Поддръжници на Пучдемон блокираха магистрали в Каталуния

Поддръжници на Пучдемон блокираха магистрали в Каталуния

Демон­с­т­ранти блокираха вчера сут­ринта пътища в Каталуния в протест срещу задър­жането на бив­шия регионален лидер Кар­лес Пуч­демон в Гер­мания и арес­тите на други сепаратис­тки лидери в Испания, предаде АФП.

Регионал­ната тран­с­пор­тна служба съобщи, че са блокирани магис­т­рала А7 близо до френ­с­ката граница и национал­ната магис­т­рала Н340, свър­з­ваща Каталуния с Югоиз­точна Испания. Освен това сепаратис­тите са спрели движението по двата основни пътя към Бар­селона, от север и от юг, но тази блокада по-късно е била вдиг­ната.

Протес­тите са организирани от “Комитетите за защита на репуб­ликата“. Това са самоор­ганизиращи се групи от граж­дани, които същес­т­вуват в цяла Каталуния. Те обявиха, че започ­ват неп­рекъс­нати протести. Според тях­ното комюнике след пос­лед­ните арести и задър­жането на Пуч­демон е станало ясно, че е премината точ­ката, отвъд която няма връщане.

Изг­лежда малко вероятно Гер­мания да вземе решение за съд­бата на Пуч­демон преди Велик­ден, пише АП. Пред­с­тои съдът в провин­ция Шлезвиг-Холщайн да се произ­несе дали да бъде задър­жан под стража до екс­т­радирането му и дали самата екс­т­радиция е допус­тима.