ще бъдат 30 милиона тона, а след­ващата ще ги увеличим до 50 милиона тона. Девет­десет процента от нашето продовол­с­т­вие отива за пазарите на Азия, Африка и Латин­ска Америка.

По-нататъшното раз­витие на деловите кон­такти в рам­ките на ШОС несъм­нено ще бъде пов­лияно и от приетите в хода на сегаш­ната среща на върха решения и документи, пос­ветени на повишаването на ефек­тив­ността на меж­дународ­ните тран­с­пор­тни коридори, стимулирането на вът­реш­норегионал­ната тър­говия, раз­витието на промиш­лената и научно-техническата кооперация, внед­ряването на високите тех­нологии в сферата на сел­с­кото стопан­с­тво и здравеопаз­ването.

Важно е и в бъдеще да задъл­бочаваме взаимодейс­т­вието в рам­ките на ШОС в културно-хуманитарната сфера. Поредна крачка по този път ще станат под­писаните в рам­ките на днеш­ното заседание споразумения и меморан­думи за сът­руд­ничес­тво в сферата на туризма и музей­ното дело.

Добри въз­мож­ности има и пред активизацията на сът­руд­ничес­т­вото в спорта, с пер­с­пек­тива под егидата на ШОС да се провеж­дат големи спор­тни мероп­риятия. Може да помис­лим към нашата организация за бъдат съз­дадени асоциации на спор­тни организации.

Скъпи приятели!

Както вече бе споменато на заседанието в тесен със­тав, дър­жавите от ШОС придават голямо значение на раз­ширяването на сът­руд­ничес­т­вото със страни, които се стремят към отк­рит и рав­ноп­равен диалог с нашата организация, заин­тересовани са да се включат в ней­ната работа. Русия, безус­ловно, е за по-бързо прик­люч­ване на процеса по член­с­т­вото в ШОС на Ислям­ска репуб­лика Иран, към което са нацелени под­писаните днес документи, меморан­дум. Убедени сме, че учас­тието в пълен фор­мат на Иран позитивно ще се отрази на работата на обединението ни, тъй като тази страна играе важна роля в Евразийс­кия регион и в целия свят.

Също така всячески под­к­репяме пред­с­тавеното за утвър­ж­даване от Съвета на дър­жав­ните глави решение за приемането на Репуб­лика Беларус за член на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво. Под­чер­тавам, че винаги сме били за пъл­ноценно учас­тие на Белорусия в ШОС, която е стратегически пар­т­ньор и най-близък съюз­ник на Русия. Това без съм­нение ще укрепи въз­мож­нос­тите на организацията ни в политиката, икономиката, сигур­ността и хуманитар­ната област.

Раз­бира се, привет­с­т­ваме предос­тавянето на статут на пар­т­ньор на ШОС по диалога на Египет, Катар, Саудит­ска Арабия, а също започ­ването на такава процедура за Крал­с­тво Бах­рейн, Дър­жавата Кувейт, Мал­див­с­ката репуб­лика, Репуб­лика Съюз Миан­мар и Обединените араб­ски емир­с­тва. С тези страни не се ограничава кръгът от желаещи за сът­руд­ничес­тво с ШОС в едно или друго качес­тво. Всички заявки от други дър­жави и меж­дународни организации за включ­ване към работата на ШОС зас­лужават най-внимателно отношение и доб­рожелателно раз­г­леж­дане.

В зак­лючение искам да благодаря на президента Шав­кат Миромонович Мир­зийоев за гос­топ­рием­с­т­вото, организацията на нашата работа и да поз­д­равя Узбекис­тан с успеш­ното пред­седател­с­тво на ШОС, а също така да пожелая успех на индийс­ките ни приятели, които днес получават щафетата на пред­седател­с­т­вото на нашето обединение.

Благодаря ви за вниманието.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...