Германското село Гадхайм става новият географски център на ЕС

Малко гер­ман­ско селце се готви да стане новият геог­раф­ски цен­тър на Евросъюза, предаде ДПА. Гад­хайм ще придобие новия си статут, след като в полунощ в петък, 31 януари, излизането на Великоб­ритания от съюза стане факт.

За около 80-те жители на сел­цето, намиращо се в бавар­с­кия регион Долна Фран­кония, въл­нението от това, че ще се превърне в новия геог­раф­ски цен­тър на ЕС, обаче леко се е изпарило. Причината за това е дълго продъл­жилия процес на раз­дялата между Брюк­сел и Лон­дон. Въп­реки всичко в полунощ в петък то най-накрая ще се сдобие с новия си специален статут.

Точ­ните коор­динати на сел­цето според Национал­ния геог­раф­ски инс­титут на Фран­ция, който изчис­лява геог­раф­с­кия цен­тър на ЕС, са 9 градуса, 54 минути, 7 секунди източна дъл­жина и 49 градуса, 50 минути, 35 секунди северна ширина. Гад­хайм отдавна се готви за новия си статут след Брек­зит; преди няколко месеца в сел­цето издиг­нали знамето на съюза. През 2017 г. жителите му качили сатирично видео в Ютюб, в което рек­ламират селото си като бъдещ цен­тър на евроак­тив­ност.

В клип­чето те дори призовават Шот­лан­дия да не организира втори референ­дум за независимост, за да не остава в ЕС, тъй като това щяло да лиши Гад­хайм от специал­ния му статут. Във видеото жителите на Гад­хайм също така се шегуват, че в отдалеченото селце има дос­татъчно място, за да приеме много от меж­дународ­ните инвес­тиционни банки, които щели да “напус­нат Лон­дон и да прех­вър­лят цен­т­ралите си в новия цен­тър на ЕС“.