Руски военни лекари са пристигнали в сръбския град Валево

Руски военни лекари са пристигнали в сръбския град Валево

Районът се смята за огнище на епидемията от новия коронавирус

Група от руски военни лекари и спериалисти е прис­тиг­нала в сръб­с­кия град Валево — огнище на епидемията от коронавирус в страната, за оценка на ситуацията, предаде ТАСС.

Рус­ките специалисти са се срещ­нали с град­с­кото ръковод­с­тво, с кмета Слободан Гвоз­денович, а също и с ръковод­с­т­вото на щаба за извън­редни ситуации, за да се запоз­нае със струк­турата и организацията на здравеопаз­ването във Валево, е съоб­щил пред­с­тавител на мес­т­ните власти. Той е посочил, че по-късно рус­ките специалисти ще нап­равят оглед на медицин­с­ките заведения в града и ще определят как най-ефективно да предос­тавят руска помощ на жителите на града в бор­бата с коронавируса.

По-рано глав­ният лекар на полик­линиката в града д-р Бранка Антич, която е коор­динатор на оперативно-експертния щаб за извън­редни ситуации във Валево, съобщи пред ТАСС, че Валево е епицен­тър на епидемията в страната. Тя каза, че в града има голям брой заразени и починали, както и много заболели лекари. По думите й раз­п­рос­т­ранението на коронавируса в града с население 90 000 души (заедно с окол­ните села — 120 000) е започ­нало в края на фев­руари след голямо праз­нен­с­тво на юбилея на граж­данин на Валево.

За 90 000 жители и почти 130 лекари в изолация медиците в града раз­полагат само с 50 теста за коронавирус и с 9 рес­пиратора. Броят на заболелите от коронавирус във Валево над­х­върля 60 души, но точни цифри не се съоб­щават. От услож­нения от инфек­цията са починали пред­седателят на град­с­кия съвет Милорад Илич и епис­копът на Валево Милутин.

В Сър­бия по пос­ледни данни заразените с коронавирус са 1 476 души, а починалите от COVID-19 са 44. По-рано сръб­с­ките власти се обър­наха към Русия с молба за помощ в бор­бата с коронавируса.