Японски учени разкриха как някои живеят до 110 и повече години

Японски учени разкриха как някои живеят до 110 и повече години

Учени от инс­титута “Рикен” в Япония установиха защо супер­с­толет­ниците — хората на 110 и повече години, доживяват до тол­кова дъл­бока старост, съоб­щава в. “Мирър“.

Отк­ритието им може да доведе да раз­работ­ване на терапии, които ще увеличат броя на супер­с­толет­ниците. “Ако отк­рием връзка между имун­ната сис­тема, стареенето и дъл­голетието, това може да доп­ринесе за увеличаване продъл­жителостта на живата“, заяви ръководителят на изс­лед­ването Косуке Хашимото.

С нап­ред­ването на въз­растта рис­кът от рак и други животозас­т­рашаващи болести се увеличава в резул­тат на намаляването на имун­ните Т-клетки. Те унищожават мик­роби и вируси и са в изобилие у супер­с­толет­ниците.

В рам­ките на един­с­т­вено по рода си изс­лед­ване Хашимото и колегите му фокусирали вниманието си върху хиляди имунни клетки във взетата от 7 супер­с­толет­ници кръв. Тези кръвни проби били срав­нени с други, взети от петима случайно под­б­рани учас­т­ници на 5080-годишна въз­раст.

“Получените резул­тати навеж­дат на мисълта, че имун­ната сис­тема на супер­с­толет­ниците може да предос­тави защита срещу вирусни инфек­ции и раз­витие на тумори, осигурявайки изк­лючително дъл­голетие — отбеляза Хашимото. — Това обяс­нява защо в повечето случаи супер­с­толет­ниците прекар­ват по-голямата част от живота си в добро здраве.“

Макар имун­ните клетки у супер­с­толет­ниците да не са под­робно изс­лед­вани, имун­ната им сис­тема явно е способна да се бори с инфек­циите и рака.