Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Стратегията на Борис Джонсън: Разцепване на партията, разделяне на страната, спечелване на изборите

Стратегията на Борис Джонсън: Разцепване на партията, разделяне на страната, спечелване на изборите

Стратегията на Борис Джонсън: Разцепване на партията, разделяне на страната, спечелване на изборите

Ако Великоб­ритания напусне ЕС без сделка, ще има икономически хаос, тези, които ще пос­т­радат най-много, ще бъдат хората, гласували за Брек­зит

“Гар­диън“

Поражението на правител­с­т­вото на Борис Джон­сън от опозицията и 21 от неговите депутати е пър­вият изс­т­рел в бит­ката за душата на Кон­сер­ватив­ната пар­тия. Шест сед­мици след като зае поста, министър-председателят, изг­лежда, със сигур­ност ще бъде принуден от закона да наруши обещанието си за излизане от ЕС до 31 октом­ври, “до победа или смърт“. Пос­ледиците за пар­тията на торите вероятно ще бъдат по-сериозни, откол­кото за Джон­сън. Бун­тарите ще бъдат прочис­тени от пар­тията, като не бъдат допус­нати да учас­т­ват като кан­дидати на торите на след­ващите избори. Раз­разилият се в пар­тията на торите спор заради Брек­зит може да доведе до раз­цеп­ление, подобно на това след отмяната на зър­нените закони от Робърт Пийл през 1846 г.

Джон­сън дейс­тва така, сяка

иска такъв раз­кол

за да прев­земе окон­чателно пар­тията на торите. Мащабът и скоростта на извър­ш­ваното от него зав­земане на властта може да изненада вън­ш­ните наб­людатели, но никой в пар­тията не би тряб­вало да бъде изненадан. През юни Джон­сън, който е привър­женик на Брек­зит без сделка, беше изб­ран за лидер на пар­тията с гласовете на 92 000 членове на торите. Месец по-късно той даде да се раз­бере, че само привър­женици на Брек­зит без сделка могат да седят около правител­с­т­вената маса. Джон­сън загуби мнозин­с­т­вото си в пар­ламента, но затегна хват­ката си върху пар­тията. Сега Кон­сер­ватив­ната пар­тия ще бъде прочис­тена от критици, което ще поз­воли на Джон­сън да води кам­пания на пред­с­тоящи избори, ако може да уреди такива, с обещание да отмени всеки закон, който пречи да бъде осъщес­т­вен Брек­зит без сделка на 31 октом­ври. Според Джон­сън начинът, по който Тереза Мей олицет­воряваше пар­тията на торите, беше слаб. Слаб по дух, поведение и вън­шен вид. Това няма да свърши работа за страна, която е наранена, раз­г­невена и уплашена, раз­съж­даваше той. Отговорът на Джон­сън беше да въз­п­риеме так­тиката на Тръмп, изразяваща се в това да предиз­виква против­ниците, за да активизира своите под­дръж­ници.

Министър-председателят иска да раз­пали кол­кото се може повече въз­мущение сред хората, гласували за излизане от ЕС. Това е

так­тика за засил­ване на недовол­с­т­вото

така че той да може да защити позициите на тази група на общи избори, пред­с­тавяйки това като проява на пат­риотизъм. Това трябва да се случи, преди да станат очевидни пос­ледиците от излизане без сделка. За да го пос­тигне, Джон­сън прилага към Европейс­кия съюз стратегия, при която пос­тавя неиз­пъл­ними условия за предоговаряне на споразумението за напус­кане. Това неиз­бежно би довело до вреден Брек­зит без сделка. После министър-председателят може да хвърли вината за този изход върху своите врагове в пар­ламента и върху кон­тинента — затова описва по предиз­викателен и позорен начин своите против­ници като колаборационисти, които биха “предали“ суверенитета на Великоб­ритания. Тази нечиста смес от политически опор­тюнизъм и заб­лудена идеология тласка Великоб­ритания към геополитическа пропаст.

Ако Великоб­ритания напусне ЕС без сделка, ще има икономически хаос; тези, които ще пос­т­радат най-много, ще бъдат именно хората, гласували за Брек­зит като проява на непод­чинение. Не е изненад­ващо, че сега Джон­сън говори за спад на жиз­нения стан­дарт, осъз­навайки без съм­нение, че предиз­виканото от Брек­зит обез­ценяване на британ­с­ката лира несъраз­мерно засяга бед­ните, покач­вайки цените на храните и горивата.

Агитацията на Джон­сън ще бъде

осъв­ременен вариант на популизма

изп­роб­ван от Уилям Хейг през 2001 г.: че хората са предавани от “либерален елит“, който умиш­лено пренеб­регва тях­ната тревога от чуж­ден­ците и зап­лахата, идваща от ЕС, а ако не се вземат мерки, това би превър­нало Великоб­ритания в “чужда земя“. Но дори Хейг не смяташе, че обединяването на суверенитета с европейс­ките пар­т­ньори може да под­копае соб­с­т­вения ни суверенитет и да премахне правото ни да намаляваме регулациите или да получаваме най-доброто от тър­гов­с­ките сделки с останалия свят. Хейг искаше кул­турна война с Европа, а не икономическа. Джон­сън иска и двете. Ето докъде се раз­п­рос­т­рани пагуб­ният вирус на еврофоб­с­кия популизъм. Това ще остави страната дъл­боко раз­делена, дори по въп­роси, по които някога имаше съг­ласие. Джон­сън интуитивно раз­бира, че бър­котията ще под­държа неговото министър-председателство — дотам, че няма да има област от управ­лението, която да не бъде изпепелена от името на управ­ляваните, за да се задържи той на власт. Именно затова той трябва да бъде спрян.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...