Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Една година по-късно: Ангела заговори

Една година по-късно: Ангела заговори

След 16 години на върха на властта Ангела Мер­кел днес твърди: “Сега за работа трябва да се зах­ване някой нов“. Въп­реки това тя не смята, че вече е завър­шила всичко, което е била замис­лила. Своето нас­т­роение и мисли бив­шият гер­ман­ски кан­ц­лер споделя в голямо интервю пред сп. “Шпигел“. Почти година по-рано Мер­кел напусна поста си като героиня и лидер на свобод­ния свят, пише списанието. В продъл­жение на 14 години тя оглавяваше класацията на най-влиятелните жени в света и все още има излъч­ването на извес­тен дър­жавен деец. Немалка част в интер­вюто е пос­ветена на отношенията на Запада с Русия и на ней­ните лични впечат­ления от Владимир Путин.

“Бих искала да имам по-спокойни времена, след като напус­нах политиката, защото твърде много се занимавах с Украйна. Това, което стана, беше неочак­вано. Мин­с­ките споразумения не работеха. След срещата на Бай­дън и Путин ние с Еманюел Мак­рон искахме да съз­дадем независим европейски фор­мат за дис­кусия с Путин в рам­ките на Съвета на ЕС. Някои въз­разяваха, а аз вече нямах сили да отс­тоявам глед­ната си точка, защото всички вече знаеха, че скоро ще напусна поста си. Аз питах другите в Съвета: “Защо мъл­чиш? Кажи нещо“. В отговор чувах: “Това не съот­вет­с­тва на положението ми“, или “Това трябва да нап­равят големите“. Ако ми пред­с­тоеше отново да се кан­дидатирам за кан­ц­лер­с­кия пост в Гер­мания, щях да продължа замис­леното.

Така беше и по време на прощал­ното ми посещение в Мос­ква. Имах много ясното усещане: времето ми в политичес­ката власт е минало. За Путин е важна само силата. Когато бях при него за пос­леден път, той доведе със себе си и Лав­ров. По-рано ние с него повечето говорехме на четири очи.

Във вън­ш­ната политика, макар отново и отново да проб­вахме нови под­ходи, в крайна сметка аз не се прид­вижих нап­ред нито на милиметър. Не става дума само за Украйна, а също за Прид­нес­т­ровието и Мол­дова, Грузия и Абхазия, Сирия и Либия. Мисля, че е нас­тъпило времето за съв­сем друг под­ход“.

Ангела Мер­кел днес раз­полага с кабинет в админис­т­ратив­ното здание край Бран­ден­бур­г­с­ката врата. Той е по-малък от кабинета, който заемаше като кан­ц­лер. Оборуд­ван е като кук­лен­ска стая, за да не се чув­с­тва неуютно. На бюрото й лежи дебел том с докумен­тация за вън­ш­ната политика на ФРГ през 1991 г. Тя току-що бе чела за без­покойс­т­вото на Хел­мут Кол от раз­падащия се Съвет­ски съюз. Казва, че вън­ш­ният минис­тър на СССР Едуард Шевар­д­надзе е пред­с­каз­вал пред гер­ман­с­кия си колега Ханс-Дитрих Ген­шер, че ако Съвет­с­кият съюз се раз­падне, въп­росът за Крим отново ще излезе на дневен ред. Той е твър­дял това преди повече от 30 години.

В интер­вюто си Мер­кел раз­казва няколко забавни истории за Хел­мут Кол и изб­роява три урока, които е усвоила от него. Първо, лич­ните кон­такти са крайно важни в политиката. Второ, съзиданието носи радост. И трето, трябва да се мисли в исторически кон­текст. Според Мер­кел днес Кол вече би мис­лил как да възоб­нови отношенията с Мос­ква. В крайна сметка това ще стане. По думите й “сериоз­ното отношение към Русия не е приз­нак на слабост, а на мъд­рост“.

Бив­шият минис­тър на вън­ш­ните работи на Гер­мания Зиг­мар Габ­риел казва за Мер­кел: “Тя беше добър и в много отношения велик кан­ц­лер и няма никакви причини да се извинява за как­вото и да е. “Север­ният поток“ и продаж­бата на газох­ранилищата, за които отговарях аз, бяха след­с­т­вие от либерализацията на европейс­кия газов пазар. Съот­вет­ното решение бе взето на рав­нище ЕС през 2002 г. Днес обаче за това никой не иска да чуе. Раз­бира се, Ангела Мер­кел не мис­леше като Гер­хард Шрьодер, че с газоп­роводите ще привър­жем Русия към нас. Затова тя се срещаше с Путин и преговаряше с него за политичес­ките условия. При това винаги беше ясно при какви условия “Северен поток-2“ може да бъде спрян. Нап­ример при такива, как­вито днес са налице“, заяви гер­ман­с­кият политик.

Според Габ­риел Путин не би започ­нал воен­ната операция в Украйна, ако Ангела Мер­кел все още беше кан­ц­лер. Той много я уважаваше като глава на най-мощната европейска дър­жава и като човек, който раз­бира Русия. Украин­с­кият премиер Вик­тор Орбан пот­върди същото. На прес­кон­ферен­ция след срещата си с Олаф Шолц той заяви, че при Мер­кел война нямаше да има.

Ако Мер­кел беше на кан­ц­лер­с­кото място, щеше да се раз­бере с Путин и война нямаше да има

Страницата под­готви

Свет­лана Михова,

в. „Русия днес — Рос­сия сегодня“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие