Мексико предлага на търг къщи и апартаменти, иззети от наркотрафиканти

Къщи с басейни и тунели за бяг­с­тво, ранчо с хек­тари земя, лук­созен апар­тамент с мрачна история — това са част от 27-те имота, кон­фис­кувани от мек­сикан­с­ките власти от нар­кот­рафиканти и други, които бяха пред­ложени на търг, съобщи Рой­терс.

Мек­сикан­с­кият президент Анд­рес Мануел Лопес Обрадор обеща, че приходите от търга на имоти, иззети от предишни правител­с­тва, ще отидат за под­помагане на мар­гинализирани общ­ности в бед­ния и опасен Гереро. Един от апар­тамен­тите, обявени на търг, е на лидер на нар­кокар­тел, който е бил убит в него от братята си. При подобен търг в края на май влас­тите съб­раха 1,5 млн. долара от продажба на лук­созен автомобил „Лам­бор­гини” и други вещи, кон­фис­кувани от прес­тъп­ници и от един политик.

След като дойде на власт, президен­тът Лопес Обрадор бързо наложи план за икономии, пред­виж­дащ включително продажба на президен­т­с­кия самолет и други превозни сред­с­тва на правител­с­т­вото, и раз­пусна президен­т­с­ката гвар­дия, която отговаряше за охраната му.