Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Си Дзинпин: Да работим заедно, за да победим епидемията на COVID-19

Си Дзинпин: Да работим заедно, за да победим епидемията на COVID-19

Си Дзинпин: Да работим заедно, за да победим епидемията на COVID-19

Основни бележки на лидера на Китайс­ката народна репуб­лика, на Извън­ред­ната среща на върха на лидерите на Г-20 в Пекин на 26 март 2020 г.

Ваше Величес­тво крал Сал­ман бин Абдулазиз ал Сауд, скъпи колети, хубаво е да се присъединя към вас.

Изп­равени пред епидемията на COVID-19, което изненада всички ни, китайс­кото правител­с­тво и китай­ците бяха непоколебими, когато поехме тази трудна задача. От пър­вия ден на нашата борба с епидемията ние пос­тавихме живота и здравето на хората на първо място. Ние дейс­т­вахме според общия прин­цип за укреп­ване на доверието, засил­ване на един­с­т­вото, осигуряване на науч­нообос­нован кон­т­рол и лечение и налагане на целеви мерки. Мобилизирахме цялата нация, съз­дадохме механизми за колек­тивен кон­т­рол и лечение и дейс­т­вахме с отк­ритост и проз­рач­ност. Бор­бата, която водихме беше една

народна война срещу епидемията.

Ние водихме усилена борба и дадохме огромни жер­тви Сега ситуацията в Китай се движи стабилно в положителна посока. Животът и работата бързо се връщат към нор­мал­ното. И все пак няма начин да спрем да бъдем бдителни и пред­паз­ливи или да отпус­нем кон­т­рола. В най-трудния момент на нашата борба с епидемията Китай получи помощ от много членове на меж­дународ­ната общ­ност. Този израз на приятел­с­тво винаги ще бъде пом­нен и почитан от китайс­кия народ. Основ­ните инфек­циозни заболявания са враг на цялото човечес­тво. Докато говорим, епидемията на COVID-19 се раз­п­рос­т­ранява по целия свят, като пред­с­тав­лява огромна зап­лаха за живота и здравето и носи огромно предиз­викател­с­тво за глобал­ната общес­т­вена здравна сигур­ност. Ситуацията е тревожна и смущаваща. В такъв момент е наложително

меж­дународ­ната общ­ност да укрепи доверието, да дейс­тва единно и да работи заедно с колек­тивен отговор.

Всес­т­ранно да засилим меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво и да насър­чаваме по-голямо взаимодейс­т­вие, за да може човечес­т­вото в един­с­тво да спечели бит­ката срещу това голямо инфек­циозно заболяване. За да се случи това, бих искал да отп­равя четири пред­ложения

Първо, ние трябва да бъдем решителни в бор­бата с цялос­т­ната глобална война срещу епидемията на COVID-19.

Общ­ността на нациите трябва да се прид­вижи бързо, за да спре раз­п­рос­т­ранението на вируса. Във връзка с това пред­лагам срещата на минис­т­рите на здравеопаз­ването на Г-20 да се свика въз­можно най-бързо, за да се подобри обмена на инфор­мация, да се засили сът­руд­ничес­т­вото в областта на лекар­с­т­вата, вак­сините и епидемич­ния кон­т­рол, за да се пресекат тран­с­г­ранич­ните инфек­ции. Членовете на Г-20 трябва съв­мес­тно да помагат на раз­виващите се страни с по-слаби сис­теми на общес­т­вено здраве за подоб­ряване на тях­ната под­готовка и реак­ция. Пред­лагам, с под­к­репата на Светов­ната здравна организация, G20 COVID-19 инициатива за съдейс­т­вие на по-добър обмен на инфор­мация и коор­динация на политиките и дейс­т­вията. Водени от визията за изг­раж­дане на общ­ност със споделено бъдеще за човечес­т­вото, Китай ще бъде повече от готов да сподели нашите добри прак­тики, да проведе съв­мес­тни изс­лед­вания и раз­работка на лекар­с­тва и вак­сини и където можем да предос­тавим помощ за страните, засег­нати от нарас­т­ващата епидемия.

Второ, на меж­дународно ниво трябва да нап­равим колек­тивен отговор за кон­т­рол и лечение. Това е вирус, който не зачита граници.

Епидемията, с която се борим е наш общ враг. Всички трябва да се обединят заедно за изг­раж­дането на най-силната глобална мрежа за кон­т­рол и лечение, такава как­вато светът никога не е виж­дал. Китай съз­даде своя онлайн цен­тър за поз­нания на COVID-19, който е отворен за всички страни. Задъл­жително е дър­жавите да обединят своите силни страни и да ускорят изс­лед­ванията и раз­работ­ването на лекар­с­тва, вак­сини и способ­ности за тес­т­ване с надеж­дата да пос­тиг­нат ранен пробив в полза на всички. Необ­ходими са и дис­кусии относно съз­даването на регионални механизми за връзка при извън­редни ситуации, които да поз­волят по-бързо реагиране при извън­редни ситуации свър­зани с общес­т­веното здраве.

Трето, ние трябва да под­к­репим меж­дународ­ните организации

при изпъл­нението на тех­ните активни роли. Китай под­к­репя СЗО във водещите й глобални усилия за раз­работ­ване на правилни, научно обос­новани кон­т­рол и лечение, както и за минимизиране на тран­с­г­ранич­ното раз­п­рос­т­ранение. Призовавам членовете на Г-20, с под­к­репата на СЗО, да повишат обмена на инфор­мация относно епидемията и да популяризират протоколи за кон­т­рол и лечение, които са всеоб­х­ватни, сис­тематични и ефек­тивни. Плат­фор­мата на Г-20 за комуникация и коор­динация може да се изпол­зва за засил­ване на политичес­кия диалог и обмен, а своев­ременно може да бъде свикана среща на високо рав­нище във връзка с меж­дународ­ната общес­т­вена здравна сигур­ност. Относно Китай, ние ще се рад­ваме да се присъединим към други страни и да увеличим под­к­репата за съот­вет­ните меж­дународни и регионални организации.

Чет­върто, трябва да засилим меж­дународ­ната коор­динация на мак­роикономичес­ката политика.

Епидемията наруши произ­вод­с­т­вото и тър­сенето по целия свят. Страните трябва да изпол­з­ват и коор­динират своите макро политики, за да противодейс­т­ват на отрицател­ното въз­дейс­т­вие и да предот­в­ратят светов­ната икономика да изпадне в рецесия. Трябва да прилагаме силни и ефек­тивни фис­кални и парични политики, за да под­дър­жаме валут­ните си кур­сове стабилни. Трябва да коор­динираме по-добре финан­совото регулиране, за да под­дър­жаме глобал­ните финан­сови пазари стабилни. Трябва да под­дър­жаме стабилни светов­ните индус­т­риални вериги и веригите за дос­тавки. Това, което Китай ще нап­рави в това отношение е да увеличи дос­тав­ките си на активни фар­мацев­тични със­тавки, неща за ежед­невни нужди и антиепидемични и други дос­тавки на меж­дународ­ния пазар. Нещо повече, ние също трябва да защитаваме жените, децата, въз­рас­т­ните хора, хората с увреж­дания и други уяз­вими групи и да осигурим основ­ните пот­реб­ности на хората. Китай ще продължи да води проак­тивна фис­кална политика и разумна парична политика. Ще продъл­жим да нап­ред­ваме с рефор­мите и отварянето, да раз­ширяваме дос­тъпа до пазара, да подоб­ряваме биз­нес средата и да раз­ширяваме вноса и инвес­тициите в чуж­бина, за да доп­ринесем за стабилна световна икономика. Искам да призова всички членове на Г-20 да пред­п­риемат колек­тивни дейс­т­вия — намаляване на тарифите, премах­ване на бариерите и улес­няване на без­п­репят­с­т­вения тър­гов­ски поток. Заедно можем да изп­ратим силен сиг­нал и да въз­с­тановим доверието за глобално икономическо въз­с­тановяване. Г-20 трябва да изготви план за дейс­т­вие и незабавно да съз­даде механизми за комуникация и инс­титуционални договорености за коор­динация на антиепидемич­ната макро политика. Уважаеми колеги, сега е решаващ момент, време да се изп­равим, да отп­равим предиз­викател­с­тво и да дейс­т­ваме с бър­зина. Убеден съм, че пос­ред­с­т­вом солидар­ност и взаимопомощ ще над­делеем над тази епидемия и ще приемем едно по-светло бъдеще за човечес­т­вото!

КАРЕ:

Вън­шно минис­тер­с­тво на КНР:

Напос­ледък чувам някои хора на Запад да пов­дигат въп­роса за китайс­ката „политическа пропаганда“ и бих искала да попитам какво имат в пред­вид? Да не би да искат Китай да остане без­дейс­т­ващ и да не прави нищо, докато други дър­жави устояват на пан­демията с тол­кова много страдащи хора и броят на жер­т­вите се увеличава с всеки изминал ден? Или смятат, че могат да нап­равят повече и по-добре от Китай? Ако това е така, бихме искали да видим всички страни да засилят солидар­ността си и да предос­тавят по-ценна и нав­ременна помощ на страдащите и борейки се за преодоляване на пан­демията хора. Без­с­порно ясно е, че тази епидемия, която ни изненада, доказва за пореден път по не по-малко от трагичен начин, че цялото човечес­тво живее в една общ­ност със споделено бъдеще. Нито една страна не е имунизирана от епидемията. Само чрез един­с­тво и сът­руд­ничес­тво можем заедно да преодолеем труд­нос­тите. В лицето на пан­демията да помагаме на другите означава да помагаме на себе си. Китайс­кият народ никога няма да заб­рави, че меж­дународ­ната общ­ност ни оказа ценна под­к­репа и помощ през най-трудния период на бор­бата на Китай срещу COVID-19. Китайс­ката нация е благодарна и винаги отв­ръща на доб­ротата на другите. Китайс­кото правител­с­тво и хората положиха прекомерни усилия и дадоха големи жер­тви. Понас­тоящем ситуацията у дома върви неот­к­лонно в положителна посока. Докато пазим вът­реш­ната защита срещу пан­демията, ние също така правим всичко въз­можно да оказ­ваме помощ на други страни в нужда. Това, което искаме да нап­равим, това, което ще нап­равим и това, което сме нап­равили, е да дадем въз­можно най-доброто, за да помог­нем на нуж­даещите се страни и хора и да работим с меж­дународ­ната общ­ност за спасяване на живота и опаз­ване на общес­т­веното здраве. След епидемията съот­ветни китайски пред­п­риятия започ­наха работа, раз­шириха произ­вод­с­т­вения си капацитет и работеха денонощно за произ­вод­с­т­вото на медицин­ски пред­пазни кон­сумативи, като по този начин осигуриха солидна логис­тична под­к­репа за бор­бата на Китай срещу пан­демията. Въп­реки че ситуацията в Китай става все по-добра и стабилна, те все още работят извън­редено ден и нощ, за да помог­нат на други страни, които спешно се нуж­даят от тях, за да се преборят с пан­демията. Това е Китай, изпъл­няващ ролята си на голяма отговорна дър­жава, а китайс­кият народ дава сър­дечен и без­корис­тен принос към глобал­ния отговор. Считам, че подобни усилия са дос­тойни за уважение, а не за пренеб­режение. Надяваме се, съот­вет­ната страна да може обек­тивно да пог­ледне на учас­тието на Китай в меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво и помощта му за други дър­жави на фона на пан­демията и да доп­ринесе с думи и дейс­т­вия за меж­дународ­ния отз­вук

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие