Близо 400 демонстранти ранени в Ливан при сблъсъци с полицията

Близо 400 демонстранти ранени в Ливан при сблъсъци с полицията

Близо 400 души са били ранени в Ливан при сблъсъци между демон­с­т­ранти и силите на реда в Бей­рут в събота, когато насилието дос­тигна връх­ната си точка от началото на протес­т­ното движение. Това сочат новите данни на служ­бите, които са оказали помощ на пос­т­радалите, предаде АФП. Около 377 души са получили медицин­ска помощ на място или са били откарани в бол­ници по време на сблъсъците, раз­тър­сили района около пар­ламента и “Площада на мъчениците“, които станаха епицен­тър на протес­тите в Бей­рут.

Ливан бе обх­ванат от паника и гняв, след като национал­ната валута, която над две десетилетия бе обвър­зана с долара, се срина и през пос­лед­ните сед­мици загуби над 60 % от стой­ността си на чер­ния пазар. Икономиката не отчита рас­теж, а притокът на капитали от чуж­бина пресъхна. Същев­ременно силно зад­лъж­нялата страна раз­чита на вноса за по-голямата част от основ­ните стоки за населението. Бан­ките наложиха неофициално капиталов кон­т­рол, ограничавайки тег­ленето на суми в долари и меж­дународ­ните тран­сак­ции. Страната освен това е без правител­с­тво, откакто на 29 октом­ври м. г. премиерът Саад Харири подаде оставка, изпъл­нявайки основно искане на протес­тиращите.