Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Над 1500 загинали в Турция и Сирия след два опустошителни труса

Над 1500 загинали в Турция и Сирия след два опустошителни труса

Над 1500 загинали в Турция и Сирия след два опустошителни труса

Ерзоган: Това е най-голямото бедствие в страната от 1939 г. насам

Русия готова да изпрати два самолета със 100 спасители в пострадалите райони

В Тур­ция жер­т­вите са най-малко 912 души и повече от 5000 души бяха ранени, заяви президен­тът Раджеп Ердоган. той също така каза, че това е най-голямото бед­с­т­вие в страната от 1939 г. насам, като добави, че в резул­тат на него са се срутили 2818 сгради, предаде Рой­терс.

Най-малко 560 души бяха убити в Сирия и повече от 1000 души бяха ранени, съобщи сирийс­ката дър­жавна инфор­мационна аген­ция (SANA), цитирайки високопос­тавен здравен служител. “Броят на жер­т­вите от земет­ресението нарасна до 560 загинали и 1089 ранени“, каза Ахмед Дамирия, помощ­ник на сирийс­кия здравен минис­тър. Смята се, че броят на жер­т­вите, отчетен от дър­жав­ните медии, включва само тези, които живеят в кон­т­ролирани от правител­с­т­вото райони, напомня Рой­терс. Спасителен екип на Белите каски пък съобщи, че най-малко 221 са били убити и 419 ранени в сирийс­ките райони, кон­т­ролирани от бун­тов­ниците, съоб­щава АФП.

През след­ващите часове бяха регис­т­рирани над 40 вторични труса, някои с маг­нитуд над 6,0 по Рих­тер. Тур­ция обяви извън­редно положение в засег­натите провин­ции и призова хората да не изпол­з­ват мобилни телефони, за да могат спасителите да коор­динират операцията. Спрени са полети на летищата в окръг Хатай и в Газиан­теп. Пет­рол­ният тер­минал в тур­с­кия град Джей­хан прек­рати работата си заради труса. Прис­танищата в югоиз­точна Тур­ция също са засег­нати, като някои са напълно зат­ворени, а други — със забавена дей­ност. Операторът на тур­с­ките пет­ролоп­роводи “Боташ“ съобщи, че засега не са установени щети по управ­ляваните от него тръби и пет­рол продъл­жава да тече както по нап­рав­лението Киркук-Джейхан, така и по трасето Баку-Тбилиси-Джейхан.

“Според пър­вата инфор­мация 191 души са загинали в Ках­раман­мараш, 200 в Газиан­теп, 27 в Шан­лъурфа, 41 в Диар­бекир, 43 в Адана, 20 в Адъяман, 131 в Османийе, 250 в Хатай, 13 в Килис и 98 в Малатия; а 7003 граж­дани са били ранени в Ках­раман­мараш, Газиан­теп, Шан­лъурфа, Диар­бекир, Адана, Адъяман, Малатия, Османийе, Хатай и Килис“, каза Юнус Сезер, ръководител на тур­с­ката Дирек­ция за управ­ление при бед­с­т­вия и извън­редни ситуации (АФАД). Досега са регис­т­рирани 105 вторични труса. Получени са 2824 съоб­щения за срутени сгради. Броят на загиналите граж­дани е 1014, съобщи Сезер.

В Сирия президен­тът Башар Асад свика извън­редно заседание. Много от сградите в засег­натите райони понесоха щети по време на избух­налия преди близо 12 години кон­ф­ликт в Сирия. Влаковете в север­ната част на страната са спрени като пред­пазна мярка. Пътищата и мос­товете се проверяват.

Ръководителите на ЕС и НАТО изразиха съп­ричас­т­ност с пос­т­радалите от бед­с­т­вието и изразиха готов­ност двете организации да окажат необ­ходимата помощ. Обещания за под­к­репа дой­доха и от редица дър­жави, сред които САЩ, Израел, Украйна, Русия, Гер­мания, Фран­ция, Гър­ция и други. Световни лидери изразиха съп­ричас­т­ност и желание за оказ­ване на помощ след земет­ресението в Тур­ция. ЕС изп­раща спасителни екипи и под­готвя допъл­нителна помощ за Тур­ция след сил­ното земет­ресение.

Минис­тер­с­т­вото на извън­ред­ните ситуации (МИС) на Русия е готово да изп­рати два самолета Ил-76 със спасители в Тур­ция, за да помог­нат за лик­видирането на пос­ледиците от раз­рушител­ното земет­ресение, съоб­щиха ТАСС и БТА. По раз­пореж­дане на ръководителя на минис­тер­с­т­вото Алек­сан­дър Курен­ков в готов­ност са пос­тавени 100 специалисти от авиомобил­ното под­раз­деление “Цен­т­рос­пас“ на рус­кото МИС и Цен­търа за спасителни операции със специален риск “Лидер“. Президен­тът на Русия Владимир Путин изрази съболез­нования в телег­рами до лидерите на Сирия и Тур­ция и изрази готов­ност да помогне.

“Това е може би най-силното земет­ресение в този район от около 100 години“, каза пред БНР проф. Николай Милошев, ръководител на Национал­ния инс­титут по геофизика, геодезия и геог­рафия към БАН. Той уточни, че при тази сила на земет­ресението вероятно вторич­ните трусове ще продъл­жат повече от година: “Пър­вите вторични трусове може би са нанесли повече щети върху сградите. Сил­ното земет­ресение ги е увредило, а пос­лед­ващите са ги раз­рушили“. По думите му трябва да се въведат строителни норми, при които и мощни земет­ресения да не могат да раз­рушават сградите. “В световен мащаб въп­росът “Кога ще има земет­ресение?“ все още стои. И в Япония се изненад­ват от земет­ресения, и в Тур­ция, в цял свят е така“, каза проф. Милошев.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...