Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Над сто убити жени от началото на годината: Франция обяви мерки срещу домашното насилие

Над сто убити жени от началото на годината: Франция обяви мерки срещу домашното насилие

АФП

Арно Бувие

Над 100 жени са убити от началото на годината във Фран­ция — една от европейс­ките страни, най-силно засег­нати от “феминицида“ (убийс­т­вата на жени), свър­зан с домаш­ното насилие. Серия мерки против това явление бяха пред­с­тавени миналата сед­мица при отк­риването на тематична кръгла маса в Париж.

“Крайна необ­ходимост“, написа в заг­лавие всекид­нев­никът “Либерасион“, на фона на рас­тящите зловещи цифри. На 31 август броят на жените, убити тази година от своя спът­ник в живота, дос­тигна сто. А ден по-късно девет­десет­годишна дама стана 101-ата жер­тва. Подозира се, че е пребита с бас­тун от своя 94-годишен съп­руг.

През 2018 г. влас­тите са регис­т­рирали 121 убийс­тва на жени, свър­зани с домаш­ното насилие. В Европа Фран­ция е сред страните с най-голям брой жени, убити от своя пар­т­ньор, с 0,18 жер­тви на 100 000 жени, сочат дан­ните за 2017 г., пуб­ликувани от Еврос­тат. Тези убийс­тва са по-малко в Швей­цария (0,13), Италия (0,11) и Испания (0,12), но в Гер­мания са повече — 0,23 на сто хиляди. “Наши сънарод­нички, жени, умират днес в страната ни удушени, намуш­кани с нож, изгорени живи или пребити. На всеки два-три дни“, заяви министър-председателят Едуар Филип. “От векове насам, тези жени биват пог­реб­вани под нашето без­раз­личие, отричане на проб­лема, без­хаберие и вековен мачизъм, нашата нес­пособ­ност да пог­лед­нем в очите този ужас“, добави премиерът, който откри дис­кусията, заобиколен от десетина свои минис­три.

Пред­с­тавители на ред сдружения, изявени активисти, полицаи, жен­дар­меристи, магис­т­рати и адвокати — близо 80 души учас­т­ваха в проявата, добила извес­т­ност като “Грьонел“ на тема домаш­ното насилие. Алюзията е за ул. “Грьонел“ в Париж, където се със­тояха мащабни преговори за зап­латите по време на движението от май 1968 г.

Като опит да се овладее положението, довело по данни на правозащитно сдружение до над 100 смър­тни случая от 1 януари насам срещу 121 официално обявени за цялата 2018, премиерът оповести, че от началото на идната година се съз­дават 250 нови места за спешно нас­таняване на жени, бягащи от насилие в семейс­т­вата, и още 750 места за временен прес­той — мярка, която ще струва 5 милиона евро. Освен това правител­с­т­вото ще наз­начи в съдилищата “специални прокурори-референти“ и ще проведе екс­перимент със съдебни зали за спешни случаи, “за да може делата да се прик­люч­ват за две сед­мици“. Ще се въведе и прак­тика жер­т­вите да подават жалби в бол­ницата.

“План Мар­шал“

Пър­вите обявени мерки “не са кой знае какво начало, но все пак са начало — с някои добри насоки и някои нес­получ­ливи“, комен­тира Ан-Сесил Мел­фер от Фон­дацията на жените. Премиерът “малко прибър­зано загърби въп­роса за сред­с­т­вата“, иронизира тя. “Не бе съоб­щено за отпус­нати пари, затова пред­с­тавените мерки, чес­тно казано, разочароват“, добави Каролин Дьо Ас от групата “Всички ние — жените“ с хаш­таг #NousToutes. Феминис­т­ките сдружения нас­тояват за “план Мар­шал“, който да включва 2000 нови места за нас­таняване и да раз­полага с “поне“ 500 млн., дори един милиард евро — далеч от кредитите в раз­мер на 79 млн. евро, отпус­нати засега за тази борба, сочат данни от съв­мес­тно проуч­ване на пет организации. Те изтък­ват също нуж­дата от по-добро обучение на полицаите и жан­дар­мерис­тите, които приемат жалби от жените — жер­тви на насилие, за да не бъдат пос­лед­ните отп­ращани или убеж­давани, че от жалби “полза няма“.

“Убедени в успеха“, сдруженията се стремят да бъдат и “бдителни“, по-специално с оглед риска събитието да си остане “правител­с­т­вена пиар операция“. “Моето искане е всички решения да се изпъл­нят още утре, защото утре може още някой да умре“, заяви пред премиера Люсиен Дуиб, чиято дъщеря Жули бе убита в началото на март от бив­шия си приятел. Зак­люченията от съв­мес­т­ната работа се очаква да бъдат огласени на 25 ноем­ври по случай меж­дународ­ния ден за премах­ване на насилието срещу жените.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...