Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за поощ­рявания от Запада обс­т­рел на Запорож­ката АЕЦ, който съз­дава опас­ност от ядрена катас­т­рофа, а и за изказ­вания на някои високопос­тавени пред­с­тавители на водещи дър­жави от НАТО за въз­мож­ността и допус­тимостта за изпол­з­ване срещу Русия на оръжие за масово поразяване, на ядрено оръжие“, каза за първи път Путин в обръщението си за обявяване на час­тична мобилизация.

“На тези, които си поз­воляват такива изяв­ления по отношение на Русия, искам да припомня, че нашата страна също раз­полага с раз­лични сред­с­тва за поразяване, а по някои ком­поненти и с по-съвременни сред­с­тва от тези, с които раз­полагат страните от НАТО. И при зап­лаха за териториал­ната цялост на страната ни, ще изпол­з­ваме всички налични сред­с­тва за защитата на Русия и на нашия народ. Тези, които провеж­дат ядрен шан­таж срещу Русия, трябва да знаят, че розата на вет­ровете може да се обърне към тях­ната страна“, заяви рус­кият президент.

“Какво искам да кажа пуб­лично днес за първи път?, обърна се Путин. — Още след началото на специал­ната военна операция, включително преговорите в Истан­бул, пред­с­тавителите на Киев реагираха много положително на нашите пред­ложения, като тези пред­ложения се отнасяха преди всичко до гаран­тиране на сигур­ността на Русия и нашите интереси. Но е очевидно, че мир­ното решение не уст­рой­ваше Запада, така че след като бяха пос­тиг­нати определени ком­п­ромиси, Киев всъщ­ност получи дирек­тни указания да скъса всички споразумения“, заяви Путин.

САЩ под­тик­ват Украйна да пренесе бой­ните дейс­т­вия на територията на Русия, обяви още Путин. По думите на президента, Западът иска с всички сред­с­тва да раз­г­роми Русия на бой­ното поле. Така Лон­дон, Брюк­сел и Вашин­г­тон искат чрез пос­лед­ващите си дейс­т­вия да лишат Русия от “ней­ния икономически, политически, кул­турен и въобще всякакъв суверенитет и напълно да раз­г­рабят нашата страна“. Путин каза, че основ­ната цел на спецоперацията в Украйна остава неп­роменена — освобож­даването на цялата територия на Дон­бас.

Президен­тът въз­ложи на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната да определи статута на доб­ровол­ците в страната, той трябва да бъде същият като на офицерите от редов­ната армия. Мобилизираните лица, учас­т­ващи в спецоперацията, ще получат въз­наг­раж­дения и статут на воен­нос­лужещи, служещи по договор“, изтъкна рус­кият лидер.

Обявената час­тична мобилизация започна още в сряда. “Говорим за чис­леност до 300 000 души “, каза говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...