Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Пекин призовава за незабавното възстановяване на диалога между заинтересованите страни около конфликта в Украйна и за отмяната на едностранните санкции

Светът преживява смутни времена, пан­демията от COVID-19 все още не е прик­лючила, а светов­ната икономика е изп­равена пред риск от рецесия. Ескалацията на ситуацията в Украйна предиз­вика енер­гийна и продовол­с­т­вена кризи. По-опасното обаче е, че ман­талитетът от Студената война и „политиката на блоковете“ се появяват отново. Унилатерализ­мът и протек­циониз­мът са във въз­ход.

На този фон на провелия се на 24 сеп­тем­ври в Ню Йорк общ дебат в рам­ките на 77-ата сесия на Общото съб­рание на ООН членът на Дър­жав­ния съвет и вън­шен минис­тър на Китай Уан И за пореден път пред­с­тави пред света подетите от китайс­кия пред­седател Си Дзин­пин инициативи за глобал­ната сигур­ност и за глобал­ното раз­витие, както и прин­цип­ната позиция на Китай по редица важни меж­дународни въп­роси, която е израз на общия кон­сен­сус между повечето страни в света.

Руско-украинският военен кон­ф­ликт е сериозно предиз­викател­с­тво за светов­ния мир и сигур­ност. Китай е на мнение, че суверенитетът и териториал­ната цялост на раз­лич­ните дър­жави трябва да бъдат зачитани, а целите и прин­ципите, залег­нали в Устава на ООН, да бъдат спаз­вани. Китай призовава за незабав­ното въз­с­тановяване на диалога между заин­тересованите страни и отмяната на еднос­т­ран­ните сан­к­ции.

Пред­седателят на 77-ата сесия на Общото съб­рание на ООН Чаба Кьорьоши заяви, че Китай играе ключова роля в делата на Общото съб­рание на ООН. Подетите от пред­седателя Си Дзин­пин важни инициативи предос­тавят желаните пер­с­пек­тиви и решения за ефикас­ното справяне с предиз­викател­с­т­вата. Генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш даде висока оценка за ключовата роля на Китай в под­дър­жането на многос­т­ран­ността и прид­виж­ването на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво и устой­чиво раз­витие. Той заяви, че ООН под­к­репя инициативата за глобал­ното раз­витие. „Инициативата ще съдейс­тва и ускори реализирането на днев­ния ред на ООН за устой­чивото раз­витие до 2030 г.“, заяви Антониу Гутериш.