Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Западът води света към катастрофа

Западът води света към катастрофа

Русия предупреди, че ще бъде принудена да използва мощно оръжие, от което никой не е защитен

Дос­тав­ките на тежко нас­тъпателно оръжие за киев­с­кия режим ще доведат до глобална катас­т­рофа. Такова предуп­реж­дение към Запада отп­рави тази сед­мица пред­седателят на Думата Вячес­лав Володин. “Ако Вашин­г­тон и другите страни от НАТО дос­тавят въоръжение, което да бъде изпол­з­вано за нанасяне на удари по мир­ните градове и за опити да бъдат прев­зети наши територии — както зап­лаш­ват, това ще доведе до ответни мерки с изпол­з­ване на по-мощно оръжие“, пише Володин в своя Телег­рам канал.

Той призова членовете на Кон­г­реса на САЩ, депутатите в Бун­дес­тага, в Национал­ното съб­рание на Фран­ция и в другите европейски пар­ламенти да осъз­наят отговор­ността, която в този момент носят пред човечес­т­вото. “Със своите решения Вашин­г­тон и Брюк­сел водят света към страшна война: към съв­сем други бойни дейс­т­вия, раз­лични от днеш­ните, когато ударите се нанасят изк­лючително по воен­ната и критич­ната инф­рас­т­рук­тура на киев­с­кия режим. Като се отчита тех­нологич­ното превъз­ход­с­тво на рус­кото оръжие, запад­ните политици, които вземат решения, трябва да раз­берат: това може да свърши с трагедия от световен мащаб, която ще унищожи тех­ните страни“, отбелязва Володин.

Той нарича несъс­тоятелни аргумен­тите, че ядрените дър­жави досега не са изпол­з­вали в локални кон­ф­ликти оръжие за масово унищожение. Това е така, защото досега, за раз­лика от днеш­ните обс­тоятел­с­тва, тези дър­жави не са се сблъс­к­вали с опас­ността за своите граж­дани и териториална цялост.

САЩ и НАТО дори отк­рито насър­чават Киев да започне да обс­т­релва Крим. Очевидно, без да си дават сметка до какво може да доведе подобна аван­тюра. С тех­ния афинитет към смет­ките обаче би тряб­вало да са по-внимателни с повишаване на залозите. “САЩ трябва да изп­ратят на Украйна оперативно-тактически балис­тични ракети ATACMS с далечен обсег на дейс­т­вие за удари по територията на Крим и за победа над Русия“, заяви пред­седателят на Комитета по меж­дународни отношения в Камарата на пред­с­тавителите в Кон­г­реса Май­къл Мак­кол. По думите му такова било мнението и на някои “високопос­тавени съвет­ници“ в Белия дом, и на самите украинци. Крим според него зас­лужавало да бъде ударен, защото оттам рус­наците пус­кали без­пилотни самолети. Той упреква админис­т­рацията на Бай­дън в малодушие, което сковава и пречи да се вземе решение за дос­тавка на ракети за Украйна. Сер­гей Лав­ров отбеляза, че всички въоръжени дос­тавки, пред­наз­начени за Украйна, са законна цел за рус­ката армия. С актив­ното зареж­дане на киев­с­кия режим с все по-модерно оръжие страните от НАТО най-безотговорно си играят с огъня, предуп­реди рус­кият вън­шен минис­тър.

През пос­лед­ните дни тази опасна игра взема все по-застрашителни и безумни форми и мащаби, изп­равяйки света пред катас­т­рофа. “Пос­тъпва инфор­мация, че украин­с­ките военни складират предос­тавените им от Запада въоръжения и боеп­рипаси на териториите на атом­ните цен­т­рали“, съобщи дирек­торът на Служ­бата за вън­шно разуз­наване (СВР) на РФ Сер­гей Нариш­кин. Той уточни, че това са главно снаряди за американ­с­ките реак­тивни сис­теми HIMARS и ракети за чуж­дес­т­ран­ните сис­теми за противовъз­душна отб­рана. Ръководителят на СВР е уверен, че подобна так­тика е изб­рана, защото и в Киев, и на Запад са уверени, че рус­ките въоръжени сили никога няма да стрелят по АЕЦ. При това по този начин се появява въз­мож­ност за украин­ците сами да ударят и после да хвър­лят вината върху Мос­ква.

Нариш­кин обърна внимание на факта, че същите методи изпол­з­ват меж­дународ­ните терористи. Украин­ците обаче над­минаха и тях: те не само изпол­з­ват соб­с­т­веното си мирно население като жив щит, но и жителите на съсед­ните страни. Залож­ници на Киев стават десетки, дори стотици хиляди хора.

Крайно време е Европа да се пробуди от летар­гич­ния си сън. Да си отвори очите и да си припомни, че бенефициент от двете предишни световни войни станаха САЩ, призова говорителят на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова. “Нима те не раз­бират, че САЩ във­личат Европа в голяма война? Защо? Защото няма никакви други ресурси за под­дър­жането на долара и на американ­с­ката икономика, освен съз­даването по света на огнища на нап­режение. Нима трети път Европа ще влезе в същия капан?“, заяви Захарова.

80 години по-късно гер­ман­ски тан­кове се канят отново да стъпят на древна руска земя и да стрелят срещу Русия. Би тряб­вало по-добре да пом­нят Бер­лин 1945

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...