Кралица Елизабет II прави 5-ото си за 68 години на трона обръщение

Кралица Елизабет II прави 5-ото си за 68 години на трона обръщение

Записът е бил осъществен при строги предпазни мерки в замъка “Уиндзор”

Кралица Елизабет II ще призове британ­ците да покажат същата непоколебима решимост като пред­ците си пред лицето на епидемията от коронавируса с доб­рожелател­ност и съп­ричас­тие — в изк­лючително рядко телевизионно обръщение, което тя е под­гот­вила, за да сплоти нацията, предаде Рой­терс.

“Надявам се, че в идните години всички ще могат да се гор­деят как са реагирали на това предиз­викател­с­тво, а тези, които ще дой­дат след нас, ще кажат, че британ­ците от това поколение са били не по-малко силни от предиш­ните. Че такива дос­тойн­с­тва като самодис­цип­лина, спокойна доб­рожелателна решимост и чув­с­тво за другар­с­тво все още са присъщи за тази страна“, ще заяви кралицата според пуб­ликуваните пред­варително откъси от речта, описана от Бъкин­гам­с­кия дворец като лично пос­лание.

Извън­ред­ното телевизион­ното обръщение, което е планирано да се излъчи за Обединеното крал­с­тво и Общ­ността на нациите, е едва 5-ото за 68-те години на трона.

Кралицата се обръща към нацията всяка Коледа, но пос­ланията по специални случаи са много редки. Досега Елизабет II го е правила едва 3 пъти в моменти на криза и скръбни събития — през 2002 г. след смъртта на кралицата-майка, през 1997 г. преди пог­ребението на прин­цеса Даяна и през 1991 г. по време на вой­ната в Пер­сийс­кия залив, и само вед­нъж по радос­тен повод — през 2012 г. за 60-годишнината от въз­кач­ването на Елизабет II на трона.

Речта е записана в замъка “Уин­д­зор”, където от 19 март се установи кралицата, която ще навър­шщи 94 години този месец, заедно с 98-годишния си съп­руг принц Филип.

В. “Сън“, който пуб­ликува извадки от речта, под­чер­тава, че записът е бил осъщес­т­вен при стрик­тни пред­пазни мерки — в същото помещение с кралицата се намирал само операторът, облечен в защитен кос­тюм.