Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Париж и Берлин са виновни за трагедията в Украйна

Париж и Берлин са виновни за трагедията в Украйна

Париж и Берлин са виновни за трагедията в Украйна

Вячеслав Володин, председател на Думата

Неот­давна бив­шият гер­ман­ски кан­ц­лер Мер­кел, както и бив­шият френ­ски президент Оланд, приз­наха, че са мамили меж­дународ­ната общ­ност. Заявиха, че след като са под­писали Мин­с­ките споразумения, не са имали намерение да ги изпъл­няват, а са ги изпол­з­вали за въоръжаването на киев­с­кия режим и под­гот­вянето му за военни дейс­т­вия срещу жителите на Дон­бас и Крим. Ясно е, че за ставащото сега в Украйна ще се наложи на европейс­ките дър­жави да плащат. Вашин­г­тон в такива случаи си измива ръцете.

Преди всичко това са Гер­мания и Фран­ция. Не само защото тех­ните икономики са най-силните в Евросъюза, но и защото от страни като прибал­тийс­ките и редица други от ЕС няма какво да се вземе. Те могат само да осигуряват шум­ната инфор­мационна завеса.

Именно Мер­кел и Оланд са фигурите, които чрез саботажа на Мин­с­ките споразумения стават винов­ници за кон­ф­ликта в Украйна. Влас­тите в Украйна също приз­наха, че са се гот­вили за война с Русия. Тези отк­ровения за пореден път доказ­ват колко реална и сериозна е била опас­ността за сигур­ността не само за жителите на Дон­бас, но и за граж­даните на цялата наша страна.

Взетото с изп­ревар­ване решение за началото на специал­ната военна операция се оказа един­с­т­вено правил­ното. То поз­воли да се предот­в­рати голяма катас­т­рофа и гибелта на много хора. Затова приз­нанията на пред­с­тавители на киев­с­кия режим и на бив­шите лидери на Гер­мания и Фран­ция трябва да се изпол­з­ват като доказател­с­т­вена база пред меж­дународ­ния военен трибунал. Тези лидери са замис­ляли началото на световна война с пред­с­казуеми пос­лед­с­т­вия и зас­лужават наказание за своите прес­тъп­ления.

Днес гер­ман­с­кото правител­с­тво е решило да прех­върли проб­лемите, съз­дадени от тех­ните пред­шес­т­веници, върху нас. С такава цел там планират да изземат рус­ките активи за въз­с­тановяването на Украйна. Щом това се реализира, ние ще имаме правото на аналогични дейс­т­вия по отношение на гер­ман­с­ките активи и на други страни. Така ще се сложи началото на процес, при който всички дър­жави ще пренеб­рег­ват меж­дународ­ното право и по своя воля ще си прис­вояват всичко, което смет­нат за нужно. Гер­ман­с­ките лидери от историята на соб­с­т­вената си страна би тряб­вало да пом­нят как завър­ш­ват опитите за посегател­с­тво на всичко чуждо.

Да пог­лед­нем и към една друга реал­ност на базата не на Устава на ООН, а на прецеден­тите. Редно би било да си спом­ним ситуацията около приз­наването на Косово. По тази логика за САЩ, Гер­мания, Фран­ция и други страни, взели това решение, би тряб­вало да няма друг изход, освен да се съг­ласят с правото на самооп­ределение на Южна Осетия, Абхазия, Крим, Донец­ката и Луган­с­ката народна репуб­лика, а така също на Хер­сон­с­ката и Запорож­ката област. Не може да има избирателни решения. Правилата трябва да са еднакви за всички. Същото се отнася и за изземането на соб­с­т­веност и парични сред­с­тва.

Мер­кел и Оланд: високи отношения в цар­с­т­вото на лъжата

(t.me/s/vv_volodin)

Страницата под­готви Свет­лана Михова,

в. “Русия днес — Рос­сия сегодня“

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие