Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) За 10 години Китай смая и изуми света, постигайки повече, отколкото Западът за 100 години

За 10 години Китай смая и изуми света, постигайки повече, отколкото Западът за 100 години

За 10 години Китай смая и изуми света, постигайки повече, отколкото Западът за 100 години

Fт цялото нарас­т­ване на богат­с­т­вото в света за пос­лед­ните 10 години, една трета се дължи на Китайс­ката народна репуб­лика и сис­темата на социализма с китайски харак­терис­тики

За пос­лед­ните десет години Китайс­ката народна репуб­лика се е раз­вила тол­кова и е пос­тиг­нала такива резул­тати, как­вито колек­тив­ният Запад, който имаше пълен кон­т­рол над почти цялото земно кълбо в продъл­жение на няколко века, не успя за 100 години. И това не е преувеличение. Прост пог­лед върху фак­тите и статис­тиките го доказва.

Изумително е също, когато си помис­лим, че през 1980 БВП на глава от населението на Китай е едва 200 долара, а към края на 2022 се очаква да стигне почти 12,000 долара

и то по западни данни. Още по-изумителното е, че половината от този рас­теж е пос­тиг­нат през пос­лед­ните десет години: така през 2012 година БВП на глава от населението е 6591.65 долара, а днес е на път да стане почти 12,000. Това е двойно увеличение за период от десет години, как­вото няма нито една дър­жава от т.нар. “златен милиард“.

Но по-важното е, че нарас­налите икономически показатели на Китай, са се отразили пряко и на населението му, което не може да се каже за страни като САЩ или тези от ЕС напос­ледък. Днес в големите китайски градове няма просяци и това не е случайно. През пос­лед­ните години, при сериоз­ните усилия на Си Дзин­пин и цялата пар­тия и общес­тво, останалите 98 милиона бедни китайци бяха социално пов­диг­нати и изкарани от задънената улица на бед­ността. Близо 128,000 села са мах­нати от списъка с бедни населени места към края на 2020 година. Както каз­ват в белия документ на Инфор­мацион­ния офис на китайс­кия Дър­жавен съвет по този повод: “Бед­ността нито е предетер­минирана, нито е непобедима“.

През 2014 година Китай изп­ревари САЩ по БВП ППП (което е много по-показателно от номинал­ното БВП), а през 2021 година стана първи в света по богат­с­т­вото, с което раз­полага. Китайс­кото богат­с­тво е било около 7 трилиона долара през 2000 година, докато към 2020 година е 120 трилиона долара — невиж­дано в човеш­ката история пос­тижение и увеличение. Нещо повече, към 2022 година Китай е доп­ринесъл с близо една трета от нарас­т­ването на цялото световно богат­с­тво.

През пос­лед­ните 10 години може да се каже, че “китайс­ката мечта“, напълно измести американ­с­ката, както пише бъл­гар­с­кият екс­перт проф. Васил Проданов. Нес­лучайно през 2017 година 8 милиона студенти са завър­шили китайс­ките универ­ситети, което е с 10 пъти повече, откол­кото две десетилетия по-рано. И нещо по-важно, китайс­ките деца без всякакво съм­нение и във всяка сериозна меж­дународна класация, олим­пиада и кон­курен­ция се пред­с­тавят по-добре от децата от раз­вити и богати западни страни като САЩ и не само. Що се отнася до науката, която върви редом до образовател­ната сис­тема, към 2022 година Китай води в повечето научни сфери дори пред САЩ. Нап­ример, в сферата на изкус­т­вения интелект, която е стратегическа за бъдещето, китайс­ките научни статии са цитирани с хиляди повече, откол­кото раз­работ­ките на американ­ски учени. Факт е, че

Китай има тол­кова роботи, кол­кото Европа и САЩ взети заедно.

Китайс­ките научни раз­работки пред­с­тав­ляват 27,2 % от най-цитирания 1 % научни раз­работки и статии на света в момента. Китай е пуб­ликувал средно на година по 407,181 научни раз­работки и изс­лед­вания, докато САЩ са пуб­ликували 293,431 такива.

Китай и останалите големи дър­жави се справиха. САЩ, най-богата и могъща страна на планетата, имат над 80 милиона заразени, а починалите са почти три милиона (2,8). Това е при население от 332 милиона американци. За срав­нение, Китай има 1,4 милиарда души население, а общият брой заразени е 107 хиляди, докато починалите са малко над 4300 души. И какво излиза? Че здрав­ната сис­тема на комунис­тически Китай се оказва много по-устойчива и успешна от неолиберал­ната сис­тема на САЩ и Европа, които превър­наха здравето в биз­нес.

За пос­лед­ните 10 години Китай има и други решаващи успехи, които смай­ват запад­ните и светов­ните анализатори. Така нап­ример, от 2012 до 2021 година китайс­ката тър­говия на стоки и услуги е нарас­нала от 4,4 трилиона долара на 6,9 трилиона долара. През споменатата 2012 г., Китай е втори в света по тър­говия, а днес е без всякакво съм­нение първи (именно реализирането на този успех провокира и гнева, и мит­ничес­ката война на САЩ срещу Китай от 2016 до днес).

Впрочем, Китай е и един от лидерите в света днес по прив­личане на инвес­тиции, въп­реки усилията на някои западни правител­с­тва да поп­речат на този естес­т­вен процес. Така нап­ример, само за миналата година КНР е прив­лякла 1,15 трилиона юани (170 милиарда долара) чуж­дес­т­ранен капитал, което пред­с­тав­лява увеличение от 62,9 % от 2012 година насам. Всъщ­ност, за четири поредни години Китай е втори в света по прив­личане на чуж­дес­т­ранни инвес­тиции.

В това отношение следва да се отбележи, че особено успешни са опит­ните свободни тър­гов­ски зони на Китай, които през 2013 година стар­тират с около 190 рес­т­рик­тивни мерки и въз­б­рани, а днес те са ограничени до едва 27 кон­к­ретни рес­т­рик­тивни точки, което сериозно стимулира инвес­тициите. Китайс­ката народна репуб­лика е установила 21 пробни зони за свободна тър­говия, в резул­тат на което 278 инс­титуционни иновации са реп­ликирани и насър­чени из цялата милиар­дна нация.

Освен това, докато САЩ и някои западни страни, които твърде много се влияят от американ­с­ката вън­шна политика, все повече ограничават свобод­ната тър­говия и кон­с­т­рук­тив­ните биз­нес отношения между дър­жавите, Китай успя да увеличи само за 10 години споразуменията си за свободна тър­говия от 10 на 19. Делът на пар­т­ньорите, които имат споразумения за свободна тър­говия е нарас­нал в китайс­ката тър­говия от 17 процента на 35 само през пос­лед­ната година.

Само си пред­с­тавете –

през 2019 година Китай е изнесъл 12 % от стоките и услугите в целия свят

, а през 2020 година вече говорим за 13 % или иначе казано — 2,3 трилиона долара. През 2021 този бурен рас­теж продъл­жава и Китай е изнесъл 14,7 % от стоките в света на стой­ност почти 2,6 трилиона долара. За срав­нение, другата икономическа свръх­сила САЩ през 2021 са пред­с­тав­лявали 8,1 % от износа на стоки, равен на 1,4 трилиона долара.

През 2020 китайс­ките преки инвес­тиции в чуж­бина са били 153,71 милиарда долара, което е увеличение от цели 12,3 % само спрямо пред­ход­ната година, да не говорим за 10 години по-рано.

Китай през пос­лед­ните десет години не само че разви най-голямата инициатива в човеш­ката история — “Един път, Един пояс“, която обх­ваща почти всички страни в Азия, а също и дър­жави в Европа, Африка и тнт. През това време Китай успешно насърчи пос­тигането на споразумение по Пекин­с­ката пътна карта за свободна тър­говия на Азиатско-тихоокеанското икономическо сът­руд­ничес­тво и 21 негови страни-членки през 2014 година. По този начин са начер­тани основите и базата за свободна тър­говия в Азиатско-тихоокеанския регион.

Друго важно икономическо пос­тижение на Китай за пос­лед­ните десет години е, че страната успешно се бори с инф­лацията, за раз­лика от европейс­ките страни, които към днешна дата имат двуциф­рена инф­лация. Към днешна дата инф­лацията, нап­ример, в САЩ е 8,26 % по официални данни, а реално е по-голяма. Нека срав­ним това с инф­лацията в Китай, която неот­давна е била едва 1,5 %. Това е особено показателно коя икономика е по-здрава и кон­курен­тна.

Това са само част от пос­тиженията на Китай в периода 20122022 година, които смаяха света. Без съм­нение КНР ще продължи да жъне нови успехи, защото очевидно китай­ците са отк­рили една работеща фор­мула и правил­ната за себе си сис­тема, въп­реки всякакви нападки и обвинения на други дър­жави, които изос­тават зад Китай. Историята на съв­ременен Китай може да се каже, че е историята на най-голямата социо-икономическа тран­с­фор­мация в човеш­ката история, която изважда от бед­ността и изос­таналостта не само стотици милиони китайски граж­дани, но чрез инициативи като “Един път, Един пояс“, помогна на милиони хора в страни като Пакис­тан, Иран, Виет­нам, Тай­ланд, Бирма, Узбекис­тан, Кир­гиз­с­тан, Таджикис­тан, Ирак, Египет, Либия, Сомалия, Етиопия, Индонезия, Филипините, Тур­ция, а също и в Европа — Русия, Гър­ция, Сър­бия, Унгария и други.

Д-р Румен Пет­ков

От Радио „Китай”

(със сък­ращения)

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...