Бури и наводнения удариха Венеция, Матера и Капри

Бури и наводнения удариха Венеция, Матера и Капри

Популяр­ните италиан­ски турис­тически дес­тинации бяха връх­летени от проливни дъж­дове и вятър с пориви до 100 км/ч

Бури и навод­нения връх­летяха водещите турис­тически дес­тинации в Италия — Венеция, Матера и Капри, обобщи АНСА. Градът на Каналите беше наводен при без­п­рецеден­т­ното за пос­лед­ните 53 г. покач­ване на нивото на водата във Венециан­с­ката лагуна. То дос­тигна 187 см и така се доб­лижи до историчес­кия рекорд, пос­тавен на 4 ноем­ври 1966 г., когато беше 194 см.

Обс­танов­ката се влоши от бур­ния вятър с пориви от 100 км/ч във втор­ник вечерта и от пролив­ния дъжд. Близо 85% от града се оказа наводен, включително цен­т­рал­ния площад Сан Марко и едноимен­ната базилика. Кметът на града Луи­джи Бруняро написа в Туитър, че Венеция се нуж­дае от помощта на всички, за да се справи с онова, което е ясна пос­ледица от климатич­ните промени. Той обиколи с лодка площад “Сан Марко“, който е под метър вода. Съг­раж­даните му пък наб­людаваха бед­с­т­вието от прозор­ците на домовете си и следяха обс­танов­ката по интер­нет. Училищата в града са зат­ворени. Стихията е отнела живота на най-малко един човек, починал от токов удар в навод­неното си жилище.

Отчетеното ниво на водата от 187 см не означава обаче, че в целия град то е едно и също. Сред­ното ниво за града при това навод­нение беше между метър и 130 см. Управата на базиликата Сан Марко организира наб­людение през нощта срещу сряд, за да следи с колко се покачва водата. Според пред­с­тоятелят Пиер­паоло Кам­пос­т­рини подобно навод­нение се е случ­вало само 5 пъти в историята на базиликата, издиг­ната през 828 г. и въз­с­тановена след пожар през 1063 г. Три от тези навод­нения обаче са станали през пос­лед­ните 20 г., като пос­лед­ното беше миналата година, което поражда без­покойс­т­вие.

Бури и навод­нения връх­летяха и областта Пулия, на тока на италиан­с­кия ботуш, където се съоб­щава за пад­нали елек­т­рически стъл­бове и дър­вета и за анулирани най-малко два полета от Милано до Бари. Особено засег­нати са Таранто, Саленто, Спон­гано. Лече също не беше под­минат от лошото време. В съсед­ната област Базиликата столицата на кул­турата Матера беше обх­ваната от навод­нения, превър­нали тес­ните стръмни улици в зоната на сасите –квар­талите с вкопаните в скалите къщи и цър­кви — в кални потоци, като водата и калта нах­луха дори в някои къщи. Пред­ната вечер в района премина и тор­надо, което изкорени дър­вета, елек­т­рически стъл­бове, отнесе пок­риви и нанесе щети на посевите. Откъс­нати от света заради лошото време и прекъс­нати фериботни връзки са Еолийс­ките ост­рови, северно от Сицилия. На о. Капри бур­ният вятър нанесе щети на прочутата кула с кам­банарията, от която се отчупиха фраг­менти. Училищата там остават зат­ворени.