Президентът на Боливия Ево Моралес подаде оставка

Президентът на Боливия Ево Моралес подаде оставка

Президен­тът на Боливия Ево Моралес обяви остав­ката си под натиска на армията и на общес­т­вото след победата на президен­т­с­ките избори, след които избух­наха кър­вави протести и бяха отп­равени обвинения в изборни измами, съобщи АП. Решението бе взето, след като Моралес пред­ложи да бъдат произ­ведени нови избори, а глав­нокоман­д­ващият на въоръжените сили го призова в национален ефир да се оттегли.

Не е ясно кой ще нас­леди Моралес. Вицеп­резиден­тът му подаде оставка, както и пред­седателят на Сената. Пред­седател­ката и зам.-председателят на Вър­хов­ния избирателен съд в Боливия бяха арес­тувани по обвинения в измами, извър­шени по време на изборите на 20 октом­ври.

Мек­сико пред­ложи убежище на Моралес, съобщи мек­сикан­с­кият вън­шен минис­тър Мар­село Ебрард. Кубин­с­кият президент Мигел Диас-Канел осъди “жес­токия и подъл дър­жавен прев­рат на дес­ницата срещу демок­рацията в Боливия“, новоиз­б­раният аржен­тин­ски президент перонист Алберто Фер­нан­дес и венецуел­с­кият президент Николас Мадуро също зак­лей­миха “дър­жав­ния прев­рат“.

Още преди Моралес да завърши изяв­лението си в ефира на национал­ната телевизия, хора започ­наха да надуват клак­соните на колите си в Ла Пас и други градове и излязоха по улиците да праз­нуват, раз­вявайки боливийски знамена и гър­мейки фойер­верки. В нощта срещу понедел­ник започ­наха раз­мирици в Ла Пас, където заседава правител­с­т­вото, и в Ел Алто, близо до столицата Сукре. Мес­тни медии съоб­щиха за голям брой опожарени автобуси и жилища на извес­тни лич­ности. Медиите показаха 15 автобуса в Ла Пас, под­палени в автосер­виза на служ­бата за град­ски тран­с­порт. Десетки хора предиз­викаха без­редици в лук­соз­ния квар­тал Ачумани в Ла Пас. Демон­с­т­ранти с качулки, раз­полагащи с динамит, са окупирали венецуел­с­кото посол­с­тво, което се намира в този район. Полицаите, голяма част от които под­к­репиха тези дни протес­тите срещу Моралес, не пат­рулираха през нощта в Ла Пас и Ел Алто, без ръковод­с­т­вото на полицията да обясни защо. В двата града обаче започ­наха да се появяват армейски пат­рули.