Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЕС - източник на измама и нестабилност

ЕС - източник на измама и нестабилност

Европа сама се лишава от евтини ресурси, хвърля в хаос целия енергиен сектор

На 5 декем­ври трябва да влезе в сила заб­раната за екс­порт по море на руски пет­рол за Европа. След вземането на това лишено от здрав разум и фак­тически вредно за Европа решение, лидерите на страните от ЕС и чинов­ниците в брюк­сел­с­ките инс­титуции трес­каво се заеха да обсъж­дат какъв таван на цената на рус­кия нефт да наложат. Пос­тигането обаче на кон­сен­сус по въп­роса се оказа непосилна задача. В интервю за Федерал­ната аген­ция за новини екс­пер­тът по геоенер­гетика Борис Мар­цин­кевич комен­тира събитията, свър­зани с ост­рата енер­гийна криза, в която ЕС във­лече сам себе си и света.

- Русия заяви, че ще спре дос­тав­ките на пет­рол в страните, които се присъединят към ценовите ограничения. Кой ще победи според вас? Европа ли ще се лиши от рус­ките ресурси, или Русия ще загуби европейс­ките пазари? Чии загуби ще бъдат по-големи?

- Очевидно е, че при всички случаи Европа час­тично ще се лиши от рус­ките ресурси. Петият пакет от сан­к­ции, приет през април т. г., наис­тина пред­вижда въвеж­дане на ембарго върху дос­тав­ките на руски нефт по море. Остават дос­тав­ките по магис­т­рал­ния пет­ролоп­ровод “Дружба“. Гер­мания еднос­т­ранно се отказа от тези дос­тавки и на всичко отгоре иззе акциите на “Рос­нефт“ в неф­топ­реработ­ващите пред­п­риятия. Засега остават дос­тав­ките за страните, свър­зани с тръбоп­ровода “Дружба“. Следователно някакъв обем се запазва. Ако ценовият таван все пак бъде приет, нека напом­ним, че нашият глав­нокоман­д­ващ още преди два месеца фор­мулира ясно: има таван — няма дос­тавки на руски въг­леводороди, няма таван — ние продъл­жаваме да изпъл­няваме под­писаните договори. Именно това ще се случи.

- Като ценови таван се сочат 6570 долара за барел. Полша иска 30 долара. Имайки пред­вид себес­той­ността на рус­кия пет­рол, доколко такава цена е адек­ватна?

- Целта на Полша е ясна: ценови таван да не бъде въведен. Защото ако това стане и както предуп­реди Путин, дос­тав­ките от Русия спрат, пол­с­ките неф­топ­реработ­вателни заводи на ком­панията PKN Orlen ще се лишат от пет­рола, който се очаква през 2023 г. По дейс­т­ващия договор става дума за 3 млн. тона нефт марка Urals. Ако ЕС не въведе ембарго, рус­кият пет­рол ще продължи да тече. Ако въведе, поляците автоматично ще се лишат от дос­тав­ките. Тогава ще се наложи да тър­сят същото качес­тво нефт, но от други дос­тав­чици и да го прекар­ват по море. Това означава, че ще бъде по-скъпо, защото най-евтиният пет­рол е прекар­ваният по тръбоп­ровод. Затова Полша ще продъл­жава да спъва процеса. Сега те пред­ложиха цена от 30 долара, утре ще искат да купуват за 5 долара и т. н., а нак­рая ще пред­ложат Русия да им доп­лаща за купеното от нея гориво. Глав­ното е да се провали въвеж­дането на тази сан­к­ция.

- С други думи, Вар­шава умиш­лено саботира Брюк­сел?

- Както каз­ват, нищо лично, само биз­нес. Сега Вар­шава може да раз­чита на 3 млн. т пет­рол и да се лишава от тях няма никакво намерение. Затова ще продъл­жим да наб­людаваме този пас­к­вил, докато в Брюк­сел все още се съвещават. Унгария ще бъде против всякакви ограничения, Полша ще пред­лага нови безумни идеи. И така — няма кон­сен­сус, няма ембарго.

- Защо пред­лаганият таван на цената на рус­кия пет­рол не е вър­зан с бор­совата стой­ност, а е фик­сиран?

- По този въп­рос би тряб­вало да се обър­нете не към мен, а към специалисти по психиат­рия. Само такива сериозни специалисти могат да обяс­нят поведението и мис­ленето на европейс­ките чинов­ници. Днес те прес­мятат, че на светов­ните борси барел пет­рол марка Brent струва 8090 долара. Русия дос­тавя на Китай и Индия нефт с намаление от 2025 долара. Край­ната сметка е проста — ако за Русия нещо не се промени, тя може и да промени позицията си.

- Ще успее ли ЕС да съг­ласува ценови таван до 5 декем­ври?

- Въз­можно е дис­кусиите да продъл­жат доста дълго време.

- Има ли вероят­ност след пет­рола ограниченията да засег­нат и рус­кия газ?

- В Еврокомисията вече се чуха такива пред­ложения. Говори се за около 3000 долара на куб. м. Ако това е предел, Русия би могла да не въз­разява. Но това не засяга само рус­кия газ, а всички дос­тав­чици: нор­вежки, азер­байджан­ски, катар­ски, американ­ски и т.н. Не вяр­вам който и да е от тях да се съг­ласи на какъвто и да е таван, дори ако той е 10 000 долара. Защото всички прек­расно раз­бират, че Европа означава измама. Днес ще ви пред­ложат таван от замай­ващите 100 000 долара за литър, вие ще се съг­ласите, а месец по-късно, след като всички са приели прин­ципа за ценови таван, ще ви съоб­щят, че го свалят на 50 долара. Никой не е зас­т­рахован от такава шашма.

Вече никой не се надява на чес­т­ността и надеж­д­ността на европейс­ките пот­ребители, с които би могло да се сът­руд­ничи нор­мално. Ако Еврокомисията въведе таван, европей­ците ще могат да раз­читат само на спотови дос­тавки. На това обаче ще се съг­ласят само Нор­вегия и САЩ, които не са в със­тояние да задоволят нуж­дите на Европа.

- Какви пер­с­пек­тиви има въобще пред по-нататъшно сът­руд­ничес­тво на Русия с Европа?

- Още през април т. г. на заседание по раз­витието на енер­гий­ния сек­тор Владимир Путин заяви, че в сред­нос­рочна пер­с­пек­тива европейс­кият пазар за нашите енер­гийни ресурси ще има вторично и дори минимално значение. Русия ще насочи износа си на изток и на юг.

(riafan.ru)

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...