Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) НАТО не дава отговор на руското предложение за мораториум за ракетите

НАТО не дава отговор на руското предложение за мораториум за ракетите

НАТО не дава отговор на руското предложение за мораториум за ракетите

Лавров: Москва няма да убеждава Китай да се присъедини към преговорите

Мос­ква пред­ложи на страните от НАТО колек­тивно да се присъединят към мораториума върху раз­полагането на ракети със среден и малък обсег, но засега отговор няма, заяви вчера рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров. Той говори по случай началото на новата учебна година пред студенти и преподаватели от Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут по меж­дународни отношения и Дип­ломатичес­ката академия към минис­тер­с­т­вото, предаде ТАСС.

САЩ изп­роб­ваха вече наземно базирана ракета със среден обсег, изпол­з­вайки пус­кова “установка, която винаги са пред­с­тавяли като способна да изс­т­релва един­с­т­вено противоракети“, каза той. Дейс­т­вията на Щатите според Лав­ров показ­ват, че Вашин­г­тон няма намерение да се връща в Договора за лик­видиране на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМО).

Русия няма намерение да убеж­дава Китай да се присъедини към преговорите във връзка със ситуацията около ДРСМО, което е главно пред­варително условие за начало на такива преговори според Вашин­г­тон. “Ако САЩ получат съг­ласие от КНР, тогава ще сме готови да раз­говаряме. Но да караме Пекин, без той да желае, според мен не е много корек­тно“, посочи рус­кият минис­тър.

Мос­ква все още не е получила ясна реак­ция от Вашин­г­тон по повод рус­кото пред­ложение за продъл­жаване на новия договор СТАРТ за сък­ращаване на стратегичес­ките нападателни оръжия. Той изтича през фев­руари идната година и съд­бата му е под въп­рос, заяви Сер­гей Лав­ров. “Все още обаче работим по въп­роса“, уточни той. Мос­ква и Вашин­г­тон под­писаха новия СТАРТ през 2010 г. с въз­мож­ност за продъл­жаване с 5 години след изтичането му. На 31 юли т. г. съвет­никът на Белия дом по национал­ната сигур­ност Джон Бол­тън заяви, че договорът едва ли ще бъде продъл­жен. По думите му обаче правител­с­т­вото във Вашин­г­тон още не е взела решение.

Мос­ква привет­с­тва изяв­ленията на френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон, че е необ­ходима обща работа, в която да бъдат включени Русия, Китай и други водещи дър­жави в днеш­ния свят, отбеляза рус­кият вън­шен минис­тър. Но глав­ното според него е тези инициативи “да бъдат въп­лъщавани в прак­тически дела, да помагат за установяване на рав­ноп­равен, насочен към кон­к­ретни договорености диалог въз основа на взаим­ното зачитане, на кон­сен­сус­ната кул­тура“. Миналата сед­мица Мак­рон заяви пред френ­ски пос­ланици в чуж­бина, че трябва да бъде раз­ширен диалогът и укрепени — отношенията с Русия. Той посочи, че пар­т­ньор­с­т­вото с Мос­ква е необ­ходимо с цел изг­раж­дане на нова архитек­тура на доверие и сигур­ност в Европа.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...