Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Картагенският мир* на Вашингтон се сблъсква с реалността

Картагенският мир* на Вашингтон се сблъсква с реалността

Администрацията на Байдън отказва да каже истината, че Украйна не печели и няма да спечели тази война

Дъг­лас Мак­г­регърПолитичес­ките и военни лидери на нацията, които обвър­заха Америка във войни по избор във Виет­нам, на Бал­каните, Афганис­тан и Ирак, правеха това, защото по прин­цип бяха убедени, че тези войни ще бъдат кратки и категорични.Американските президенти, президен­т­ски съвет­ници и вис­шите военни лидери никога не са се замис­ляли, че национал­ната стратегия, ако изобщо има такава, се със­тои в избяг­ване на кон­ф­ликти, освен ако страната не е напад­ната и принудена да се бие.Последната жер­тва на това мис­лене е Украйна. Без да имат критичен задъл­бочен и всеоб­х­ватен анализ на рус­ката национална мощ и стратегически интереси, американ­с­ките висши военни и политичес­ките им шефове виж­даха Русия през тясно фокусирана оптика, която увеличаваше силите на Съединените щати и Украйна, но игнорираше стратегичес­ките предим­с­тва на Русия — ней­ната геог­раф­ска необят­ност, почти неиз­чер­паемите природни ресурси, високата сплотеност на общес­т­вото и военно-индустриалният капацитет бързо да раз­рас­тва воен­ната си мощ.Украйна сега е военна зона, под­ложена на същото отношение, което воен­ните сили на Съединените щати приложиха на Япония и Гер­мания по време на Втората световна война, във Виет­нам през 60-те години и в Ирак в продъл­жение на десетилетия.Електрически мрежи, тран­с­пор­тни мрежи, комуникационна инф­рас­т­рук­тура, произ­вод­с­тво на горива и складове за боеп­рипаси са сис­тематично унищожавани. Милиони украинци продъл­жават да бягат от воен­ната зона в тър­сене на сигур­ност, а пос­лед­с­т­вията за европейс­ките общес­тва и икономики са зловещи.В това време админис­т­рацията на Бай­дън многок­ратно извър­шва неп­рос­тим за демок­ратич­ното общес­тво грях, отказ­вайки да каже на американ­с­кия народ истината, че Украйна не печели и няма да спечели тази война. Истина, която е е точно обратна на популяр­ния в запад­ните медии наратив за „украин­с­ката победа“, блокиращ всяка противоречаща му инфор­мация. Месеците на тежки украин­ски жер­тви в резул­тат на серия без­с­мис­лени атаки срещу рус­ката отб­рана в южната част на Украйна зас­т­рашително отс­лабиха украин­с­ките сили.Очаквано, европейс­ките членове на НАТО, които носят най-тежките пос­ледици от вой­ната върху своите общес­тва и икономики, стават все по-разочаровани от украин­с­ката прокси война на Вашин­г­тон. Европейс­ките народи отк­рито пос­тавят под въп­рос дос­товер­ността на твър­денията в пресата относно рус­ката страна и американ­с­ките цели в Европа. Притокът на милиони бежанци от Украйна, наред с ком­бинацията от тър­гов­с­ките спорове, печал­бата на САЩ от продажба на оръжие и високите цени на енер­гията, обръщат общес­т­веното мнение на европей­ците срещу вой­ната на Вашин­г­тон и срещу НАТО.Русия също претърпя тран­с­фор­мация. В пър­вите години от ман­дата на Путин като президент рус­ките въоръжени сили бяха организирани, обучавани и оборуд­вани най-вече за отб­рана на национал­ната територия. Но провеж­дането на Специал­ната военна операция в Украйна демон­с­т­рира неадек­ват­ността на този под­ход за рус­ката национална сигур­ност в 21 век.Първоначалната фаза на СВО беше тясна операция с кон­к­ретно пред­наз­начение и ограничени цели. Най-важната точка беше, че Мос­ква никога не е имала намерения да прави нещо повече, освен да убеди Киев и Вашин­г­тон, че ще се бие, за да не допусне Украйна да влезе в НАТО, както и да спре продъл­жаващото мал­т­ретиране на рус­наци в Украйна. СВО обаче беше основана на недейс­т­вителни пред­положения и беше прек­ратена. Оказа се, че ограниченият харак­тер на СВО пос­тигна резул­тат, противоположен на този, който Мос­ква желаеше, съз­давайки впечат­лението за слабост, вместо за сила.След като основ­ните очак­вания за готов­ността на Вашин­г­тон за преговори и ком­п­ромиси не се оправ­даха, Путин нареди на воен­ното коман­д­ване да раз­работи нови планове на дейс­т­вие с нови цели: първо, да смаже украин­с­кия враг; второ, да отс­т­рани всякакво съм­нение у Вашин­г­тон и европейс­ките ръковод­с­тва, че Русия ще въз­с­танови мира само при ней­ните условия; и трето, да съз­даде ново териториално статукво, ораз­мерено спрямо нуж­дите на национал­ната сигур­ност на Русия.След изгот­вянето и одоб­рението на новия план, президен­тът Путин даде съг­ласие за операция с икономия на силите, така че да защити рус­ките териториални завоевания с минимални сили, докато нуж­ните ресурси, способ­ности и войс­кови части бъдат съб­рани за решителни дейс­т­вия. Путин също така наз­начи нов глав­нокоман­д­ващ, ген. Сер­гей Суровикин, висш офицер, който раз­бира мисията и притежава наг­ласата за успеш­ното ѝ постигане.Настъпващата офан­зивна фаза на кон­ф­ликта ще даде пред­с­тава за фор­миращите се нови руски сили и бъдещите им способ­ности. По време на писането на този материал 540 000 руски бойни войски се събират в Южна Украйна, Западна Русия и Беларус. Броят им продъл­жава да се увеличава, като вече включва 1000 ракетни артилерийски сис­теми, хиляди так­тически балис­тични оръдия, крилати ракети и дронове, плюс 5000 бронирани бойни машини, в това число поне 1500 танка, стотици пилотирани щур­мови самолети, хеликоп­тери и бом­бар­дировачи. Тази нова сила няма нищо общо с рус­ката армия, която нас­тъпи преди девет месеца, на 24 фев­руари 2022 година.Вече е въз­можно да се прог­нозира, че новите руски въоръжени сили, които ще се съз­дадат от опита на вой­ната в Украйна, ще бъдат пред­наз­начени за провеж­дането на стратегически решаващи операции. Съз­дадените по този начин руски сили вероятно ще вземат вдъх­новението си от струк­турата и оператив­ната рамка, препоръчани в труда на генерал-полковник Мах­муд Гареев, „Ако утре започне война? Очер­тания на бъдещия въоръжен кон­ф­ликт“. Новото военно образувание ще се със­тои от далеч по-многобройни налични сили, които са в със­тояние да провеж­дат решителни операции със срав­нително кратко предиз­вес­тие, с минимални под­к­реп­ления и подготовки.С други думи, в края на кон­ф­ликта Вашин­г­тон ще е принудил рус­ката дър­жава да изг­ради отново воен­ната си мощ — точно обрат­ното на фатал­ното отс­лаб­ване, което Вашин­г­тон целеше, поемайки курса си на военна кон­ф­рон­тация с Москва.Нито едно от тези пос­лед­с­т­вия не би тряб­вало да изненадва някого във Вашин­г­тон. Още с речта на Бай­дън във Вар­шава, с която ефек­тивно се искаше смяна на режима в Мос­ква, стана ясно, че админис­т­рацията на Бай­дън отказва да гледа на вън­ш­ната политика като на стратегия. Като глупав генерал, който нас­тоява да брани всеки сан­тиметър земя до пос­лед­ния човек, президен­тът Бай­дън пот­върди решимостта на Съединените щати да се противопос­тавят на Русия, както и потен­циално на всяка страна, която отказва да се съоб­разява с лицемер­ните демок­ратични стан­дарти на глобализма, независимо от цената за американ­с­кия народ, както по отношение на сигур­ността му, така и на неговия просперитет.Речта на Бай­дън във Вар­шава беше нажежена от емоции и затънала в идеологията на морализатор­с­кия глобализъм, популярен във Вашин­г­тон, Лон­дон, Париж и Бер­лин. Но за Мос­ква тази реч беше рав­носилна на кар­таген­ски план за мир.Принципът на Бай­дън да не се взимат залож­ници при воденето на вън­ш­ната политика на Съединените щати означава, че пос­лед­с­т­вията от пред­с­тоящата фаза на вой­ната не само ще унищожат украин­с­ката дър­жава. Те ще унищожат също и пос­лед­ните останки от след­воен­ния либерален ред и ще произ­ведат драматична промяна на властта и влиянието в цяла Европа и особено в Бер­лин — на отдалечаване от Вашин­г­тон по посока на Мос­ква и отчасти на Пекин.Дъглас Мак­г­регър е пол­ков­ник от запаса, бивш съвет­ник на Сек­ретаря по отб­раната в админис­т­рацията на Тръмп, ветеран от вой­ните с множес­тво отличия и автор на пет книги.Кар­таген­ски мир — налагане на изк­лючително брутален мир, чиито условия имат за цел трайно да осакатят губещата страна. Понятието идва от мир­ните условия, наложени от Рим­с­ката репуб­лика на Кар­таген след края на Пуничес­ките войни — - б.пр.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие