Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е немис­лимо раз­с­лед­ването на течовете от газоп­роводите “Северен поток“ 1 и 2 да продължи без учас­тието на Русия, предаде Рой­терс.

Говорител­ката на вън­ш­ното минис­тер­с­тво Мария Захарова каза, че Западът умиш­лено въз­п­репят­с­тва раз­с­лед­ването и добави, че изк­люч­ването на Русия и “Газ­п­ром“ от раз­с­лед­ването показва, че той има какво да крие. Президен­тът Владимир Путин миналата сед­мица дирек­тно обвини САЩ и тех­ните съюз­ници, че са извър­шили атаките срещу тръбите, които може да ги нап­равят неиз­пол­з­ваеми.

По повод рас­тящите опасения от драматична ескалация на кон­ф­ликта в Украйна Захарова каза, че рус­ката позиция — че никога не бива да бъде водена ядрена война — остава неп­роменена. Неот­давна Путин каза, че “не блъфира“ с готов­ността си да изпол­зва ядрени оръжия, за да защити териториал­ната цялост на Русия, пише Епицен­тър..

Елит­ните части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) — Силите за специални операции, се под­гот­вят под ръковод­с­т­вото на британ­ски съвет­ници за нападение и прев­земане на Запорож­ката АЕЦ. Това заяви пред ТАСС пред­седателят на движението “Ние сме заедно с Русия“ Владимир Рогов.

“Пос­тоянно вър­вят учения и бойно стиковане на елит­ните части на Зелен­ски с цел фор­сиране на река Днепър, стовар­ване на десант, заемане на плац­дарм и прев­земане на крупен обект от енер­гетичес­ката струк­тура. Става въп­рос за Запорож­ката АЕЦ, няма съм­нения в това“, заяви Рогов. Според него в ученията учас­т­ват групи с чис­леност от 100 до 110 души. “Бой­ното им стиковане е на добро ниво. Те са тренирали във Великоб­ритания по няколко месеца и дори половин година“, инфор­мира той. Според Рогов ученията се провеж­дат по гор­ното течение на Днепър, над Днеп­ров­с­ката ВЕЦ, включително край населения пункт Вол­ноан­д­реевка. Според него, за провеж­дането на операцията са под­гот­вени няколко десетки самоходни пон­тона, чиято скорост по вода може да дос­тигне 20 км/ч.

Русия завзе Запорож­ката АЕЦ в началото на март, малко след като нахлу в Украйна. Оттогава Мос­ква и Киев взаимно се обвиняват в обс­т­рел­ване на обекта, което поражда опас­ност от ядрено бед­с­т­вие.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...