Само категоричното отхвърляне на възможността за независимост на Тайван гарантира мира и стабилността

На 28 сеп­тем­ври говорител­ката на правител­с­т­вената Служба за тай­ван­с­ките дела Джу Фън­лиен проведе кон­ферен­ция.

На нея тя комен­тира заяв­лението на китайс­кия вън­шен минис­тър Уан И по тай­ван­с­кия въп­рос пред 77-ата сесия на Общото съб­рание на ООН, в което той сравни независимостта на Тай­ван със „сив носорог“ (очевидно и високо вероятно събитие, което всички игнорират), което трябва да бъде решително спрян.

Говорител­ката посочи, че ръковод­с­т­вото на управ­ляващата в Тай­ван Демок­ратична прог­ресивна пар­тия „заговор­ничи с вън­шни сили, осъщес­т­вява неп­рекъс­нато провокации, свър­зани с независимостта на ост­рова, под­копава мир­ното раз­витие на отношенията между двата бряга, опит­вайки се да промени факта, че те принад­лежат към един Китай“.

Само чрез категорично отх­вър­ляне на въз­мож­ността за независимост на Тай­ван може да се гаран­тира мир­ното раз­витие на отношенията между двата бряга на протока, стабил­ността в района и тях­ното мирно обединение.