Варшава вероятно ще иска от Германия репарации за Втората световна война

Варшава вероятно ще иска от Германия репарации за Втората световна война

Пол­с­кият вън­шен минис­тър Яцек Чапутович смята, че страната му е била ощетена в срав­нение с други дър­жави, получили репарации от Гер­мания заради щетите, нанесени по време на Втората световна война, предаде ДПА.

“Полша бе под­ложена на дис­к­риминация в този процес“, посочва той. По думите на Чапутович, въп­реки страданията на пол­с­кия народ делът на обез­щетението, получено от Вар­шава, е бил “минимален“.

“Има страни, изгубили далеч по-малко, но получили голямо обез­щетение. Цен­т­рал­ният въп­рос е дали към Полша е проявено справед­ливо отношение в срав­нение с други дър­жави“, казва Чапутович.

Сред тези дър­жави той назовава Фран­ция и Холан­дия. “В Полша са убедени, че в началото на 90-те Гер­мания е упраж­нила натиск върху нас, за да не се пов­дига тази тема. Затова сега се връщаме към нея“, допълва минис­търът.

Темата за репарации се обсъжда в Полша от миналото лято, когато лидерът на пар­тия “Право и справед­ливост“ Ярос­лав Качин­ски заяви, че страната никога не е отказ­вала обез­щетения от Гер­мания.

Тогаваш­ният минис­тър на отб­раната Антони Мачеревич заяви, че от правна гледна точка Вар­шава има всички основания да иска репарации от Бер­лин.

Според пред­варителни оценки на група, работеща по въп­роса в пол­с­кия пар­ламент, общата стой­ност на щетите е почти 1 трилион долара.

През 1953 г. Полша официално е отказала репарации.