Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Разузнаването на САЩ очаква “забавяне“ на войната в Украйна

Разузнаването на САЩ очаква “забавяне“ на войната в Украйна

Разузнаването на САЩ очаква “забавяне“ на войната в Украйна

От днес не може държавите да плащат повече от 60 долара за барел за изнесения по море суров руски петрол

Американ­с­кото разуз­наване очаква воен­ните дейс­т­вия в Украйна да се раз­виват с по-бавни тем­пове през след­ващите няколко месеца. Дирек­торът на Национал­ното разуз­наване на САЩ Аврил Хейнс заяви, че не вижда доказател­с­тва за сломяване на украин­с­ката воля за съп­ротива въп­реки рус­ките атаки срещу енер­гийна и друга критична инф­рас­т­рук­тура на фона на нас­тъп­ващата зима, предаде БНР.

“Вече виж­даме някакво намалено темпо на кон­ф­ликта. По-голямата част от боевете в момента са около Бах­мут и района на Донецк и донякъде се забавиха с изтег­лянето на Русия от областта Хер­сон на изток от река Днепър. Очак­ваме през след­ващите месеци и двете армии да бъдат в ситуация, в която ще се опитат да преоборуд­ват, снаб­дят, в извес­тен смисъл да се въз­с­тановят, така че да са под­гот­вени за кон­т­раофан­зива“, заяни Хейнс на годиш­ния национален форум за отб­рана “Рей­гън“ в Сими Вали, щата Калифор­ния. Според Хейс рус­кият президент Владимир Путин е бил изненадан, че въоръжените сили на страната му не са пос­тиг­нали повече след инвазията си в Украйна, но въп­реки това неговите политически цели за съсед­ната страна не са се променили.

От днес в ЕС влиза в сила таванът от 60 долара за барел на рус­кия суров пет­рол, пренасян по море, след като Съветът на Общ­ността я одобри на пис­мена процедура. Мяр­ката е съг­ласувана и ще се прилага от т. нар “коалиция за таван на цените“, която включва Г-7, ЕС, и други страни като Авс­т­ралия. От 5-ти декем­ври таванът ще се прилага за рус­кия суров пет­рол, а от 5-ти фев­руари догодина — за пет­рол­ните продукти, като цената на рафинираните ще се финализира в необ­ходимия срок. Мяр­ката няма да обх­ване пет­рола и неговите продукти там, където има дерогации, какъвто е случаят с Бъл­гария. Таванът обаче ще е гъв­кав и ще се прераз­г­лежда на два месеца, като това ще започне да се прави от средата на януари, инфор­мира източ­ник от Европейс­ката комисия.Той уточни, че целта на тази мярка е да се спазва пос­тиг­натото съг­ласие между страните-членки таванът на рус­кия суров пет­рол да е с поне 5 на сто по-нисък от неговата пазарна цена.

Американ­с­кият минис­търът на финан­сите на САЩ Джанет Йелън каза, че таванът, който беше официално одоб­рен от запад­ните съюз­ници в петък, е договорен след месеци упорита работа. От този таван ще имат полза най-вече страните с ниски и средни доходи, които бяха силно засег­нати от високите цени на енер­гията и храните, посочи Йелън. Въп­росът за таван в цената на рус­кия пет­рол влезе в днев­ния ред на Г-7 (САЩ, Гер­мания, Фран­ция, Великоб­ритания, Италия, Канада, Япония) през сеп­тем­ври с цел да бъдат намалени финан­совите въз­мож­ности на Мос­ква да води война в Украйна. ЕС одобри тавана в петък, след като Полша се съг­ласи да отс­тъпи. Вар­шава даде под­к­репата си, след като получи уверения, че таванът ще бъде дър­жан на 5% по-ниско ниво от пазар­ните цени. Имаше твър­дения, че ЕС иска таван в диапазона $6570, но той е бил отх­вър­лен от Полша, както и от Литва и Естония, като твърде висок.

Русия осъди въвеж­дането на таван за цената на пет­рола ѝ? и обяви, че няма да прави дос­тавки за страни, които са го въвели. Леонид Слуцки — пред­седател на комисията по вън­шни работи на Дър­жав­ната дума, заяви, че с въвеж­дането на непазарен таван ЕС зас­т­рашава соб­с­т­вената си енер­гийна сигур­ност.

Цената от $60 за барел е с около $7 под нас­тоящата цена на сорта “Уралс“, който Русия изнася. ЕС се договори таванът да се нагажда според колебанията в тър­говията, така че да е винаги с 5% под пазар­ната цена. Товари с по-висока цена няма да бъдат превоз­вани и зас­т­раховани от европейски ком­пании. Сп. “Икономист“ обаче предуп­реж­дава, че след 5 декем­ври може да се стигне до бурен ръст в цените на чер­ното злато.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие