Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свър­зана с гейове, лес­бийки, бисек­суални и транс­сек­суални (ЛГБТ), предаде Епицен­тър.

Новото законодател­с­тво заб­ранява пропаган­дата на нет­радиционни сек­суални отношения, педофилия и раз­п­рос­т­ранението на инфор­мация за ЛГБТ общ­ността в сред­с­т­вата за масово осведомяване, интер­нет, рек­лами, литература и кино. То също така включва заб­рана за призиви за смяна на пола сред младежите, отп­равени в медиите, интер­нет, книги, аудиовизуални услуги, рек­лами и кино. Законоп­роек­тът пред­вижда въвеж­дане на механизъм за ограничаване на дос­тъпа на деца до свър­зани с ЛГБТ инфор­мации, предос­тавяни пос­ред­с­т­вом раз­лични платени услуги. Той включва изис­к­ване при пол­з­ване на тези платени услуги за въвеж­дане на код или извър­ш­ване на друго дейс­т­вие за пот­вър­ж­дение на въз­растта на пот­ребителя.

Съг­ласно новото законодател­с­тво всяко дейс­т­вие или събитие, раз­г­леж­дано като опит за насър­чаване на хомосек­суал­ност, вкл. в интер­нет, филми, книги, рек­лами или в общес­т­веното прос­т­ран­с­тво, може да доведе до налагане на сурова финан­сова сан­к­ция. Пред­виж­дат се глоби до 400 000 рубли (6600 долара) за физически лица и до 5 млн. рубли (82 100 долара) за юридически лица. Чуж­ден­ците могат да бъдат наказани с 15 дни арест и пос­лед­ващо изгон­ване от Русия.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...