Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Изправена пред COVID-19, мафията се огъва, но не се чупи

Изправена пред COVID-19, мафията се огъва, но не се чупи

АФП

Любомир Милашин

Ела Иде

Италиан­с­ката мафия е като “тръс­тиката, която се огъва, но не се чупи“, тя се адап­тира към кризата, причинена от пан­демията от COVID-19: генералът от карабинерите Джузепе Говер­нале не си прави никакви илюзии. Този 62-годишен сицилианец е бив­шият коман­д­ващ на карабинерите на ост­рова. В момента той оглавява Дирек­цията за антимафиот­ски раз­с­лед­вания, която коор­динира и кон­т­ролира всички провеж­дани в Италия раз­с­лед­вания срещу организираната прес­тъп­ност.

“Опитът ни казва, че италиан­с­ката мафия има способ­ността да изпол­зва това, което изг­лежда като зап­лаха, за да го превърне във въз­мож­ност“, обяс­нява той. “Мафиотите ще преминат към режима на оцеляване на мафията в трудни времена, който може да се резюмира така: тръс­тиката се огъва, но не се чупи. Мафията изхожда от прин­ципа, че това е преходен момент, през който трябва да издържи, като прави по-малко биз­нес, но тя вече наб­людава внимателно началото на процеса на икономическо въз­с­тановяване “, предуп­реж­дава високопос­тавеният офицер.

Какво можем да очак­ваме?

Че труд­ният момент може да прик­лючи през май-юни, след което икономиките на Италия, Фран­ция, Гер­мания ще трябва да под­новят работа. Именно тогава мафията ще опита да се намеси защото в периодите на въз­с­тановяване ще се гледат малко по-малко бюрок­ратич­ните процедури“, прог­нозира начал­никът на италиан­с­ката Дирек­ция за антимафиот­ски раз­с­лед­вания. “Те ще тър­сят пропус­ките в сис­темата. Икономичес­кото въз­с­тановяване след коронавируса ще бъде много голямо събитие. Ще се вър­тят огромни суми пари и нашата цел ще бъде да намерим баланса между изис­к­ванията на въз­с­тановяването и бор­бата срещу проник­ването на мафията“, обяс­нява генералът. “Ние си даваме сметка, че ще има опити за проник­ване, мафията винаги е една стъпка нап­ред. Тя със сигур­ност вече под­готвя планове да се въз­пол­зва от ситуацията, но ние също имаме съз­даден по този случай план срещу тях“, казва Говер­нале.

“Работата ми като прокурор е по-трудна в тези времена на коронавирус и процесите на стотици обвиняеми (по свър­зани с мафията прес­тъп­ления) са спрени“, заявява пред АФП Никола Гратери, прокурор от Катан­д­заро, столицата на област Калаб­рия, която е територия на могъщата Ндран­гета. Съдеб­ните дела в Италия са почти спрени от началото на епидемията от COVID-19, като съдилищата раз­г­леж­дат само най-спешните случаи.

Жур­налис­тът Роберто Савиано, автор на книгата “Гомора“, която раз­казва за неаполитан­с­ката мафия Камора и стана основа за едноимен­ния сериал, смята, че “пан­демията е

идеална ситуация

за мафията по една много проста причина“. “Когато си гладен, тър­сиш хляб и не гледаш кой ти го дава; ако имаш нужда от лекар­с­тво, плащаш го, без да гледаш кой ти го продава, искаш го и точка“, пише той във в. “Репуб­лика“.

“Сред играчите в това рес­тар­тиране ще бъде, за съжаление, и мафията“, додава в статия за друг италиан­ски всекид­нев­ник, “Стампа“, Джузепе Пинятоне, бивш главен прокурор на Рим, пен­сионирал се през май 2019 г. Мафията пър­воначално ще опитва “да се раз­шири в сек­тори, където има традиционно присъс­т­вие“, като строител­с­т­вото и бок­лука, след това ще финан­сира малки пред­п­риемачи, които ще бъдат “с вър­зани ръце“, а после ще се стреми “да проникне в изпъл­нението на необ­ходимите работи и инф­рас­т­рук­тур­ните проекти, финан­сирани от значителни дър­жавни инвес­тиции“, уверява той.

Трима мъже, двама от които са свидетели по процеси срещу мафията, също отп­равят предуп­реж­дение, в отворено писмо до президента на Репуб­ликата Сер­джо Матарела, за опас­ността мал­ките пред­п­риемачи изпит­ващи недос­тиг на сред­с­тва поради предиз­виканата от коронавируса криза, да се обър­нат към мафията, за да получат нови сред­с­тва, поз­воляващи им да продъл­жат временно дей­ността си.

Мал­ките пред­п­риемачи биха могли, “като жест на отчаяние“, да се обър­нат към един­с­т­вените, “раз­полагащи в този момент с големи налични суми, членовете на организираната прес­тъп­ност, която винаги е готова да прави биз­нес на гърба на пред­п­риемачи, задушаващи се финан­сово, и без сигурни пер­с­пек­тиви за въз­с­тановяване“ на икономиката, пишат тримата мъже.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...