Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Преброяване: Делът на християните в Англия и Уелс пада под 50 процента

Преброяване: Делът на християните в Англия и Уелс пада под 50 процента

Две от със­тав­ните области на Великоб­ритания — Анг­лия и Уелс — регис­т­рират продъл­жаващ спад в дела на населението си, иден­тифициращо се като “бяло“, а по-малко от половината от хората там се самооп­ределят като хрис­тияни, показ­ват най-новите данни от миналогодиш­ното британ­ско преб­рояване на населението, цитирани от Рой­терс и БТА.

Делът на хората в двете области, които са отговорили, че са бели, през 2021 г., е спад­нал до 81,7 на сто в срав­нение с 86 на сто при предиш­ното преб­рояване — през 2011 г. Същев­ременно британ­ците от Анг­лия и Уелс, описали етничес­ката си принад­леж­ност като азиат­ска, азиатско-британска или азиатско-уелска, са се повишили до 9,3 на сто спрямо 7,5 на сто през 2011 г. За същия период населението на двете британ­ски области, опис­ващо се като “черни, черни британци, черни уел­сци, карибци или африканци“, се е увеличило до 4 на сто, при дял от 3,3 на сто отговорили по подобен начин преди десетилетие.

Британ­с­ката Национална статис­тическа служба заяви, че промените в етничес­кия със­тав отразяват “раз­лични модели на остаряване, раж­даемост, смър­т­ност и миг­рация“ и вероятно промени в начина, по който хората се самооп­ределят. Също така дан­ните сочат, че за периода 2011 г. – 2022 г. е имало особено рязък спад на дела на населението на Анг­лия и Уелс, които се опит­ват като хрис­тияни, съот­ветно от 59,3 на сто до 46,2 на сто. Голямо увеличение също е отбелязал и делът на хората, които не изповяд­ват никоя религия — от 25,2 на сто през 2011 г. до 37,2 на сто през 2021 г. След хрис­тиян­с­т­вото (46,2 на сто), втората най-разпространена религия в Анг­лия и Уелс е била ислямът (6,5 на сто, или с 1,6 процен­тни пун­кта повече от 2011 г.) след­вана от хин­дуизма (1,7 на сто), сик­х­с­ката религия (0,9 на сто) и юдаизма (0,5 на сто).

От хората, които са се определили като “бели“, тези, които също е заявили, че са “анг­личанин, уел­сец, шот­лан­дец, север­ноир­лан­дец или британец“, са намалели до 74,4 на сто през миналата година, докато преди десетилетие са дос­тигали 80,5 на сто. Сред хората с азиат­ски етнически произ­ход броят на индий­ците, пакис­тан­ците или бан­г­ладеш­ците е нарас­нал между 2011 и 2021 г., докато делът на хората с китайски произ­ход е останал стабилен. По-малко чер­нокожи опис­ват себе си като хора с кариб­ско потекло, докато най-много от тях са казали, че имат нигерийски, сомалийски и ганайски произ­ход. Лон­дон остава най-етнически раз­нооб­раз­ният регион в Анг­лия и Уелс. Едва 36,8 на сто от жителите на столицата се опис­ват като “бели: анг­личани, уел­сци, шот­лан­дци, север­ноир­лан­дци или британци“, докато през 2011 г. този дял бе 44,9 на сто.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие