Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В България е основан “Клуб на приятелите на Крим”

В България е основан “Клуб на приятелите на Крим”

В България е основан “Клуб на приятелите на Крим”

На 2 март в София е учреден “Клуб на приятелите на Крим в Бъл­гария”. Събитието бе в рам­ките на кон­ферен­цията “Историчес­ките връзки на Репуб­лика Крим.

Организатори на кон­ферен­цията са Евразийс­кият инс­титут за геополитика и икономика “Св. Кип­риян”, Форумът “България-Русия” и Деловият и кул­турен цен­тър на Репуб­лика Крим у нас.

“Както преди 140 години рус­кият народ се вдигна в защита на своите славян­ски братя, така и ние днес искаме да изразим своята под­к­репа за Русия и Крим в този сложен исторически момент, когато определени вън­шни сили се опит­ват да изолират Русия. Искаме да пот­вър­дим, че бъл­гар­с­кият народ не е заб­равил каква роля е изиг­рала Русия в неговата съдба. Ние сме с вас! Ние под­к­репяме избора на крим­с­ките граж­дани”, заяви при отк­риването на кон­ферен­цията пред­седател­ката на Форума “България-Русия” Свет­лана Шарен­кова.

Извън­ред­ният и пъл­номощен пос­ланик на РФ у нас Анатолий Макаров намери начин лично да поз­д­рави учас­т­ниците в кон­ферен­цията въп­реки наситения си график от праз­нични ангажименти. Той отбеляза, че се увеличава броят на съв­мес­т­ните делови инициативи, възоб­новяват се брат­с­ките връзки между градовете у нас и в Русия.

В изказ­ването си проф. Иво Хрис­тов даде ярък пример за приг­лушаване ролята на Русия в Освобож­дението: “На излож­бата в Народ­ното съб­рание по случай 3 март е пос­тавен на видно място пор­т­ретът на гер­ман­с­кия кан­ц­лер Бис­марк, а пор­т­ретът на рус­кия император Алек­сан­дър II е сбутан някъде в ъгъла. От излож­бата не става ясно как Бъл­гария е била освободена и може би след десетина години след­ващото поколение ще смята, че Бъл­гария се е освобода сама… благодарение на Евросъюза”, заяви Хрис­тов, предиз­вик­вайки смях в залата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...