Борис Джонсън няма да подаде оставка, за да избегне отлагане на Брекзита

Борис Джонсън няма да подаде оставка, за да избегне отлагане на Брекзита

Британ­с­кият премиери Борис Джон­сън заяви, че няма да подаде оставка, за да не се налага да удъл­жава срока за Брек­зит, който е в края на октом­ври, предаде Рой­терс. Джон­сън е обещал да изведе Обединеното крал­с­тво от ЕС — със или без сделка, независимо, че пар­ламен­тът гласува закон, изис­к­ващ от него да поиска отлагане на срока за напус­кане на съюза, ако законодателите не са одоб­рили евен­туално споразумение.

В интервю за Би Би Си, запитан дали ще подаде оставка, за да не се налага да иска отлагане, Джон­сън каза: “Не. Поех задачата да ръководя пар­тията и страната си в трудни времена и ще продължа да го правя. Убеден съм, че това е моя отговор­ност“. В отговор на въп­рос дали въп­реки приетия закон остава въз­мож­ността от твърд Брек­зит, тоест без споразумение с ЕС, Джон­сън заяви , че това е въз­можно. “Да, можем да го нап­равим“, каза той.

Същев­ременно в Ман­чес­тър започна годиш­ната кон­ферен­ция на британ­с­ката Кон­сер­вативна пар­тия, която ще продължи до 2 октом­ври. На форума Джон­сън ще има прек­расна въз­мож­ност да агитира за обещания от него Брек­зит на всяка цена. Изб­ран от членовете на Кон­сер­ватив­ната пар­тия, Джон­сън получи премиер­с­кия пост в края на юли, пред­с­тавяйки се за спасителят на Брек­зита. Той обеща Великоб­ритания да напусне ЕС на 31 октом­ври, независимо дали е сключено споразумение за напус­кане, което да намали сът­ресенията в британ­с­ката икономика. Оттогава той прес­ледва тази цел, въп­реки че стратегията му се сблъс­ква със сис­тем­ната съп­ротива на пар­ламента.