Владимир Путин: Русия не желае да започва оръжейна надпревара

Владимир Путин: Русия не желае да започва оръжейна надпревара

Социализмът не може да бъде възстановен, но някои негови елементи са допустими, каза президентът

Русия не желае да започва оръжейна над­п­ревара, а само се стреми към запаз­ване на баланса в сферата на въоръженията, заяви президен­тът Владимир Путин на вчераш­ната си традиционна годишна прес­кон­ферен­ция, предаде ТАСС.

“Като цяло в стратегичес­кия баланс това е само елемент за въз­пиране и израв­няване на паритетите. Това е запаз­ване на паритета, нищо повече“, под­черта дър­жав­ният глава, говорейки за най-новите руски сис­теми за противоракетна отб­рана. Пред­полага се, че човечес­т­вото притежава “дос­татъчно здрав разум и инс­тинкт за самосъх­ранение“, за да не допусне нова световна война, заяви Путин. Все пак президен­тът изрази съжаление, че нарас­тва тен­ден­цията да се под­ценява рис­кът от ядрен кон­ф­ликт. “Това изг­лежда като нещо невъз­можно или най-малкото се омаловажава. Но ако, не дай боже, се случи, може да предиз­вика гибелта на цялата цивилизация, а може би и на цялата планета“, каза рус­кият лидер.

Владимир Путин предуп­реди, че има тен­ден­ция да се

понижава прагът за изпол­з­ване

на ядрени оръжия и това може да доведе до глобална катас­т­рофа. “Става дума за идеите да бъдат съз­дадени ядрени заряди с малка мощ­ност, а това вече не е глобална, а так­тическа упот­реба — аналитиците на Запад огласяват вече такива “идейки“, че няма нищо страшно, че може и да се упот­реби“ това оръжие, обясни той.

По думите на Путин с “провокацията“ си в Кер­чен­с­кия проток украин­с­кият президент Петро Порошенко е целял да повиши предиз­борно своя рей­тинг за сметка на дър­жав­ните интереси. “Провокацията цели да изос­три ситуацията. Ясно е защо е нужно това на нашите украин­ски пар­т­ньори. Там пред­с­тоят избори. Трябва да се изос­т­рят нещата, за да се вдигне рей­тин­гът на един от претен­ден­тите за президен­т­с­кия пост. Имам пред­вид дейс­т­ващия президент. Това е лошо. Лошо е и за неговия народ, и за неговата дър­жава“, каза Путин. “В този смисъл той е изпъл­нил задачата си, обаче за сметка на интересите на страната“, под­черта рус­кият президент.

Съд­бата на украин­с­ките моряци, задър­жани при инцидента, ще се решава след прик­люч­ване на наказател­ното дело по случая, добави той и предуп­реди, че продъл­жаващите опити на украин­с­ката власт да реши със сила политичес­ките проб­леми на Дон­бас са обречени на провал.

Рус­кият президент Владимир Путин привет­с­тва решението на американ­с­кия си колега Доналд Тръмп да изтегли войс­ките на САЩ от Сирия. Путин определи този ход като правилен, но заяви, че не вижда приз­наци на това изтег­ляне. Путин отново изложи рус­кия аргумент, че воен­ното присъс­т­вие на САЩ в Сирия е незаконно, тъй като не е раз­решено от Съвета за сигур­ност на ООН или от сирийс­кото правител­с­тво. Пред­с­тои да видим дали САЩ ще изпъл­нят своя план, отбеляза Путин и припомни, че

Вашин­г­тон неед­нок­ратно е обещавал

да изтегли своя кон­тин­гент от Афганис­тан, а той остава в тази страна вече 17 години. Рус­кият президент се съг­ласи с оцен­ката на американ­с­кия си колега, че групиров­ката “Ислям­ска дър­жава“ като цяло е победена в Сирия. Вчера Тръмп обяви, че ИД е победена в Сирия и с това един­с­т­вената цел на присъс­т­вието на американ­с­ките войски в тази страна е била изпъл­нена.

Путин предуп­реди за опас­ност терорис­тите да се прех­вър­лят от Сирия в други страни в съседни региони, нап­ример в Афганис­тан. Това е голяма опас­ност за всички нас, под­черта той. Путин обяви, че Русия ще укрепи своята база в Таджикис­тан, докато ситуацията в Афганис­тан не бъде регулирана.

Президен­тът каза, че е невъз­можна рес­тав­рация на социализма в страната. “Дъл­боката промяна на общес­т­вото е такава, че рес­тав­рацията на социализма е невъз­можна“, заяви той. Според него “са въз­можни елементи на социализация на икономиката, социал­ната сфера“. По думите му “това (въз­с­тановяването на социализма) винаги е свър­зано с израз­ход­ване на големи приходи и в крайна сметка — с безиз­ходица в икономиката“. От елемен­тите на социализма, които може и дори е необ­ходимо да се въз­с­тановят, Путин посочи

справед­ливото раз­п­ределение

на ресур­сите, стремежа към намаляване до минимум на нивото на бед­ността, осигуряването на здравни услуги за граж­даните и образование при прием­ливи условия. “Ние сега водим тъкмо такава политика“, каза той. “Именно към това до голяма степен са насочени и нашите национални проекти“, заяви Путин.