Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Южна Италия пред бунт по време на карантина: Хората са гладни!

Южна Италия пред бунт по време на карантина: Хората са гладни!

Южна Италия пред бунт по време на карантина: Хората са гладни!

Супермаркетите са вече с охрана, опасяват се от разграбване

Нова криза налегна Южна Италия в пика на раз­п­рос­т­ранението на коронавируса, когато стотици хора умират всеки ден вслед­с­т­вие на заразата, пише „Епицен­тър”. „Хората са гладни“, алар­мират кметовете и тай­ните служби, след като на отделни места дори се стигна до нападения на супер­мар­кети.

Така наречената 007 инфор­мационна служба, изготви поверителен док­лад, изп­ратен до премиера Конте и минис­търа на вът­реш­ните работи Ламор­гезе с това предуп­реж­дение: „Има потен­циална опас­ност от спон­танни и организирани бун­тове и бун­тове, особено в Южна Италия, където под­зем­ната икономика и присъс­т­вието на организираната прес­тъп­ност са два от основ­ните рис­кови фак­тори“. За мафиот­с­ките организации коронавирусът пред­с­тав­лява оптимална въз­мож­ност за тех­ните прес­тъпни биз­неси.

В Сицилия и другаде в Южна Италия мес­т­ните започ­ват да раз­г­раб­ват супер­мар­кетите, тъй като хората, които получават зап­лати в пликове, не могат да искат обез­щетения и остават без поминък поради пъл­ната каран­тина. Броят на такива нелегални работ­ници се оценява на повече от четири милиона души.

Хората гладуват, съобщи италиан­с­ката служба за дър­жавна сигур­ност.

В Палермо организирана група от 20 души се появи в супер­мар­кет от веригата “Lidl”, напълни колич­ките с хранителни стоки и отказа да плати.

 А когато управителят и под­чинените му ги помол­ват да вър­нат обратно взетата стока, младите хора започ­ват да скан­дират: „Стига сме стояли вкъщи, нямаме пари да платим, трябва да ядем!“

Бързо проуч­ване на полицията установява, че на прак­тика става дума за организиран във Фейс­бук протест от група с няколко хиляди следов­ници и с име „Национална революция“. 

Нещо повече – органите на реда раз­бират, че въп­рос­ното „уеб–формирование“ се готви за улична война, като „под­пал­ването“ й е нас­рочено за масов обир на супер­мер­кати в Палермо и цяла Сицилия.

Ето защо от петък сут­ринта всички големи магазини за хранителни стоки на ост­рова са със засилена охрана от полицаи и карабинери.  А явно давайки си ясна сметка за положението в Палермо, неговият кмет Леолука Орландо поиска от правител­с­т­вото в Рим да осигури незабавно за изнемог­ващите в момента жители на града и въобще на Южна Италия минимална без­въз­мез­дна помощ, наречена от него „доход оцеляване“

Влас­тите дек­ларират необ­ходимостта от гаран­тиран доход

, съоб­щава рим­с­кият корес­пон­дент на испан­с­кия вес­т­ник ABC.

Италиан­с­кият минис­тър по въп­росите на южните работи Пепе Провен­цано заяви в интервю за италиан­с­кия вес­т­ник “Ла Репуб­лика”, че е необ­ходимо да се обърне внимание на юг, тъй като “той може да избухне“.

 “Трябва да дейс­т­ваме бързо, същес­т­вува риск за под­дър­жане на демок­рацията. Необ­ходимо е да се раз­ширят гаран­тираните доходи на голяма част от населението”, заяви Провен­цано.

В Палермо и други градове в Сицилия полицията е започ­нала да охранява супер­мар­кетите.

Почти не минава ден, без нападение над аптеката в Южна Италия.

Кметът на Палермо каза по този повод: “До тези, които изпит­ват криза на без­покойс­тво, но с дос­тойн­с­тво, има групи чакали и професионални бун­тов­ници, които тлас­кат към насил­с­т­вени дейс­т­вия, както и лица и групи, които гордо обявяват своето учас­тие в мафията.

За съжаление до мнозин­с­т­вото хора, които изживяват този момент с без­покойс­тво, но и с дос­тойн­с­тво – каза пред жур­налисти Орландо — се сфор­мират групи от мародери и професионални смутители на реда, които планират акции на насилие с цел грабежи и не крият принад­леж­ността си към мафията“.  И за да може Палермо да изживее кризата в ред и спокойс­т­вие,  кметът призова съг­раж­даните си да сиг­нализират всеки случай на опит за тях­ното нарушаване. 

Към искането на Леолоука Орландо за „доход оцеляване“ се присъединиха управите в южните области Кам­паня и Пуля, където напос­ледък се шири нов вид грабеж – задигането на пъл­ните с хранителни стоки торби от току що пазарували в супер­мар­кетите хора.

Засега най-често прес­тъп­ното деяние се извър­шва от малолетни мом­чета, които вед­нъж докопали пляч­ката, изчез­ват яко дим на мотопеди. Предиз­виканото от коронавируса социално нап­режение накара минис­търа за Юга в правител­с­т­вото на Джузепе Конте – Джузепе Провен­цано да обяви пред жур­налисти, че Южна Италия може да екс­п­лодира и демок­рацията да бъде нап­равена на пух и прах, ако в джобовете на най-бедните хора не влязат поне малко пари, с които да преживеят кризата.

Наред с мнозина, които преживяват този момент на много сериозна криза с мъка, но с дос­тойн­с­тво, има групи от чакали и протес­тиращи професионалисти, които насър­чават към насил­с­т­вени дейс­т­вия и групи, които показ­ват и претен­дират за член­с­тво в мафията. Моля, всички граж­дани да ги док­лад­ват в полицейс­ките органи. В този климат е очевидно, че чакалите могат да нап­равят в социал­ните мрежи малко мал­цин­с­тво, но това може да съз­даде дес­табилизация“. Това алар­мира в интервю за RAI кметът на Палермо Леолука Орландо, извес­тен борец срещу мафията, след като водещият му пуска свидетел­с­тва на хора, които под­тик­ват в социал­ните мрежи да обират супер­мар­кети. Според Леолука Орландо, 

организираната прес­тъп­ност ще се въз­пол­зва от ситуацията

и ще оглави бун­товете. Ето защо той моли правител­с­т­вото да предос­тави доход за оцеляване. 

Док­ладите, дос­тиг­нали до вът­реш­ния минис­тър Лусиана Ламор­гезе, са много обез­покоителни, защото говориха за отчаяни хора, без работа и без пари, готови на всичко, с новини за грабежи в аптеки и нападения над супер­мар­кети. Дъл­гата сянка на мафията често е отзад.

Заг­рижен съм за общата ситуация, която се оформя в страната. Граж­даните имат основни искания, за които дър­жавата трябва да поеме отговор­ност.

Правител­с­т­вото реагира спешно на този вик на тревога, идващ от Южна Италия, където има сериозен риск от ​​„социална бомба“, ако не се вземат спешни решения. Премиерът на Италия Джузепе Конте обяви помощ от 4,3 млрд. евро за семейс­тва и още 400 милиона в облигационни покупки, за да помогне на граж­даните, които нямат пари, да купуват основни вещи.

Но кметът на Палермо Леолука Орландо смята тази помощ за абсолютно недос­татъчна: „Това е положителен сиг­нал от правител­с­т­вото, но е дос­татъчен само за една сед­мица.

В регионите соб­с­т­вените мес­тни ресурси, които са много малки, трябва да се ком­бинират с дър­жавна помощ. Ситуацията е тол­кова драматична, че президен­тът на региона Кам­пания Вин­ченцо де Лука мобилизира управител­ния си съвет с молба: „Трябва да гаран­тираме хляба на бед­ните хора, трябва да намерим нуж­ните пари“.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие