Палестинците и Израел засега спират обстрелите

Палестинците и Израел засега спират обстрелите

Споразумението е постигнато с посредничеството на Египет

Споразумение за прек­ратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила в 5.30 ч. вчера сут­ринта, предаде АФП, като се позова на високопос­тавени пред­с­тавители на Египет и на радикал­ната палес­тин­ска групировка „Ислям­ски джихад”. Споразумението е пос­тиг­нато с пос­ред­ничес­т­вото на Египет и е одоб­рено от палес­тин­с­ките групировки, вкл. от „Ислям­ски джихад”.

Договореността пред­вижда групиров­ките да гаран­тират въз­с­тановяването на спокойс­т­вието в ивицата Газа и да под­дър­жат мира по време на демон­с­т­рации. Израел от своя страна се задъл­жава да прек­рати воен­ните дейс­т­вия и да спазва прек­ратяването на огъня по време на палес­тин­с­ките протести.

Същев­ременно шес­тима цивилни палес­тинци, всички от едно семейс­тво, бяха убити при израел­ски въз­душен удар в ивицата Газа през нощта срещу чет­вер­тък, предаде Рой­терс, като се позоваха на медици и мес­тни жители. Сред жер­т­вите са жена и дете. 12 човека са били ранени при атаката.

С това общият брой на убитите в ивицата Газа при изб­лика на насилие през пос­лед­ните дни дос­тигна 34. Поне една трета от жер­т­вите са цивилни.

Израел­с­ката армия извърши атаката в Дейр ал Бала, в цен­т­рал­ната част на ивицата Газа, на фона на продъл­жаващата раз­мяна на огън с групировки от анк­лава. Тя каза, че е нанесла удара по-малко от час след като от Газа са били изс­т­реляни ракети по Израел.

Новият изб­лик на насилие пламна, след като един от коман­дирите на воен­ното крило на „Ислям­ски джихад”, Баха Абу ал Ата, бе убит при израел­ски въз­душен удар във втор­ник сут­ринта.

Израел­ски военен говорител каза вчера, че двуд­нев­ните военни дейс­т­вия в Газа “са прик­лючили“, като по този начин пот­върди обявеното по-рано примирие с палес­тин­с­ките екс­т­ремисти от “Ислям­ски джихад“. Говорителят, под­пол­ков­ник Авишай Адрае, писа в Туитър, че израел­с­ката военна операция е завър­шила с унищожаването на 24 екс­т­ремисти в Газа, повечето от тях от “Ислям­ски джихад“. Според него израел­с­ките въз­душни удари са били насочени срещу “наземна и под­земна терорис­тична инф­рас­т­рук­тура“, както и срещу “воен­номор­ски позиции“ на групиров­ката.

Изказ­ването на воен­ния говорител бе пос­лед­вано от изяв­ление на вън­ш­ния минис­тър Израел Кац, което обаче бе съв­сем раз­лично. В интервю по израел­с­кото военно радио само броени часове след обявяването на примирието той каза, че неговата страна ще продължи политиката си на прицелни смър­тоносни удари срещу екс­т­ремис­тите в Газа. “Израел ще удря всеки, който се опитва да му нанася удари“, каза лаконично Кац.