Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Песков: Киев може да сложи край на страданието, като изпълни руските искания

Песков: Киев може да сложи край на страданието, като изпълни руските искания

Москва заяви, че е нанесла удар по системата за управление на украинската армия

Говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков вчера заяви, че Киев може “да сложи край на страданието“ на украин­с­кия народ, като изпълни рус­ките искания за решаване на кон­ф­ликта, предаде Рой­терс. Думите на Пес­ков бяха в отговор на въп­рос дали Русия се притес­нява от ефекта, който атаките срещу украин­с­ката енер­гийна струк­тура оказ­ват върху населението.

“Както досега не е имало удари по социални обекти, така няма да има и в бъдеще. А що се отнася до цели, които пряко или кос­вено имат отношение към воен­ния потен­циал, то те съот­ветно под­лежат на поразяване“, обясни Пес­ков. През пос­лед­ните няколко сед­мици масираните ракетни атаки срещу енер­гийна инф­рас­т­рук­тура из цяла Украйна принудиха милиони украинци да живеят без ток, вода и отоп­ление в продъл­жение на часове, а понякога и на дни. Нападенията бяха извър­шени точно преди тем­пературите да пад­нат под нулата. Пес­ков беше запитан и как страданието на украин­с­ките граж­дани може да се съчетае с неот­давна изразената от Путин позиция, че той не иска да унищожава нито Украйна, нито народа ѝ?. “Украин­с­кото ръковод­с­тво има всички въз­мож­ности да приведе ситуацията в нор­мален ред, като изпълни исканията на Русия и съот­ветно да прек­рати всички въз­можни страдания на мир­ното население“, отговори той.

Говорителят на Кремъл комен­тира и ситуацията около рус­ките дос­тавки на пет­рол и газ, като изтъкна, че Мос­ква не въз­намерява да снаб­дява с въп­рос­ните суровини страни, които под­к­репят въвеж­дането на таван на цените. Пес­ков допълни, че пред­с­тои да се вземе окон­чателно решение, след като се анализират всички данни.

Страните от Г-7 планират да наложат мак­симална цена от 6570 долара на барел за руски пет­рол, но дър­жавите от ЕС все още не са пос­тиг­нали съг­ласие по този въп­рос и пред­с­тоят още преговори. В момента рус­кият пет­рол, тран­с­пор­тиран по море, се тър­гува за около 70 долара на барел и от икономическа гледна точка планираният ценови таван няма да има голямо значение. Въп­реки това подобна мярка може да доведе до дъл­гос­рочни стратегически пос­ледици, в случай на ново повишаване на цените. Според европейски екс­перти има сериозен риск Русия да преус­танови дос­тав­ките си до страни, които са се присъединили към механизма за кон­т­рол на цените, дори и засега той да е без­болез­нен за Мос­ква. Ако при подобна ситуация останалите произ­водители на нефт не увеличат рязко добива си, спирането на рус­ките дос­тавки може да предиз­вика внезапно повишаване на цените на светов­ния пазар.

Рус­ките въоръжени сили нанесоха в сряда масиран удар с прецизно оръжие по сис­темата за военно управ­ление на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и на свър­зани с нея енер­гийни обекти, заяви говорителят на рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната ген.-лейтенант Игор Конашен­ков, цитиран от ТАСС. Въоръжените сили на Русия не са нанасяли в сряда ракетен удар по Киев, каза още Конашен­ков. “Под­чер­тавам, че не е нанесен нито един удар по град Киев. Всички раз­рушения в града, за които обяви киев­с­кият режим, са след­с­т­вие от падането на ракети на чуж­дес­т­ранни и украин­ски сред­с­тва за противовъз­душна отб­рана, базирани в жилищ­ните квар­тали на украин­с­ката столица“, каза Конашен­ков.

“От началото на специал­ната военна операция въоръжените сили на Русия унищожиха 333 украин­ски самолета, 177 хеликоп­тера, 2558 дрона, 390 зенитни ракетни ком­п­лекса, 6791 танка и други видове бойни бронирани машини, 902 машини от реак­тивни сис­теми за зал­пов огън, 3616 оръдия на полевата артилерия и минох­вър­гачки, а също така 7340 единици специална военна автомобилна тех­ника“, заяви говорителят.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие