Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Британското разузнаване: Мобилизираните руснаци са започнали да пристигат във военните бази

Британското разузнаване: Мобилизираните руснаци са започнали да пристигат във военните бази

Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Обединеното крал­с­тво сподели в понедел­ник в пос­лед­ния си разуз­навателен док­лад, че “пър­воначал­ните тран­шове“ от рус­наци, повикани в армията след заповедта на Путин за час­тична мобилизация в Русия, вече са започ­нали да прис­тигат във воен­ните бази, предаде БНР.

“Вече има издадени много десетки хиляди повик­вателни“, посочиха от британ­с­кото военно минис­тер­с­тво и добавиха, че “сега Русия ще се изп­рави пред админис­т­ративно и логис­тично предиз­викател­с­тво да осигури обучение на войс­ките“. За раз­лика от повечето западни армии, рус­ката армия предос­тавя пър­воначално обучение на ниско ниво на вой­ниците в рам­ките на тех­ните определени оперативни звена, а не в специални учебни заведения, допъл­ват от британ­с­кото разуз­наване и отбеляз­ват, че обик­новено един батальон във всяка руска бригада остава в гар­низон, ако други два батальона се раз­полагат на мяс­тото на бой­ните дейс­т­вия. Русия обаче е раз­положила много от тези трети батальони в Украйна.

Според Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Великоб­ритания много от мобилизираните руски вой­ници не са имали никакъв военен опит от няколко години, като лип­сата на военни инс­т­рук­тори и бър­зината, с която Русия започна мобилизацията, пред­полагат, че много от мобилизираните войн­ски ще бъдат раз­положени на фрон­товата линия с минимална съот­ветна под­готовка.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...