Иран днес започва да обогатява уран, обяви президентът Рохани

Иран днес започва да обогатява уран, обяви президентът Рохани

Президен­тът на Иран Хасан Рохани обяви вчера ново сък­ращаване на ангажимен­тите, поети от страната му пред меж­дународ­ната общ­ност за ядрената прог­рама на Техеран, предадоха светов­ните аген­ции.

Иран под­новява дей­нос­тите си по обогатяване на уран в завода си във Фордо, на около 180 км южно от Техеран, зам­разени с влизането в сила на меж­дународ­ното споразумение за иран­с­ката ядрена прог­рама през 2015 г. За целта днес започва инжек­тиране на уранов газ в 1044 цен­т­рофуги във Фордо.Това е чет­върти етап от сък­ращаване на иран­с­ките задъл­жения по ядрената сделка, пред­п­рието през май в отговор на излизането на САЩ от споразумението.

Рохани поясни, че дей­нос­тите във Фордо ще останат под кон­т­рола на Меж­дународ­ната аген­ция за атомна енер­гия, както и останалите ядрени дей­ности, под­ложени на режим на строги проверки.

САЩ се изтег­лиха от иран­с­ката ядрена сделка миналата година и възоб­новиха сан­к­циите срещу Иран. Така Иран се озова под мак­симален натиск от страна на правител­с­т­вото на Доналд Тръмп и лишен от икономичес­ките облаги, които се надяваше да изв­лече след сключ­ването на сдел­ката.