Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Миланската “Ла Скала“ бе обвинена в пропаганда заради “Борис Годунов“

Миланската “Ла Скала“ бе обвинена в пропаганда заради “Борис Годунов“

Миланската “Ла Скала“ бе обвинена в пропаганда заради “Борис Годунов“

Eвропейският парламент обяви Русия за държава, спонсор на тероризма

Опер­ният театър “Ла Скала“ в Милано е далеч от “пропаган­дни дейс­т­вия“ в услуга на рус­кия президент Владимир Путин, увери вчера неговият дирек­тор Доминик Мейер, цитиран от БТА. Изказ­ването му е предиз­викано от критиките към кул­тур­ната инс­титуция заради планираното отк­риване на сезона с операта “Борис Годунов“ на рус­кия ком­позитор Модест Мусор­г­ски (18391881 г.) на фона на продъл­жаващата война в Украйна, пише Епицен­тър.

Неот­давна ръководителят на украин­с­кото кон­сул­с­тво в Милано Анд­рий Кар­тиш нап­разно призова “Ла Скала“ да преос­мисли прог­рамата си за традицион­ната отк­риваща вечер на 7 декем­ври, с която се дава началото на новия теат­рален сезон, поради опасения от “пропаган­дни дейс­т­вия“ в услуга на рус­кия президент. “Не сме апологети на никого, особено на Путин, това е нелепо“, заяви Мейер на прес­кон­ферен­ция по повод пред­с­тоящото пред­с­тав­ление на операта за рус­кия цар Борис Годунов по едноимен­ната творба на Алек­сан­дър Пуш­кин. Кар­тиш “прави грешка, като напада приятели. Ние сме показали нашето приятел­с­тво, организирахме голям кон­церт в под­к­репа на пос­т­радалите от вой­ната в Украйна, на който бяха съб­рани 400 000 евро“, комен­тира дирек­торът. Той припомни, че “Ла Скала“ също така е приела деца от тан­цовото училище в Киев и е осигурило нас­таняване на тех­ните родители.

“Пос­тавяме опера — шедьовър в историята на изкус­т­вото и тези, които се съм­няват в проекта може би трябва да първо да прочетат ней­ното либ­рето“, добави Мейер и напомни, че идеята за пос­тавяне на рус­ката опера е на три години, далеч преди началото на вой­ната в Украйна. “По този начин те ще видят какво се случва с дик­таторите в тази опера, която носи пос­лание за всяка дик­татура“, каза още Мейер. По отношение на критиките срещу избора на руски оперни изпъл­нители за пос­танов­ката Доминик Мейер под­черта, че басът Илдар Абд­разаков и соп­раното Ана Денисова, на която пред­с­тои рецитал в “Ла Скала“ през март догодина, “са хора на изкус­т­вото, а не политически фигури“.

Същев­ременно Европейс­кият пар­ламент одобри вчера резолюция, в която определя Русия като “дър­жава, спон­сор на тероризма“. Резолюцията беше приета с 494 гласа “за“, 58 “против“ и 44 въз­дър­жали се, се посочва в съоб­щение на ЕП. Решението е свър­зано с жес­токос­тите, извър­шени от режима на рус­кия президент Владимир Путин срещу украин­с­кото цивилно население. Евродепутатите под­чер­тават, че умиш­лените нападения и звер­с­тва, извър­шени от рус­ките сили и тех­ните пъл­номощ­ници срещу цивилни граж­дани в Украйна, раз­рушаването на граж­дан­ска инф­рас­т­рук­тура и други сериозни нарушения на меж­дународ­ното и хуманитар­ното право, пред­с­тав­ляват терорис­тични дейс­т­вия и военни прес­тъп­ления. В резолюцията Русия е определена като “дър­жава, спон­сор на тероризма“ и “дър­жава, която изпол­зва терорис­тични сред­с­тва“. ЕП призовава ЕС да въведе под­ходящо законодател­с­тво и да обмисли добавянето на Русия в списъка на дър­жавите, провод­ници на тероризъм.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...