Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Френски историк: Светът не вярва на Запада и може да избере руснаците

Френски историк: Светът не вярва на Запада и може да избере руснаците

Френски историк: Светът не вярва на Запада и може да избере руснаците

Останалият свят не вижда в нас либерални демокрации, а олигархии, които презират своите бедни, смята Еманюел Тод, цитиран от сайта „Гласове”

Останалият свят не вижда в нас либерални демок­рации, а олигар­хии, които презират своите бедни, смята френ­с­кият историк Еманюел Тод. Преди всичко се усеща въз­раж­дащ се колониален тем­перамент. Жес­токата истина е, че останалият свят не ни харесва. Ако трябва да избира между Запада и рус­наците, има риск да избере рус­наците, под­чератава Тод в своя статия във френ­с­кото сп. “Мариан“.

Според ант­рополозите, посочва Тод, 75% от населението на света е отдадено на семей­ните цен­ности. „Нашият улт­раин­дивидуализъм, феминизъм и ЛГБТ не се харес­ват на останалия свят“, подчертава​ авторът.​​​​

“Ако ме попитат кое понятие харак­теризира най-добре днеш­ния Запад, без колебание ще отговоря: “фал­шивото съз­нание“. Вече не знаем какви сме ние, какви са другите и какво мис­лят за нас. Поз­волихме нашата индус­т­рия и работ­ническа класа да бъдат унищожени. Неравен­с­т­вата се увеличават, а стан­дар­тът на живот спада. В САЩ продъл­жител­ността на живота на бед­ните намалява. Силата на финан­совия капитал там превърна политичес­ката сис­тема в играчка на богатите. Нав­сякъде на Запад новата образователна стратификация съз­дава отделни светове за вис­шис­тите и за полуг­раж­даните със средно образование. Въп­реки че икономичес­ките и кул­турни тран­с­фор­мации поз­волиха на демок­ратич­ните инс­титуции да продъл­жат да същес­т­вуват, те раз­рушиха нравите“, пише Еманюел Тод.

“Жес­токата е, че останалият свят не ни харесва“, отбелязва историкът, имайки пред­вид “фал­шивото съз­нание“ на Запада.

“Ако трябва да избира между Запада и рус­наците, има риск светът да избере рус­наците“, посочва историкът, който пред­рече раз­падането на СССР в средата на 70-те години и рух­ването на “американ­с­кия ред“ в началото на този век.

Запад­ните демок­рации се преродиха“, смята авторът. „Ако нямаше „фал­шиво съз­нание“, запад­ната нация щеше да се смята за либерална олигар­хия, а не за либерална демок­рация, но ние все още вяр­ваме, че сме либерали и демок­рати и продъл­жаваме да отс­тояваме нашето превъз­ход­с­тво и универ­сал­ността на нашите цен­ности“, посочва Еманюел Тод. “В името на тези цен­ности, ние се борим с Русия, за да помог­нем на Украйна да запази своята независимост и територия, добавя френ­с­кият историк, цитиран от ТАСС.

Добавяйки амнезия към „фал­шивото съз­нание“, смята Тод, Западът избра икономически сан­к­ции пред изп­ращането на вой­ници, заб­равяйки, че сан­к­циите в никакъв случай не са инс­т­румент за война с ниска интен­зив­ност.

Сан­к­циите са класически инс­т­румент за тотална война“, отбелязва авторът.

Сан­к­циите имат за цел “дес­табилизиране на общес­т­вото на врага и унищожаване на неговия режим, като се започне със смъртта на стари хора и деца“. „Искахме да унищожим рус­ката икономика“ и да пос­тиг­нем смяна на властта в Русия, отбелязва Тод. „При тези условия не принудихме ли сами рус­наците да отговорят с икономическа ескалация, лишавайки ни от газ, за ​​да дес­табилизират нашите общес­тва и режими?“, пита авторът.

Според Еманюел Тод налагането на сан­к­ции е стъпка към “планетарна война“. Мер­ките, пред­наз­начени да задушат врага, трябва да доведат до изчез­ването на „неут­рал­ните“ и тази логика кара Запада да изис­ква учас­тието на други народи в сан­к­циите срещу Русия. „Нашият соб­с­т­вен преувеличен въз­г­лед за самите нас пред­полага оправ­дание за този ултиматум“, посочва той. „Но нека приемем за момент, като интелек­туално преживяване, същес­т­вуването на „останалия свят“. Как ни вижда той?“.

Според ант­рополозите, продъл­жава Тод, 75% от населението на света е отдадено на семей­ните цен­ности.

Нашият улт­раин­дивидуализъм, феминизъм и ЛГБТ не се харес­ват на останалия свят“, продъл­жава авторът.

Що се отнася до запад­ните обвинения в „колониализъм“ срещу Русия, Тод препоръчва „да се обър­нем към историята“. Великоб­ритания, Фран­ция, Холан­дия, Бел­гия, Гер­мания, Япония, припомня той, бяха “жес­токи колонизатори на тези страни, от които днес се изис­ква пос­лушание“. Съединените щати, дълго време изпъл­няващи ролята на “жан­дарми“ на Латин­ска Америка, пос­тепенно превър­наха колониал­ната власт в доминираща глобализация, дик­тувайки правила и наказания в опит да под­дър­жат кон­т­рол над планетата чрез финан­сови инс­т­рументи, интер­нет и воен­ните. „Но готова ли е Индия отново да се пок­лони на краля на Великоб­ритания? Желае ли Западна Африка да се под­чини на Фран­ция, Индонезия на Холан­дия, Латин­ска Америка и араб­с­ките страни на Съединените щати, Китай на европей­ците и япон­ците?“, пита Еманюел Тод.

Според него останалият свят „не вярва на Запада, не се кълне в неговите ант­ропологически и политически цен­ности, вижда в него не либерални демок­рации, а олигар­хии, презиращи бед­ните, и отново усеща зав­ръщащия се колониален тем­перамент“.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие