Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Надеждата идва! Кривата на заразените и починалите от COVID – 19 в Европа пада

Надеждата идва! Кривата на заразените и починалите от COVID – 19 в Европа пада

Надеждата идва! Кривата на заразените и починалите от COVID – 19 в Европа пада

Редица европейски държави планират поетапно разхлабване на противоепидемичните мерки, но зоват гражданите към отговорност и стриктно спазване на правилата

Над чет­върт милион в света са доказано излекуваните с коронавирус, които са се въз­с­тановили напълно след прекараното заболяване.

Това сочат дан­ните на Универ­ситета “Джонс Хоп­кинс“.

Броят на починалите е над 69 000. За първи път Европа бележи спад на заболяването в пос­лед­ните дни и кривата тръгва надолу. Заради това в Италия, най-тежко засег­натата европейска страна, се заговори за втора фаза за справяне с коронавирус, който пред­вижда поетапно раз­х­лаб­ване на мер­ките, при условие че кривата се задържи надолу без промяна.

На Ботуша през пос­лед­ното денонощие са починали 525 души.

Според влас­тите това означава, че пикът на епидемията е преминал, но засега ограниченията за прид­виж­ване остават в сила. Здрав­ният минис­тър Роберто Сперанца оповести серия от мерки преди да се пред­п­риеме новата крачка — мащабно тес­т­ване на населението, засега остава социал­ното дис­тан­циране, след това започ­ване на възоб­новяване на икономиката.

Испания, която вече води Италия по брой пот­вър­дени случаи в Европа, също отбелязва спад. Официал­ните данни показ­ват, че смър­т­ните случаи за денонощие намаляват за чет­върти пореден път. В неделя те са 637, а това е най-малкият брой починали от около две сед­мици насам. По-малко са и заразените.

Здрав­ните власти в Бел­гия съоб­щават, че епидемията от COVID-19 в страната е почти овладяна

 но призоваха граж­даните да продъл­жат строго да спаз­ват мер­ките още няколко сед­мици. За първи път в събота броят на изписаните от бол­ница с подоб­рено здраве превиши броя на новоп­риетите болни. За пос­лед­ното денонощие в страната от заболяването са починали още 185 души, с което брой­ката на жер­т­вите дос­тига 1632. В бол­ница вчера са били приети 420 човека, а 235 са били изписани. Досега в Бел­гия са установени 20 814 заразени, пише БТА.

Себас­тиан Курц обяви поетапно сваляне на ограничител­ните мерки в Авс­т­рия след 14 април. 

Авс­т­рия взе нав­реме всички необ­ходими мерки ограничителни мерки, за да спре раз­п­рос­т­ранението на коронавируса в страната и вече може да се пох­вали с пър­вите позитивни резул­тати. В пос­лед­ните девет дни трен­дът на забавяне на увеличението на броя на заразените стабилно намалява и днес, 6 април, новите случаи нарас­т­нали с 1,6%. Трети пореден ден излекуваните са повече от заразените. За пос­лед­ните 24 часа излекувани са 465 човека, а случаите на нови заразени са 241. Тези резул­тати дават основание на правител­с­т­вото да започне плавно зад­виж­ване на икономиката и общес­т­вения живот.

На специална прес­кон­ферен­ция кан­ц­лерът Себас­тиан Курц пред­с­тави плана на правител­с­т­вото за след­ващите месеци. Той ще бъде осъщес­т­вен при едно много важно условие – пос­тиг­натите досега добри резул­тати да се запазят. Затова и кан­ц­лерът призова населението да се откаже от традицион­ните семейни събирания по време на Велик­ден и да спазва ограничител­ните мерки, за да не се случи така, че „да проиг­раем пос­тиг­натото с тол­кова труд досега”. Още от 14 април, тоест вед­нага след католичес­кия Велик­ден, ще отварят врати магазини с площ до 400 кв.м, както и строител­ните и градин­ски пазари.

От началото на май ще могат да заработят всички тър­гов­ски цен­т­рове, както и фризьорите. Рес­торанти, кафенета и хотели ще останат зат­ворени поне до средата на май. Общес­т­вени събития остават заб­ранени до края на месец юни.

Матурата за таз­годиш­ните зрелос­т­ници ще се проведе до края на този семес­тър като под­роб­ности ще бъдат съоб­щени от минис­търа на образованието. Училищата ще останат зат­ворени поне до средата на май. Универ­ситетите въобще няма да отворят врати този семес­тър.

Ограниченията за излизане и движение на отк­рито остават в сила до края на април.

Гер­мания планира край на каран­тината на 19 април при списък с мерки за сигур­ност

Гер­мания изготви списък с мерки, включително носене на маски навън, ограничаване на събирането на хора на общес­т­вени места и бързо прос­ледяване на веригите на раз­п­рос­т­ранение на заразата, предаде Рой­терс.

Според влас­тите това ще поз­воли животът отново да започне да тече нор­мално, когато каран­тин­ните мерки бъдат отменени на 19 април.

Мер­ките са заложени в проек­топ­лан за дейс­т­вие, изгот­вен от минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи. Според него те ще са дос­татъчни, за да гаран­тират ниски нива на раз­п­рос­т­ранение на коронавируса, когато общес­т­веният живот пос­тепенно бъде въз­с­тановен.

За да е въз­можно това, трябва да се въведат механизми за прос­ледяване на над 80 процента от хората, с които е кон­так­тувал заразен човек

Починалите във френ­ски бол­ници през пос­лед­ните 24 часа от Covid-19 са 357.

Това също е най-малкият брой жер­тви на коронавируса за денонощие през пос­лед­ната сед­мица

, съобщи генерал­ната здравна дирек­ция, цитирана от Франс прес. Общо 8 078 души са починали от началото на епидемията във Фран­ция, 5 889 от тях в бол­ници и 2 189 в стар­чески домове и други медицинско-социални заведения.

Меж­дув­ременно основ­ните индекси на водещите европейски фон­дови борси се повишиха силно в началото на днеш­ната сесия, тъй като тем­път на новите случаи на коронавирус изг­лежда се забавя в региона, инфор­мира Си Ен Би Си, на която се позова БТА.

САЩ и президен­тът Доналд Тръмп обаче заговориха за “ужасяващ брой смър­тни случаи след­ващите дни“. А ръководителят на американ­с­ките здравни власти генерал Джером Адамс заяви, че тази сед­мица ще е една от най-тъжните за голяма част от населението и сравни ситуацията с нападението на Пърл Хар­бър и атен­татите от 11 сеп­тем­ври.

Източ­ник: dnes.dir.bg

(заг­лавието е под­заг­лавието са на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие