Израелците след 5 месеца отново гласуваха за парламент

Израелците след 5 месеца отново гласуваха за парламент

Партиите на премиера Бенямин Нетаняху и на бившия военен командир Бени Ганц са с изравнени възможности

Израел­ците гласуваха вчера на пар­ламен­тарни избори — вторите за пет месеца, пише АФП. Близо 6,4 млн. граж­дани на еврейс­ката дър­жава имат право на глас на вота, който ще определи съд­бата на досегаш­ния премиер Бенямин Нетаняху.

Ман­датът на израел­с­ките депутати е четири години, но пред­с­роч­ните избори в Израел са чести. Избирател­ната сис­тема е пропор­ционална, което увеличава шан­совете на мал­ките пар­тии да спечелят място в Кнесета (израел­с­кия пар­ламент) с общо 120 депутат­ски ман­дата. Прагът за влизане в пар­ламента е 3,25 на сто. С такъв резул­тат дадена пар­тия печели четири депутат­ски места, а ако спечели, нап­ример, 6,5 на сто от гласовете на избирателите, получава осем места. На вчераш­ните избори съпер­ничаха 31 избирателни листи и пар­тии. През 2015 г. избирател­ната актив­ност бе 72,3 процента, а на изборите през април т. г. — 67,9 на сто.

Големият брой пар­тии прев­ръща в почти невъз­можна задача спечел­ване от една пар­тия на абсолютно мнозин­с­тво от 61 места, необ­ходимо за фор­миране на правител­с­тво. По тази причина след изборите започ­ват преговори за жиз­нес­пособна управ­ляваща коалиция.

Израел­с­кият президент натоварва да фор­мира правител­с­тво тази политическа сила, която има най-големи шан­сове да съз­даде коалиция. След изборите през април президен­тът Реувен Рив­лин въз­ложи това на Бенямин Нетаняху. Той обаче не успя да със­тави коалиционно правител­с­тво и пред­почете да раз­пусне пар­ламента, вместо да остави президента Рив­лин да даде ман­дат за със­тавяне на правител­с­тво на някой от неговите опоненти.

Патовата ситуация след изборите през април нас­тъпи, след като пар­тията на Нетаняху — Ликуд и цен­т­рис­т­ката пар­тия “Синьо и бяло“ с лидер бив­шия военен коман­дир Бени Ганц получиха почти равни изборни резул­тати, а бив­шият минис­тър на отб­раната и лидер на “Израел бей­тену“ Авиг­дор Либер­ман отказа да учас­тва в коалиционно правител­с­тво начело с Нетаняху заради раз­ног­ласия със съюз­ните на Ликуд религиозни пар­тии. Основ­ният опонент на Нетаняху е Бени Ганц, който отс­тоява по-либерален под­ход по някои общес­т­вени въп­роси, въп­реки че гради образа на яст­реб по въп­росите за сигур­ността на Израел. Биби или Бени? Това е въп­росът, на който трябва да отговорят израел­с­ките избиратели. Над­п­реварата се очер­тава оспор­вана. Според проуч­ване на израел­с­ката телевизия Канал 13 Ликуд и “Синьо и бяло“ ще получат по 32 места в Кнесета. Заедно с гласовете на съюз­ните на Ликуд политически сили, които са или десни, или религиозни пар­тии, Нетаняху и съюз­ниците му се очаква да спечелят общо 58 места. По този начин решаваща за съд­бата на бъдещото правител­с­тво може да се окаже ролята на пар­тията на Авиг­дор Либер­ман “Израел бей­тену“. Либер­ман е против коалиция с религиоз­ните пар­тии.