Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свър­зана с гейове, лес­бийки, бисек­суални и транс­сек­суални (ЛГБТ), предаде Епицен­тър.

Новото законодател­с­тво заб­ранява пропаган­дата на нет­радиционни сек­суални отношения, педофилия и раз­п­рос­т­ранението на инфор­мация за ЛГБТ общ­ността в сред­с­т­вата за масово осведомяване, интер­нет, рек­лами, литература и кино. То също така включва заб­рана за призиви за смяна на пола сред младежите, отп­равени в медиите, интер­нет, книги, аудиовизуални услуги, рек­лами и кино. Законоп­роек­тът пред­вижда въвеж­дане на механизъм за ограничаване на дос­тъпа на деца до свър­зани с ЛГБТ инфор­мации, предос­тавяни пос­ред­с­т­вом раз­лични платени услуги. Той включва изис­к­ване при пол­з­ване на тези платени услуги за въвеж­дане на код или извър­ш­ване на друго дейс­т­вие за пот­вър­ж­дение на въз­растта на пот­ребителя.

Съг­ласно новото законодател­с­тво всяко дейс­т­вие или събитие, раз­г­леж­дано като опит за насър­чаване на хомосек­суал­ност, вкл. в интер­нет, филми, книги, рек­лами или в общес­т­веното прос­т­ран­с­тво, може да доведе до налагане на сурова финан­сова сан­к­ция. Пред­виж­дат се глоби до 400 000 рубли (6600 долара) за физически лица и до 5 млн. рубли (82 100 долара) за юридически лица. Чуж­ден­ците могат да бъдат наказани с 15 дни арест и пос­лед­ващо изгон­ване от Русия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие