ООН: “Ислямска държава“ разполага с около 300 млн. долара и над 24 000 бойци

Терорис­тич­ната организация “Ислям­ска дър­жава“ (ИД) раз­полага с около 300 млн. долара след загубата на така наречения си “халифат“ в Ирак и Сирия, предаде АП, като цитира док­лад на генерал­ния сек­ретар на ООН Антониу Гутериш. Той предуп­реж­дава в документа, изп­ратен до Съвета за сигур­ност на ООН, че е въз­можно затишието в атаките на ИД да е временно.

Макар загубата на територии да е преус­тановила въз­мож­ността на джихадис­т­ката групировка да получава доходи от продажба на пет­рол, тя раз­полага с дос­татъчно сред­с­тва да финан­сира терорис­тични нападения в Ирак, Сирия и други страни, става ясно от док­лада. Гутериш посочва, че най-често срещаният метод за финан­сиране на организацията е чрез нефор­мални тран­с­фери на пари. Друг въз­можен източ­ник на сред­с­тва са раз­г­рабените артефакти от владените от ИД територии. Според Гутиереш терорис­тич­ната организация също така насър­чава финан­совата самодос­татъч­ност на мрежата си от под­дръж­ници и пос­ледователи в Близ­кия изток, Африка и Азия. В Сирия се раз­вива тайна мрежа на ИД, подобна на тази в Ирак, като зачес­тяват атаките в кон­т­ролираните от правител­с­т­вото райони.

Док­ладът обръща внимание и на същес­т­вуващите опасения във връзка със зав­ръщането на чуж­дес­т­ранни бойци на ИД в род­ните им страни. По данни на няколко неназовани дър­жави около 25 % от чуж­дес­т­ран­ните бойци са били убити, а 15 % са в неиз­вес­т­ност. “Като се има пред­вид, че приб­лизител­ният пър­воначален брой на присъединилите се към “халифата“ чуж­дес­т­ран­ните бойци е около 40 000, тези проценти означават, че между 24 000 и 30 000 от тях са живи“, се под­чер­тава в док­лада.